Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГА

  hektar.

  Tam oxu »
 • ГАБА

  dial. bax лалакӀ.

  Tam oxu »
 • ГАВ

  (-ра, -ра, -ар) 1. vəhşi öküz; öküz; 2. dan. ov, ovlanmış çöl heyvanı (quşu); * гав хьтин dan. qırmızısifət, sağlam (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • ГАВАНЬ

  dəniz. liman.

  Tam oxu »
 • ГАВУР

  (-ди, -да, -ар) gavur.

  Tam oxu »
 • ГАВУРВАЛ

  gavurluq, kafirlik, dinsizlik.

  Tam oxu »
 • ГАВУЧӀУНАР

  (-ри, -ра) c. güləş növü.

  Tam oxu »
 • ГАГА

  uş. dil. qağa, qaqqa (hər cür şirni, dadlı yeməli şey).

  Tam oxu »
 • ГАГАВУН

  zool. gigovun; гагавундин gigovun -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ГАГАУЗ

  qaqauz (türk dilli xalq); гагауз чӀал qaqauz dili.

  Tam oxu »
 • ГАГЬ

  1. bağl. gah; гагь жив, гагь марф къвазва gah qar, gah yağış yağır; гагь киледа, гагь зирбада твамир

  Tam oxu »
 • ГАГЬ-ГАГЬ

  zərf gah-gah, hərdənbir, arabir, bəzən, gahbagah.

  Tam oxu »
 • ГАГЬАДАР:

  гагьадар хьун f. dial. uzanmaq, uzanmış vəziyyət almaq; гагьадар авун bax гагьадарун.

  Tam oxu »
 • ГАГЬАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qaçır(t)maq, birinin qaçmasına kömək etmək, səbəb olmaq; qaçmağa məcbur etmək; 2

  Tam oxu »
 • ГАГЬАДНА:

  гагьадна фин a) təpəni çıxarkən (enərkən) dikinə yox, dolama cığırla çıxmaq (enmək); b) çölləmə getmək; гагьадна эцигун uzunsov bir şeyi böyrü (yanı)

  Tam oxu »
 • ГАГЬАТАРУН

  bax катарун.

  Tam oxu »
 • ГАГЬАТУН

  (-из, -на, гагьат) f. 1. qaçmaq, əkilmək, götürülmək; 2. məc. aradan çıxmaq; yayınmaq.

  Tam oxu »
 • ГАГЬДИ:

  икьван гагьди bu vaxta kimi, bu vaxtacan, indiyə kimi; гьикьван гагьди nə vaxta kimi, nə vaxtacan; bax гагь 2)

  Tam oxu »
 • ГАД

  (гату, гата, гатар) 1. yay; гатун bax гатун [гаттун]; 2. tarlada, zəmidə bitmiş taxıl, dən, məhsul; гад агудун taxıl (məhsul) yığımı; гад гатун taxıl

  Tam oxu »
 • ГАДА

  (-ди, -да, -яр) 1. oğlan; гада аял oğlan uşağı, erkək uşaq; 2. oğul, erkək övlad; 3. həddi büluğa çatmış, lakin hələ evlənməmiş gənc (oğlan); 4

  Tam oxu »
 • ГАДА-БАЗАР

  qarma-qarışıq (nizamsız) yığıncaq, mərəkə, yığnaq.

  Tam oxu »
 • ГАДА-ГУЬДУЬ

  dan. 1. qeyri-ciddi, yüngül, dəmdəməki adamlar (müqayisə məqamında); 2. məc. uşaq-muşaq, gədə-güdə.

  Tam oxu »
 • ГАДА-КИЛЕ

  yetkinlik yaşına çatmamış oğlan uşağı.

  Tam oxu »
 • ГАДА-РУШ

  1. dan. oğlantəbiətli qız, qoçaq qız; 2. dan. yüngültəbiətli, qeyri-ciddi, xasiyyətcə yüngül (qız haqqında); 3

  Tam oxu »
 • ГАДАВАЛ

  1. oğlanlıq; 2. məc. yüngüllük, yelbeyinlik, dəmdəməkilik, qeyri-ciddilik.

  Tam oxu »
 • ГАДАКӀУН

  (-из, -на, -а) dial. f. dağıtmaq, tar-mar etmək.

  Tam oxu »
 • ГАДАЛ

  qəd. daşatan silah, mancanaq.

  Tam oxu »
 • ГАДАЛЧИ

  mancanaqçı.

  Tam oxu »
 • ГАДАР

  хьун f. 1. atılmaq, tullanmaq, cummaq; özünü atmaq; 2. püskürmək, çıxmaq; fışqırmaq; 3. kənara atılmaq, kənara sıçramaq, yana tullanmaq

  Tam oxu »
 • ГАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. atmaq, tullamaq; кьулухъай гадарай къван дабанда акьада. Ata. sözü daldan atılan daş topuğa dəyər; 2

  Tam oxu »
 • ГАДАСИ

  oğlancığaz (“oğlan”dan oxş.).

  Tam oxu »
 • ГАДАЦӀ

  oğlancığaz (“oğlan”dan oxş.).

  Tam oxu »
 • ГАДАЧИ

  dan. axmaq, qeyri-ciddi, yüngül (hərəkət, söz və s.).

  Tam oxu »
 • ГАДДИ

  zərf yay uzunu, bütün yay boyu.

  Tam oxu »
 • ГАЗ¹

  1. qaz, qaz-qaz (nazik ipək parça); газдин шарф qaz-qaz şərf; 2. qazdan tikilmiş örpək, şərf və s.

  Tam oxu »
 • ГАЗ²

  (-ди, -да, -ар) 1. kim. qaz; газ квай ятар qazlı sular; газдин a) qaz -i [-ı]; газдин ни qaz iyi; b) qazla işləyən, qazla yanan; газдин пич qaz pilətə

  Tam oxu »
 • ГАЗ³:

  газ гун a) dan. qaz vermək, sürətini artırmaq, qazlamaq (avtomobil və s. haqqında); b) məc. töhmət etmək, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək

  Tam oxu »
 • ГАЗ-ГАЗ

  bax газ¹.

  Tam oxu »
 • ГАЗАР

  (-ди, -да, -ар) kök, yerkökü; газардин kök -i [-ı]; * кьиле газарар цун bax кьил; яру газар хьтин dan

  Tam oxu »
 • ГАЗЕТ(А)

  qəzet; газетадин qəzet -i [-ı]; * хьран газет dan. sözgəzdirən, xəbərçi (adam); чан алай газет canlı qəzet

  Tam oxu »
 • ГАЗЕТЧИ

  (-ди, -да, -яр) 1. qəzetçi; 2. qəzetsatan.

  Tam oxu »
 • ГАЗЕТЧИВАЛ

  qəzetçilik; mühərrirlik.

  Tam oxu »
 • ГАЗОН

  qazon (parklarda, bağlarda və s. yaşıl ot bitən sahə).

  Tam oxu »
 • ГАЙКА

  (-ди, -да, -яр) tex. qayka.

  Tam oxu »
 • ГАКЬУН

  bax якьун.

  Tam oxu »
 • ГАЛА

  1. var, vardır (bir şeyin yanında, arxasında: bir şeyə bürünmüş, taxılmış halda və s.); хъуьтӀуьхъ гатфарни гала

  Tam oxu »
 • ГАЛАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. vulq. 1. nəcis (peyin) ifraz etmək; 2. kob. məc. bərk qorxmaq.

  Tam oxu »
 • ГАЛАЗ

  1. bir yerdə, birlikdə, birgə, bərabər, qarışıq; 2. ilə, -la, -lə; чӀехидахъ галаз – чӀехи, гъвечӀидахъ галаз – гъвечӀи

  Tam oxu »
 • ГАЛАЗ-ГАЛАЗ

  zərf dalbadal, ardıcıl, bir-birinin ardınca; arası kəsilmədən, fasiləsiz.

  Tam oxu »
 • ГАЛАЙ

  1. -lı, -li, -lu, -lü; кӀел галай хеб quzulu qoyun; 2. cümlədə xəbər şəklində: idi; var idi; адахъ ахвар галай onu yuxu basmışdı; * галай югъ birigün,

  Tam oxu »