Англо-азербайджанский словарь

 • FACTIONIST

  n fraksiyaçı

  Полностью »
 • FACTIOUS

  adj 1. fraksiyaçı; 2. təfriqəçilik, təfriqəçi; ~ activity təfriqəçilik fəaliyyəti

  Полностью »
 • FACTOR

  factor1 n 1. amil, səbəb, hərəkətverici qüvvə; the main ~ in this process bu prosesdə əsas səbəb; Soil and climate are two key factors that affect veg

  Полностью »
 • FACTORY

  factory1 n fabrik, zavod; a car ~ maşın zavodu factory2 adj fabrik, zavod; ~ law fabrik qanunu; ~ committee fabrik-zavod komitəsi

  Полностью »
 • FACTORY ACCIDENT

  n istehsalatda bədbəxt hadisə

  Полностью »
 • FACTORY-BUILT

  adj zavod tərəfindən hazırlanmış / hazırlanan

  Полностью »
 • FACTUAL

  adj 1. faktiki, faktiki olaraq. faktlarla bağlı; to give a ~ account of events hadisələr haqqında fakta əsaslanan hesabat vermək; 2

  Полностью »
 • FACULTATIVE

  adj 1. fakültativ, könüllü, qeyri-məcburi; ~ studies fakültativ məşğələlər; 2. təsadüfi, gözlənilməyən, sistematik / müntəzəm / daimi / məcburi / vaci

  Полностью »
 • FACULTATIVELY

  adv 1. fakültativ, könüllü olaraq, məcburi olmadan; 2. təsadüfən, təsadüfi, təsadüfi olaraq; bilmədən

  Полностью »
 • FACULTY

  n I qabiliyyət, istedad, bacarıq, zəka, vergi; ~ of speech nitq qabiliyyəti; the mental faculties əqli qabiliyyətlər n II 1

  Полностью »
 • FADE

  v 1. solmaq, saralıb solmaq, soluxmaq; təravətini itirmək; The flowers have faded Güllər solub / soluxub; 2

  Полностью »
 • FADED

  adj solmuş, rəngi solmuş / qaçmış, solğun, saralmış, ağarmış, bozarmış; ~ curtains solmuş / bozarmış pərdələr

  Полностью »
 • FADELESS

  adj solmayan, unudulmaz, unudulmayan, əbədi; ~ glory unudulmaz / əbədi şöhrət

  Полностью »
 • FAIL

  v I 1. uğursuzluğa / müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq; to ~ in life həyatda uğursuzluğa uğramaq; to ~ in a suit hüq

  Полностью »
 • FAILED

  adj 1. uğursuz, baş tutmayan; ~ try id. uğursuz şey / cəhd; 2. müflisləşmiş; ~ firm müflisləşmiş firma

  Полностью »
 • FAILING

  failing1 n 1. səhv; zəiflik, zəif cəhət; 2. məc. nöqsan, qüsur; We all have our failings Bizim hamımızın nöqsanımız / qüsurumuz var; 3

  Полностью »
 • FAILURE

  n 1. müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq, iflas, müvəffəqiyyətsizliyə / iflasa uğrama; dead ~ tam uğursuzluq; bitter ~ acı uğursuzluq; to end in ~ müvəffə

  Полностью »
 • FAINT

  faint1 n özündən getmə, ürəyi getmə, huşunu itirmə, qəşş etmə, bihuş olma; a dead ~ huşunu tam itirmə; to be in a ~ huşunu itirmək, ürəyi getmək; qəşş

  Полностью »
 • FAINT-HEART

  n qorxaq / ürəksiz / cəsarətsiz / ağciyər adam

  Полностью »
 • FAINT-HEARTED

  adj qorxaq, qorxacaq, ürəksiz, cəsarətsiz, ağciyər; iradəsiz, zəif iradəli, iradəsi zəif, qətiyyətsiz, aciz

  Полностью »
 • FAINT-HEARTEDLY

  adv ürəksiz, qorxaqcasına, cəsarətsiz, qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə, tərəddüdlə

  Полностью »
 • FAINT-HEARTEDNESS

  n ürəksizlik

  Полностью »
 • FAIR

  fair1 n 1. yarmarka (vaxtaşırı təşkil edilən ticarət bazarı); the Leipzig Spring Fair Yaz Leypsiq Yarmarkası; 2

  Полностью »
 • FAIR-COPY

  fair-copy1 n üzü ağardılmış əlyazması / nüsxə fair-copy2 v üzünü köçürmək, təmiz yazmaq

  Полностью »
 • FAIR-DEALING

  fair-dealing1 n düzlük, təmizlik, doğruluq, namus, vicdan, sədaqət, səmimiyyət, açıqlıq, saflıq, açıqürəklilik, səmimilik fair-dealing2 adj düz, təmiz

  Полностью »
 • FAIR-FACED

  adj 1. gözəl, göyçək; ağüzlü; 2. açıq sifətli / üzlü; 3. xoşgörkəm, xoşgörkəmli, sevimli, qəşəng

  Полностью »
 • FAIR-HAIRED

  adj 1. sarışın saçlı; 2. amer. d.d. sevimli, istəkli, sevilən, əziz; the ~ boy of the family ailənin sevimli / istəkli oğlu

  Полностью »
 • FAIR-TRADE

  n qanuni ticarət; 2. qarşılıqlı ticarət (eyni qaydaya əsaslanan)

  Полностью »
 • FAIRLY

  adv 1. namusla, şərəflə, vicdanla; düz, doğru; ədalətlə, düzgün, qanuna uyğun olaraq; qərəzsiz olaraq, üzgörmədən, insafla, bitərəfanə; to win / to ga

  Полностью »
 • FAIRY

  n pəri; cadugər, sehrbaz qadın / qız; ~ of the mine kobold (alman əfsanələrində cin); cin, cırtdan (Qərbi Avropa nağıllarında); bad ~ qəddar pəri; şər

  Полностью »
 • FAIRY-TALE

  n 1. sehrli nağıl; 2. pl d.d. uydurma, yalan, yalan-palan, əfsanə

  Полностью »
 • FAIRYLAND

  n əfsanəvi / xəyali ölkə

  Полностью »
 • FAITH

  n 1. inam, etibar, etimad; to have ~ in smth. bir şeyə inanmaq; 2. din. iman, məzhəb; the Christian ~ xristianlıq, xristian dini / məzhəbi, xaçpərəstl

  Полностью »
 • FAITHFUL

  adj 1. sadiq, vəfalı, sədaqətli; ~ friend sədaqətli / vəfalı dost; ~ husband vəfalı ər; 2. doğru, düzgün, gerçək, dürüst, səhih, etibarlı, mötəbər; ~

  Полностью »
 • FAITHFULLY

  adv 1. sədaqətlə, vicdanla; to serve smb. ~ bir kəsə sədaqətlə / vicdanla xidmət etmək; 2. dürüst, düz, dümdüz; to reproduce smth

  Полностью »
 • FAITHFULNESS

  n 1. sədaqət, vəfa; doğruluq, loyallıq; ~ to tradition ənənəyə / adətə sədaqət; 2. gerçəklik, etibarlılıq, mötəbərlik, səhihlik, yəqinlik

  Полностью »
 • FAITHLESS

  adj 1. xain, xəyanətkar, vəfasız, namərd; a ~ wife vəfasız / xəyanətkar arvad; 2. etimada layiq olmayan; etibarsız; yəqin olmayan, şübhəli; a man of ~

  Полностью »
 • FAKE

  fake1 n 1. d.d. saxtakarlıq; aldatma; saxta (sənəd, kağız); 2. kələkbazlıq, biclik, hiyləgərlik, fırıldaqçılıq, adam aldatma, dələduzluq fake2 v 1

  Полностью »
 • FAKED

  adj saxta, qəlp, qondarma, süni; saxtalaşdırılmış; ~ diamonds saxta brilyantlar; ~ report qondarma hesabat

  Полностью »
 • FALL

  fall1 n 1. yıxılma, düşmə; a ~ from one’s horse atından yıxılma; the ~ of an apple almanın düşməsi; 2

  Полностью »
 • FALL-OUT

  n 1. meteor, yağıntı, çöküntü; 2. radioaktiv çöküntü; ~ radioactive dust radioaktiv tozun çöküntüsü / çökməsi

  Полностью »
 • FALLEN

  adj 1. düşmüş, tökülmüş, yıxılmış; ~ deadwood yerə tökülmüş qura budaqlar / çıl-çırpı; ~ leaves tökülmüş yarpaqlar; 2

  Полностью »
 • FALLING

  falling1 n yıxılma, uçulma, sökülmə, dağılma, yağma (qar, yağış); məğlub olma, süqut etmə, devrilmə, düşkünlük falling2 adj 1

  Полностью »
 • FALLING-DISEASE

  n = falling-sickness

  Полностью »
 • FALLING-OFF

  n 1. düşkünlük, tənəzzül; 2. süqut etmə

  Полностью »
 • FALLING-OUT

  n dalaşma, vuruşma, dava; küsülülük; razı olmama, razılaşmama, ixtilaf; narazılıq, nifaq; küsmə, incimə

  Полностью »
 • FALLING-SICKNESS

  n tib. epilepsiya (özündəngetmə xəstəliyinin növü)

  Полностью »
 • FALLING-STAR

  n meteor, axan / düşən ulduz

  Полностью »
 • FALSE

  false1 n d.d. 1. yalançı, yalan danışan; 2. qəlp, saxta, saxta sənəd / kağız false2 adj 1. yalan, uydurma, səhv, yanlış, xəta; ~ accusation uydurma it

  Полностью »
 • FALSE-COINER

  n saxta / qəlp pul kəsən

  Полностью »