İQLİMƏ

ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir).
İQLİM
İQRAR