Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • БА

  qıs. şəkil. dan. bax буба.

  Tam oxu »
 • БААБАГЬ:

  баабагь авун uş. dil. baybay eləmək, yatmaq.

  Tam oxu »
 • БАБИ

  1. babi, babı (babilik məzhəbinə mənsub adam); 2. məc. dinsiz, kafir (tənə ilə işlədilir).

  Tam oxu »
 • БАБИВАЛ

  1. babilik, babılıq, babizm, babi məzhəbi; 2. məc. dinsizlik, kafirlik.

  Tam oxu »
 • БАБЛИ:

  бабли ял çürüntü iyi, kif iyi; pis iy, pis qoxu, üfunət; бабли ял агалтун kif iyi gəlmək; pis iy (qoxu) vermək, üfunətlənmək, iylənmək; * бабли къачун

  Tam oxu »
 • БАГЪ¹

  (-уни, -уна, -ар) 1. fitil, piltə; лампад(ин) багъ lampa fitili; багъ тун piltə salmaq, piltələmək (lampanı və s

  Tam oxu »
 • БАГЪ²

  (-ди, -да, -лар) 1. bağ; ичин багъ alma bağı; багъ кутун bağ salmaq; 2. şəhərdən kənarda bağ-bağat yer, istirahət yeri

  Tam oxu »
 • БАГЪАРА

  bax мажхар.

  Tam oxu »
 • БАГЪБАН

  bağban, bağçı.

  Tam oxu »
 • БАГЪБАНВАЛ

  bağbanlıq, bağçılıq; багъбанвал авун bağbanlıq etmək.

  Tam oxu »
 • БАГЪРАГЪ

  təql. gurultu, şaqqıltı, gumbultu; багърагъ авун bax багърагъун.

  Tam oxu »
 • БАГЪРАГЪУН

  (-из, -на, -а) f. guruldamaq, gurultu salmaq, şaqqıldamaq, gumbuldamaq; цавари багърагъзава göy guruldayır

  Tam oxu »
 • БАГЪРИ

  (-ди, -да, -яр) 1. doğma, ən əziz, ən yaxın, ən mehriban, sevimli; 2. ən yaxın adam, qohum.

  Tam oxu »
 • БАГЪРИВАЛ

  doğmalıq, yaxınlıq.

  Tam oxu »
 • БАГЬА

  хьун f. 1. baha olmaq, bahalaşmaq; 2. məc. əziz olmaq, hörmət bəslənilmək, əzizləşmək.

  Tam oxu »
 • БАГЬА

  1. baha(lı), dəyərli, qiymətli; багьа бармак baha(lı) papaq; 2. məc. yaxın, artıq, üstün; əziz, istəkli, sevimli; * багьа авун qiymətini qaldırmaq, ba

  Tam oxu »
 • БАГЬАВАЛ

  bahalıq, baha olma.

  Tam oxu »
 • БАГЬАДАКАЗ

  zərf baha, baha qiymətə.

  Tam oxu »
 • БАГЬАЗ

  zərf 1. baha, baha qiymətə; багьаз маса гун baha qiymətə satmaq, çox baha satmaq; 2. artıq, üstün, yüksək, daha dəyərli, daha qiymətli; багьаз кьун a)

  Tam oxu »
 • БАГЬНА

  (-ди, -да, -яр) bəhanə; səbəb, dəlil.

  Tam oxu »
 • БАДА

  zərf boş yerə, əbəs, nahaq, hədər, havayı; * бада фин bada getmək, bad(i) fənaya getmək, heçə çıxmaq, puç olmaq, məhv olmaq, zay olmaq, hədər(ə) getmə

  Tam oxu »
 • БАДАМЖАН

  badımcan; бадамжандин badımcan -i [-ı].

  Tam oxu »
 • БАДАН

  bot. badan (bənövşəyi qırmızı gülləri olan ot bitki).

  Tam oxu »
 • БАДАХ

  bax барцӀак.

  Tam oxu »
 • БАДБА

  baba (ata tərəfdən).

  Tam oxu »
 • БАДБАД

  bax балбал.

  Tam oxu »
 • БАДГЬАВА

  zərf boş yerə, əbəs yerə, hədər, bihudə, havayı; mənasız, səmərəsiz; * бадгьава фин a) bada getmək, heçə çıxmaq, boşa çıxmaq, hədər getmək; b) məc

  Tam oxu »
 • БАДЕ

  (-ди, -да, -яр) 1. nənə (ata tərəfdən); ümumiyyətlə nənə; 2. nənəyə, yaxud yaşlı qadına hörmətlə müraciət

  Tam oxu »
 • БАДЕВАЛ

  nənəlik.

  Tam oxu »
 • БАДИ

  boşqab, nimçə, kasa; badı (məh.).

  Tam oxu »
 • БАДМИНТОН

  idm. badminton.

  Tam oxu »
 • БАЖАГЬАТ

  çətin (ki), çox çətin ki, güman etmirəm.

  Tam oxu »
 • БАЖАНАХ

  (-ди, -да, -ар) bacanaq.

  Tam oxu »
 • БАЖГЪАН

  nimdər, döşəkcə; döşək (yun tullantılarından hazırlanmış).

  Tam oxu »
 • БАЖИТ

  1. zərf ciddən, gerçəkdən, həqiqətən; 2. ola bilərmi? doğrudanmı?

  Tam oxu »
 • БАЖИТ

  хьун f. 1. cidd-cəhd etmək, həddən artıq səy göstərmək; 2. inad etmək, israr etmək; inad göstərmək, sözündən geri çəkilməmək, öz dediyini yeritməyə ça

  Tam oxu »
 • БАЖИТВАЛ

  1. cidd-cəhd, səy etmə, cəhd göstərmə; ciddi yanaşma (bir şeyə); 2. inad göstərmə; inad etmə, israr etmə; 3

  Tam oxu »
 • БАЗАР¹

  bax гьяд.

  Tam oxu »
 • БАЗАР²

  1. bazar, alış-veriş yeri; базардин мас bazar qiyməti; 2. məc. səs-küy, qalmaqal olan yer; аял авай кӀвал базар я, авачирди – азар

  Tam oxu »
 • БАЗЛАМАЧ

  bozlamac (sacda bişirilən qalın yayma).

  Tam oxu »
 • БАЗУ

  1. kotan dişləsi; 2. qol, bazı (məh.).

  Tam oxu »
 • БАЙБУТ

  1. fin bıçağı; behbud; 2. iri mətbəx bıçağı.

  Tam oxu »
 • БАЙИХУН

  (-из, -на, -а) f. duyuq düşmək, hiss etmək, xəbər tutmaq, duymaq.

  Tam oxu »
 • БАЙКЪУШ

  (-ди, -да, -ар) 1. bax тӀиб¹; 2. məc. cəmiyyəti sevməyən, tək, tənha (adam haqqında).

  Tam oxu »
 • БАК

  bak; цин бак su bakı.

  Tam oxu »
 • БАКАЛАВР

  bakalavr (ali məktəblərdə təhsilin dördillik ilk mərhələsi).

  Tam oxu »
 • БАКАРА

  gərək, lazım, lazımlı; бакара атун (бакара акьун) lazım olmaq, gərək olmaq, işə yaramaq, kara gəlmək; yaramaq

  Tam oxu »
 • БАКАРАВАЛ

  gərəklilik, lazımlılıq, yararlılıq.

  Tam oxu »
 • БАКЛАН

  zool. qarabatdaq (balıqla qidalanan su quşu); бакландин qarabatdaq -i [-ı].

  Tam oxu »
 • БАКЛУК

  dial. 1. çörək növü; kökə (un kəpəyindən hazırlanmış); 2. qarğıdalı unundan bişirilmiş çörək.

  Tam oxu »