Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • HƏBA

  HƏBA’ ə. 1) narın toz; 2) m. bihudə, əbəs

  Полностью »
 • HƏBAB

  ə. bax hübab

  Полностью »
 • HƏBB

  ə. həb (dərman). Həbbi-səlam bax həbbüssəlatin

  Полностью »
 • HƏBBƏ

  ə. 1) dən; ləpə (qoz, fındıq və s. ləpəsi); 2) dənli bitki(lər); 3) dirhəmin 1/40 hissəsi

  Полностью »
 • HƏBBƏZA

  ə. əhsən! afərin! nə yaxşı!

  Полностью »
 • HƏBBÜSSƏLATİN

  ə. «sultanların həbi» kinəotu

  Полностью »
 • HƏBƏŞ

  HƏBƏŞ(İ) ə. 1) Həbəşistanın əsas yerli əhalisindən olan; efiopiyalı; 2) m. qara, qaradərili (adam haqqında)

  Полностью »
 • HƏBƏŞİ

  HƏBƏŞ(İ) ə. 1) Həbəşistanın əsas yerli əhalisindən olan; efiopiyalı; 2) m. qara, qaradərili (adam haqqında)

  Полностью »
 • HƏBİB

  ə. sevgili; sevimli

  Полностью »
 • HƏBİBA

  ə. ey sevgili! ay sevgilim!

  Полностью »
 • HƏBİBÜLLAH

  ə. 1) Allahın sevimlisi, Tanrının sevimlisi (İbrahim və Məhəmməd peyğəmbərlərə verilən ad)

  Полностью »
 • HƏBL

  ə. ip, kəndir

  Полностью »
 • HƏBLÜLMƏTİN

  ə. 1) möhkəm, davamlı ip; 2) m. səmimi dostluq

  Полностью »
 • HƏBS

  ə. dustaq etmə; tutma

  Полностью »
 • HƏBSXANƏ

  ə. və f. qazamat, həbsxana, məhbəs

  Полностью »
 • HƏBT

  ə. mübahisədə sükut etmə

  Полностью »
 • HƏCAMƏT

  ə. 1) qanalma əməliyyatı; 2) həmin əməliyyatı icra etmək üçün alət

  Полностью »
 • HƏCC

  ə. Məkkədə Kəbəni ziyarət etmə. Həcci-əkbər «ən böyük həcc» Kəbəni qurban bayramında ziyarət etmə

  Полностью »
 • HƏCCAM

  ə. qanalan, dəllək, cərrah

  Полностью »
 • HƏCƏR

  ə. daş. Həcəri-əsvəd bax həcərüləsvəd; həcəri-mübarək bax həcərüləsvəd; həcəriyəməni qırmızı və narıncı rəngli qiymətli daş, əqiq

  Полностью »
 • HƏCƏRÜLƏSVƏD

  ə. «qara daş» Kəbədəki müqəddəs daş

  Полностью »
 • HƏCİF

  ə. qarın quruldaması; qurultu

  Полностью »
 • HƏCİN

  ə. qarışıq cins; hibrid, mələz; 2) çox iti yeriyən dəvə; 3) birhürgüclü dəvə

  Полностью »
 • HƏCLƏ

  ə. bax həcləgah

  Полностью »
 • HƏCLƏGAH

  ə. və f. zifaf otağı, gərdək

  Полностью »
 • HƏCM

  ə. tutum, böyüklük

  Полностью »
 • HƏCMƏN

  ə. həcmcə, tutumca

  Полностью »
 • HƏCR

  HƏCR1 ə. günorta istisi, bürkü. HƏCR2 ə. 1) yasaq, qadağan; 2) qəyyumluq; 3) vətəndaşlıq hüquqlarından məhrum etmə (olma)

  Полностью »
 • HƏCV

  ə. satira

  Полностью »
 • HƏCVİ

  ə. satirik

  Полностью »
 • HƏCVİYYƏ

  ə. satirik şeir

  Полностью »
 • HƏCZ

  ə. 1) tutub saxlama; tutma; 2) müsadirə

  Полностью »
 • HƏDAİQ

  ə. «hədiqə» c. bax hədayiq

  Полностью »
 • HƏDASƏT

  ə. yenilik, təzəlik. Hədasəti-sinn yaşca kiçiklik

  Полностью »
 • HƏDAYA

  ə. «hədiyyə» c. hədiyyələr

  Полностью »
 • HƏDAYİQ

  ə. bağçalar

  Полностью »
 • HƏDD

  ə. 1) sərhəd, hüdud; 2) m. son, nəhayət. Həddi-bülug yetkinlik yaşı, yeniyetməlik

  Полностью »
 • HƏDDAD

  ə. dəmirçi

  Полностью »
 • HƏDƏ

  ə. qorxu, təhdid

  Полностью »
 • HƏDƏB

  HƏDƏB(Ə) yumru

  Полностью »
 • HƏDƏBƏ

  HƏDƏB(Ə) yumru

  Полностью »
 • HƏDƏBİYYƏT

  ə. yumruluq

  Полностью »
 • HƏDƏF

  ə. nişanə, nişangah; məqsəd

  Полностью »
 • HƏDƏQƏ

  ə. göz bəbəyi

  Полностью »
 • HƏDƏQİ

  ə. göz bəbəyinə aid olan

  Полностью »
 • HƏDƏR

  ə. 1) faydasız, mənasız; 2) boş yerə, nahaq

  Полностью »
 • HƏDƏS

  ə. 1) yeni üzə çıxan, özünü yeni göstərən; 2) yenidən dəstəmaz və qüsl tələb edən hal, hadisə və s

  Полностью »
 • HƏDİD

  ə. 1) dəmir; 2) m. şiddətli, kəskin; 3) m. hərarətli, isti; 4) m. acıqlı, hirsli

  Полностью »
 • HƏDİDİ

  ə. dəmirdən olan, dəmirə aid

  Полностью »
 • HƏDİQƏ

  ə. bağ, bağça // meyvə bağı, meyvəlik

  Полностью »