Англо-азербайджанский словарь

 • IMAGE

  image1 n 1. təsvir, surət; əks; real! faulty / visible ~ həqiqi / təhrif olunmuş / aydın görünən surət; 2

  Полностью »
 • IMAGERY

  n təsəvvür etmə, təsəvvür; childish ~ uşaq təsəvvürü

  Полностью »
 • IMAGINABLE

  imaginable1 adj göz qabağına. gətirilə bilən, təsəvvür oluna bilən, fikrə gələ bilən, ağılabatan imaginary2 adj əsassız, əsli olmayan, qeyri-real, uyd

  Полностью »
 • IMAGINATION

  n təsəvvür, xəyal, təxəyyül; uydurma, yalan; a vivid ~ açıq / açıq-aydın uydurma; a man of no ~ təsəvvürü / təxəyyülü olmayan adam; That’s your imagin

  Полностью »
 • IMAGINATIVE

  adj fitri təxəyyülə malik olan; ~ power təxəyyülün gücü; to have an ~ mind yaradıcı təxəyyülə malik olmaq; ~ poet / painter / composer yaradıcı təxəyy

  Полностью »
 • IMAGINE

  v 1. təsəvvür etmək, xəyalına gətirmək; Imagine a house with a big garden Böyük bağı olan bir ev təsəvvür et / edin; I can’t imagine living anywhere e

  Полностью »
 • IMAM

  n imam

  Полностью »
 • IMBALANCE

  n müvazinətsizlik; qeyri-bərabərlik; an ~ of power gücün qeyri-bərabərsizliyi

  Полностью »
 • IMBECILE

  imbecile1 n 1. tib. ağıl zəifliyi, kəmağıllıq; 2. d.d. səfeh, sarsaq, gic, axmaq, ağılsız (adam); You imbecile! Ay axmaq / sarsaq! imbecile2 adj 1

  Полностью »
 • IMBIBE

  v 1. canına çəkmək; sormaq, sorub çəkmək; udmaq; to ~ moisture / water nəmi / suyu canına çəkmək; The earth imbibes the heat of the sun’s rays Torpaq

  Полностью »
 • IMBUE

  v ilham vermək; ruhlandırmaq; doldurmaq; to ~ the minds of youth with patriotism gənclərdə vətənpərvərlik tərbiyə etmək, gəncləri vətənpərvərliyə ruhl

  Полностью »
 • IMITATE

  v 1. təqlid etmək; bənzətmək, oxşatmaq; to ~ someone’s movements bir kəsin hərəkətini təqlid etmək; 2

  Полностью »
 • IMITATION

  n 1. təqlid, təqlid etmə; yamsılama; a pale / poor ~ pis təqlid; an example for ~ təqlid üçün misal; 2

  Полностью »
 • IMITATOR

  n təqlidçi, imitator (heyvanları və s. təqlid edən estrada artisti)

  Полностью »
 • IMMACULATE

  adj təmiz, saf; ləkəsiz; xalis; eyibsiz, nöqsansız, qüsursuz, mükəmməl; səliqəli; an ~ room səliqəli otaq; ~ white shoes təmiz ağ ayaqqabı; ~ style in

  Полностью »
 • IMMACULATELY

  adv səliqəli, nöqsansız, səliqəli / nöqsansız bir tərzdə

  Полностью »
 • IMMATERIAL

  adj 1. qeyri-maddi, mücərrəd, mənəvi; The body is material, but the soul is immaterial Bədən maddi, ruh qeyri-maddidir; 2

  Полностью »
 • IMMATURE

  adj 1. kal, dəyməmiş; ~ fruit dəyməmiş meyvə; 2. kamilləşməmiş, kamala çatmamış, inkişaf etməmiş; ~ judgement kamilləşməmiş mühakimə; ~ mind kamala ça

  Полностью »
 • IMMEASURABLE

  adj ölçüyə gəlməyən, çox böyük; ucsuz-bucaqsız, nəhayətsiz; the ~ depth of the universe kainatın ölçüyə gəlməyən ənginliyi

  Полностью »
 • IMMEDIATE

  adj 1. təcili, təxirəsalınmaz, yubadılmaz; ~ answer / reply təcili cavab; ~ decision təxirəsalınmaz / təcili qərar; to take ~ action təcili tədbir gör

  Полностью »
 • IMMEDIATELY

  adv 1. cəld, tez, dərhal, dayanmadan, tezliklə, gecikdirmədən, o saat; to answer smb. ~ bir kəsə təxirə salmadan cavab vermək; I answered the letter i

  Полностью »
 • IMMEMORIAL

  adj qədim, çox qədim / uzaq; ~ customs qədim adətlər / ənənələr; ~ oaks qədim palıdlar; from time ~ çox qədim zamanlardan; Farmers have been tilling t

  Полностью »
 • IMMENSE

  adj 1. çox böyük / yekə / iri; nəhəng, zorba; ~ numbers of people saysız-hesabsız miqdarda adam; ~ armies çox böyük ordular: at an ~ distance çox böyü

  Полностью »
 • IMMENSELY

  adv hədsiz dərəcədə; We enjoyed the circus immensely Biz sirkdən hədsiz dərəcədə ləzzət aldıq

  Полностью »
 • IMMENSITY

  n hədsizlik, ölçüyə gəlməzlik, həddən artıqlıq, böyüklük; genişlik, hüdudsuzluq; the ~ of the universe kainatın böyüklüyü / ucsuz-bucaqsızlığı; the ~

  Полностью »
 • IMMERSE

  v 1. basmaq, salmaq, batırmaq, soxmaq, qoymaq, daldırmaq (suya və s.); to ~ smth. in water bir şeyi suya basmaq / batırmaq; Immerse these flowers in t

  Полностью »
 • IMMIGRANT

  n immiqrant, mühacir

  Полностью »
 • IMMIGRATE

  v köçüb gəlmək

  Полностью »
 • IMMIGRATION

  n immiqrasiya, mühacirət

  Полностью »
 • IMMINENT

  adj 1. qaçılmaz, labüd, zəruri; tezliklə baş verəcək; There’s a storm imminent Tezliklə tufan olacaq; 2

  Полностью »
 • IMMOBILE

  adj 1. tərpənməz, da şınmaz, köçürülməz, hərəkətsiz; Her illness has made her completely immobile Xəstəliyi onu qəti tərpənməyə qoymur, 2

  Полностью »
 • IMMOBILIZE

  v hərəkət etməyə imkan verməmək, hərəkətdən məhrum etmək; When its engine broke down, the car was immobilized for weeks Mühərriki sınanda, maşın həftə

  Полностью »
 • IMMODERATE

  adj hədsiz-hesabsız, həddən artıq, həddən çox; ~ ambition həddən artıq / hədsiz şöhrətpərəstlik; ~ demands həddən artıq tələb

  Полностью »
 • IMMODEST

  adj 1. təvazösüz, təklifsiz; nəzakətsiz; ~ request təvazösüz xahiş; 2. ədəbsiz, utanmaz, həyasız: ~ boasting həyasız lovğalıq

  Полностью »
 • IMMORAL

  adj əxlaqsız, əxlaq qaydalarına zidd, ədəbsiz, pozğun; ~ person, əxlaqsız / pozğun adam; ~ conduct əxlaq qaydalarına zidd davranış

  Полностью »
 • IMMORALIZE

  v əxlaqını pozmaq, yoldan / yolundan çıxartmaq, pis yola çəkmək; mənəviyyatını pozmaq / korlamaq

  Полностью »
 • IMMORTAL

  immortal1 n adət, pl ölməzlər, adı əbədi yaşayan (şəxs); Sheakespeare is one of the immortals Şekspir ölməzlərdən biridir immortal2 adj ölməz, əbədi;

  Полностью »
 • IMMORTALIZE

  v əbədiləşdirmək; to ~ a deed qəhrəmanlığı əbədiləşdirmək

  Полностью »
 • IMMOVABLE

  adj hərəkətsiz, tərpənməyən, tərpənməz; ~ as a statue heykəl kimi tərpənməz; altogether / completely ~ tam hərəkətsiz

  Полностью »
 • IMMUNE

  adj 1. tib. biol. immun, immunitetli; 2. məc. müdafiə olunan / olunmuş; müdafiə edilmiş; to be ~ against / to attack hücumdan müdafiə edilmək

  Полностью »
 • IMMUNITY

  n 1. tib. biol. immunitet; natural ~ təbii immunitet; acquired ~ qazanılmış immunitet; ~ to measles qızılcaya qarşı immunitet; 2

  Полностью »
 • IMMUNIZE

  v 1. immunizasiya etmək (bir xəstəlikdən qorumaq üçün immunitet yaratmaq); 2. hüq. toxunulmazlıq hüququ vermək

  Полностью »
 • IMMUTABLE

  adj dəyişməyən, dəyişməz, pozulmaz, daimi, sarsılmaz; ~ laws of Nature təbiətin dəyişməz qanunları

  Полностью »
 • IMP

  n 1. şeytan balası; 2. şeytan (dəcəl / nadinc uşaq mənasında)

  Полностью »
 • IMPACT

  impact1 n 1. (on, against) zərbə; ~ of waves on / against rocks dalğaların qayalara zərbəsi; the ~ of a collision toqquşmanın zərbəsi; 2

  Полностью »
 • IMPAIR

  v 1. zəiflətmək, azaltmaq; to ~ the strength of the argument sübutun / arqumentin kəsərini zəiflətmək / azaltmaq; Too much alcohol impairs your abilit

  Полностью »
 • IMPALPABLE

  adj 1. duyulmaz, duyulmayan, hiss olunmayan; cüzi, əhəmiyyətsiz; xırda, narın; ~ powder narın toz / ovuntu; 2

  Полностью »
 • IMPART

  v 1. vermək, əlavə / üstəlik olaraq vermək; The furnishings imparted on air of elegance to the room Mebel otağa əlavə gözəllik verdi; 2

  Полностью »
 • IMPARTIAL

  adj qərəzsiz. tərəfkirlik etməyən, bitərəf, insaflı, ədalətli, üz görməyən; ~ decision qərəzsiz / ədalətli qərar; an ~ judge ədalətli / qərəzsiz / ins

  Полностью »
 • IMPASSABLE

  adj keçilməz, keçilməsi mümkün olmayan; işlək olmayan (yol); ~ road keçilməsi mümkün olmayan / keçilməz yol; swamps ~ to men insanlar üçün keçilməz ba

  Полностью »