Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • МА

  al! götür! gələ! alın! götürün!

  Tam oxu »
 • МААРИФ

  maarif.

  Tam oxu »
 • МААРИФЧИ

  maarifçi.

  Tam oxu »
 • МААРИФЧИВАЛ

  maarifçilik; maarifpərvərlik.

  Tam oxu »
 • МАБ

  qəd. can, ruh; tab, taqət, hey.

  Tam oxu »
 • МАВГЬУМ

  məfhum; anlayış.

  Tam oxu »
 • МАВГЬУМАТ

  mövhumat; xurafat.

  Tam oxu »
 • МАВГЬУМАТЧИ

  mövhumatçı.

  Tam oxu »
 • МАВГЬУМАТЧИВАЛ

  mövhumatçılıq, mövhumata inanma.

  Tam oxu »
 • МАВЗОЛЕЙ

  mavzoley, türbə, məqbərə.

  Tam oxu »
 • МАВЛИД

  1. mövlud, doğulma; doğulma zamanı; Мавлид сувар Mövlud bayramı, Məhəmmədin anadan olma günü (müsəlmanların dini bayramı); 2

  Tam oxu »
 • МАГ

  maq, kahin; sehrbaz, cadugər, ovsunçu.

  Tam oxu »
 • МАГАЗИН

  (-ди, -да, -ар) 1. mağaza, böyük dükan; магазиндин mağaza -i [-ı]; 2. maqazin, sandıq (silahda).

  Tam oxu »
 • МАГИСТР

  magistr (elmi dərəcə).

  Tam oxu »
 • МАГНИТ

  1. maqnit, ahənrüba, miqnatis; магнит квай maqnitli; 2. магнитдин maqnit -i [-ı].

  Tam oxu »
 • МАГНИТОФОН

  maqnitofon.

  Tam oxu »
 • МАГЪ²

  (макъуни, макъуна, макъар); 1. bot. qızılağac; 2. макъун a) qızılağac -i [-ı]; b) “магъ” söz. sif.; макъун там qızılağac meşəsi; макъун тар qızılağac

  Tam oxu »
 • МАГЪ¹

  (макъуни, макъуна, макъар) 1. k.t. gavahın (kotanın və ya xışın ağzı); кьве магъ авай куьтен ikigavahınlı kotan; 2

  Tam oxu »
 • МАГЪАР

  1. mağara, zağa, kaha; yuva; севрен магъар ayı mağarası; 2. məc. daxma, koma, mağara.

  Tam oxu »
 • МАГЪЛАН

  köhn. niyyət, məqsəd, məram.

  Tam oxu »
 • МАГЪЛУБ

  məğlub, məğlub olmuş (“гъалиб” əksi); магълуб авун məğlub etmək; магълуб хьун məğlub olmaq.

  Tam oxu »
 • МАГЪЛУБАРУН

  (-из, -на, -а) bax магълубун.

  Tam oxu »
 • МАГЪЛУБВАЛ

  məğlubluq, məğlubiyyət.

  Tam oxu »
 • МАГЪЛУБУН

  (-из, -на, -а) bax магълуб (магълуб авун).

  Tam oxu »
 • МАГЬ

  dan. bax ма.

  Tam oxu »
 • МАГЬАЛ

  vilayət, mahal.

  Tam oxu »
 • МАГЬАР

  mehr (nikah pulu).

  Tam oxu »
 • МАГЬБАНИ

  dan. həddən ziyadə əliaçıq, səxavətli, şeyini, pulunu əsirgəməyən adam haqqında (bəzən mənfi mənada)

  Tam oxu »
 • МАГЬИ

  (-ди, -да, -яр) 1. fil sümüyü; şirmayı; магьидин fil sümüyündən qayrılmış; 2. şair. mahi; mahru, ayüzlü (gözəlin epitetlərindən biri); магьи дилбер ay

  Tam oxu »
 • МАГЬИР

  mahir, məharətli, bacarıqlı, usta; магьир хьун f. mahir olmaq, ustalaşmaq, mahirləşmək.

  Tam oxu »
 • МАГЬИРВАЛ

  mahirlik, məharət, ustalıq.

  Tam oxu »
 • МАГЬЛЕ

  (-ди, -да, -яр) məhəllə.

  Tam oxu »
 • МАГЬНА

  dial. bax багьна.

  Tam oxu »
 • МАГЬРУМ

  məhrum, nəsibsiz; магьрум авун bax магьрумун; магьрум хьун məhrum olmaq, binəsib olmaq, əlindən çxmaq, itirmək

  Tam oxu »
 • МАГЬРУМАРУН

  bax магьрумун.

  Tam oxu »
 • МАГЬРУМВАЛ

  məhrum olma, məhrumiyyət, məhrumluq; nəsibsizlik.

  Tam oxu »
 • МАГЬРУМУН

  (-из, -на, -а) f. məhrum etmək, binəsib etmək, bir şeyi əlindən almaq.

  Tam oxu »
 • МАГЬСУЛ

  müxt. mən.: məhsul; фабрикадин магьсул fabrik məhsulu; некӀедин магьсулар süd məhsulları.

  Tam oxu »
 • МАГЬСУЛДАР

  məhsuldar; магьсулдар чил məhsuldar (münbit) torpaq; магьсулдар хьун məhsuldarlaşmaq.

  Tam oxu »
 • МАГЬСУЛДАРВАЛ

  məhsuldarlıq, məhsul vermə qabiliyyəti.

  Tam oxu »
 • МАГЬУТ

  (-ди, -да, -ар) 1. mahud; рехи магьут boz mahud; 2. магьутдин mahuddan tikilmiş, mahud.

  Tam oxu »
 • МАГЬФЕ

  (-ди, -да, -яр) mafə (ər.); bax гул².

  Tam oxu »
 • МАД

  zərf, əd. 1. yenə, daha, da, də; садра мад bir daha, bir dəfə də, yenə də, təkrar; 2. yenə, bir daha, təzədən, yenidən, təkrar; зун мад хкведа yenə gə

  Tam oxu »
 • МАДАРА

  (-ди, -да) qənaət (etmə); мадара авун bax мадарун.

  Tam oxu »
 • МАДАРАВАЛ

  qənaət, iqtisad; qənaət etmə (edilmə).

  Tam oxu »
 • МАДАРАВИЛЕЛДИ

  zərf qənaətlə, qənaətkaranə.

  Tam oxu »
 • МАДАРАДАКАЗ

  bax мадаравилелди.

  Tam oxu »
 • МАДАРАТ

  iqtisadiyyat, iqtisad.

  Tam oxu »
 • МАДАРАЧИ

  qənaətçi, qənaətcil (adam).

  Tam oxu »
 • МАДАРАЧИВАЛ

  qənaətkarlıq, qənaətcillik.

  Tam oxu »