IDIOTIC

adj gic, səfeh, axmaq; an ~ idea / question axmaq fikir / sual; Don’t be idiotic Axmaq olma! / olmayın!

IDIOT
IDIOTICALLY