Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ПАКАНЛАЙ

  bax пакамалай.

  Tam oxu »
 • ПАКАРА

  bax бакара.

  Tam oxu »
 • ПАКВАЛ

  1. paklıq, təmizlik; 2. məc. mənəvi təmizlik, daxili saflıq, düzlük.

  Tam oxu »
 • ПАКВАР

  (t. пагв) 1. meyvə qurusu, qax; alana; ичин паквар alma qaxı; 2. пакварин alana -i [-ı]; пакварин галгам alana rısası

  Tam oxu »
 • ПАКВИЛЕЛДИ

  zərf şərəflə, namusla, vicdanla; şərafətli.

  Tam oxu »
 • ПАКГАУЗ

  xüs. anbar.

  Tam oxu »
 • ПАКЕТ

  (-ди, -да, -ар) 1. paket (bağlı məktub); 2. kağız paket, kağız kisə.

  Tam oxu »
 • ПАКУНТӀВАЛ

  anat. qabırğa.

  Tam oxu »
 • ПАЛ

  (-ди, -да, -ар) bax палар.

  Tam oxu »
 • ПАЛ-ПАЛ:

  пал-пал хьун dağılmaq, parçalanmaq; ovulmaq.

  Tam oxu »
 • ПАЛАМА

  1. çox tənbəl, əringən, ağırtərpənən, atil (adam); çox kahal adam; 2. dial. tamamilə daz, başı tüksüz (adam)

  Tam oxu »
 • ПАЛАН

  (-ди, -да, -ар) 1. palan; çul; лам гатаз тахьайла, палан гатада. Ata. sözü ulağa gücü çatmır, acığını palanına tökür; 2

  Tam oxu »
 • ПАЛАР

  (-и, -а) c. kəpək, ələnti; гъуьруьн палар un kəpəyi.

  Tam oxu »
 • ПАЛАСА

  düz, düzən, düzənlik; qışlaq, aran.

  Tam oxu »
 • ПАЛАТА

  (-ди, -да, -яр) müxt. mən.: palata.

  Tam oxu »
 • ПАЛДУМ

  1. kəpitkə, kilkə, lif; 2. quşqun, pərdüm.

  Tam oxu »
 • ПАЛИ

  dial. bax пӀини; * ал пали albalı; вилер палияр хьтин gilənar gözlü, qara (girdə) gözlü.

  Tam oxu »
 • ПАЛИВАН

  bax пагьливан.

  Tam oxu »
 • ПАЛИЛЕ

  bax перпилаг.

  Tam oxu »
 • ПАЛИТРА

  rəss. palitra.

  Tam oxu »
 • ПАЛК

  heyvan, canlı məxluq.

  Tam oxu »
 • ПАЛКАН

  bax балкӀан.

  Tam oxu »
 • ПАЛПАЦ:

  палпац як yumşaq ət.

  Tam oxu »
 • ПАЛТА

  balta (qazma işində).

  Tam oxu »
 • ПАЛТУ

  bax пальто.

  Tam oxu »
 • ПАЛЧУХ

  (-ди, -да, -ар) palçıq, zığ, lil; цлаз палчух ягъун divarı palçıqlamaq.

  Tam oxu »
 • ПАЛЧУХЧИ

  palçıqçı (palçıq tutan və palçığı ustaya verən bənna köməkçisi).

  Tam oxu »
 • ПАЛЧУХЧИВАЛ

  palçıqçılıq (palçıqçının işi, peşəsi).

  Tam oxu »
 • ПАЛЬМА

  bot. palma (isti ölkələrdə bitən həmişəyaşıl ağac); пальмадин palma -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ПАЛЬТО

  palto (qış geyimi).

  Tam oxu »
 • ПАМАДУР

  dan. bax помидор.

  Tam oxu »
 • ПАМАЗИН

  1. bamazı, pamazı, bumaze, bambaz(ı); 2. памазиндин bamazıdan tikilmiş, bamazı.

  Tam oxu »
 • ПАМБАГ

  (-ди, -да, -ар) 1. pambıq bitkisi; pambıq; памбаг авай мес. pambıqlı döşək; 2. памбагдин pambıq -i [-ı]; памбагдин тум pambıq toxumu, çiyid

  Tam oxu »
 • ПАМБАГИН

  “памбаг” söz. sif; памбагин мес pambıq döşək.

  Tam oxu »
 • ПАМБАГКЬУРУРДАЙ

  sif. pambıqqurudan.

  Tam oxu »
 • ПАМБАГКӀВАТӀДАЙ

  sif. pambıqyığan; памбагкӀватӀдай машин pambıqyığan maşın.

  Tam oxu »
 • ПАМБАГМИХЬДАЙ

  sif. pambıqtəmizləyən; памбагмихьдай завод pambıqtəmizləyən zavod.

  Tam oxu »
 • ПАМБАГЧИ

  pambıqçı.

  Tam oxu »
 • ПАМБАГЧИВАЛ

  pambıqçılıq; памбагчивилин pambıqçılıq -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ПАМПАСИ

  monpası (konfet növü).

  Tam oxu »
 • ПАМПЕРС

  pampers, sidikhopduran.

  Tam oxu »
 • ПАНАГЬ

  1. pənah; sığınma; 2. məc. arxa, istinadgah, himayəçi, dadaçatan; 3. məc. ümid, dayaq; панагь хьун pənah olmaq, kömək etmək, imdadına çatmaq; himayəsi

  Tam oxu »
 • ПАНАМА

  panama (1. yay şlyapası növü; 2. birrəngli süni parça növü).

  Tam oxu »
 • ПАНКЬ

  1. şaqqıldaq, partıldaq (uşaq oyuncağı); 2. dial. bax къумпара.

  Tam oxu »
 • ПАНСИОН

  pansion.

  Tam oxu »
 • ПАНСИОНАТ

  pansionat.

  Tam oxu »
 • ПАНТЕРА

  zool. panter (pişiklər cinsindən yırtıcı heyvan); пантерадин panter -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ПАНТӀ:

  пантӀ авун mat qoymaq (etmək), təəccübləndirmək, heyrətləndirmək; пантӀ хьун təəccüb etmək, heyrət etmək, mat qalmaq, təəccüblənmək, heyrətlənmək

  Tam oxu »
 • ПАНХЪ

  təql. part, partıltı (partlayış səsi, partlayışa bənzər səs).

  Tam oxu »
 • ПАПА,

  ПАПАН, ПАПАР bax паб.

  Tam oxu »