Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • УБ

  uş. dil. bax убагь.

  Tam oxu »
 • УБА

  1. oba, yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd; 2. xeyməgah, köçəbə, düşərgə.

  Tam oxu »
 • УБАГЬ

  uş. dil. həyət, küçə; gəzinti.

  Tam oxu »
 • УГЪРАШ

  1. əclaf, alçaq, rəzil, xəbis; стха лагьай-лагьайди угъраш хьана. Ata. sözü kimə yaxşılıq elədin, özünü ondan qoru; 2

  Tam oxu »
 • УГЪРАШ

  1. əclaf, alçaq, rəzil, xəbis; стха лагьай-лагьайди угъраш хьана. Ata. sözü kimə yaxşılıq elədin, özünü ondan qoru; 2

  Tam oxu »
 • УГЪРАШВАЛ

  1. əclaflıq, alçaqlıq, rəzillik; 2. dan. oğraşlıq, aradüzəltmə, vasitəçilik (mənfi mənada).

  Tam oxu »
 • УГЪРАШВАЛ

  1. əclaflıq, alçaqlıq, rəzillik; 2. dan. oğraşlıq, aradüzəltmə, vasitəçilik (mənfi mənada).

  Tam oxu »
 • УГЪРАШВИЛЕЛДИ

  zərf əclafcasına, alçaqcasına, namərdcəsinə.

  Tam oxu »
 • УГЪРАШВИЛЕЛДИ

  zərf əclafcasına, alçaqcasına, namərdcəsinə.

  Tam oxu »
 • УГЬ

  nida ax! ah! uf!; угь авун a) ax-uf etmək, inildəmək, zarıldamaq, ufuldamaq; b) ah etmək (eləmək), təəssüflənmək, qəmlənmək

  Tam oxu »
 • УГЬ

  nida ax! ah! uf!; угь авун a) ax-uf etmək, inildəmək, zarıldamaq, ufuldamaq; b) ah etmək (eləmək), təəssüflənmək, qəmlənmək

  Tam oxu »
 • УГЬ-ЦӀУГЬ

  ax-uf, ah-vay, zarıltı, inilti; угь-цӀугь авун ah-vay etmək, ax-uf etmək; zarıldamaq, inildəmək, ufuldamaq

  Tam oxu »
 • УГЬ-ЦӀУГЬ

  ax-uf, ah-vay, zarıltı, inilti; угь-цӀугь авун ah-vay etmək, ax-uf etmək; zarıldamaq, inildəmək, ufuldamaq

  Tam oxu »
 • УДАРЕНИЕ

  dilç. vurğu; vurğu işarəsi.

  Tam oxu »
 • УДИН

  (-ди, -да, -ар) udin (Azərbaycanda bir xalq); удин чӀал udin dili.

  Tam oxu »
 • УДУ-БУДУ

  dan. 1. bəhanə, səbəb; 2. könülsüz (başdansovma) görülən iş; * уду-будуяр авун a) bəhanə gətirmək, bəhanə uydurmaq; b) boş-boş danışmaq, üdüləmək, çər

  Tam oxu »
 • УЕЗД

  tar. qəza (inzibati ərazi bölgüsü).

  Tam oxu »
 • УЕЗД

  tar. qəza (inzibati ərazi bölgüsü).

  Tam oxu »
 • УЖУЗ

  1. ucuz; ужуз якӀукай шурва жедач. Ata. sözü ucuz ətin şorbası olmaz; 2. məc. zəhmətsiz, əziyyətsiz, asanlıqla əldə edilən; * ужуз авун bax ужузарун;

  Tam oxu »
 • УЖУЗ

  хьун f. 1. ucuzlaşmaq; 2. məc. qiymətdən düşmək, əhəmiyyətini itirmək; hörmətdən düşmək.

  Tam oxu »
 • УЖУЗАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. ucuzlaşdırmaq, qiymətini aşağı salmaq; 2. məc. qiymətdən salmaq, qiymətsizləşdirmək, hörmətdən salmaq, etibardan salmaq

  Tam oxu »
 • УЖУЗВАЛ

  ucuzluq.

  Tam oxu »
 • УЖУЗДАКАЗ

  zərf ucuz, ucuz qiymətə.

  Tam oxu »
 • УЗАЙ

  “узун¹”dan f.sif. qovrulmuş (qabda, sacda və s. yalxı qızardılmış); узай чӀахар qovrulmuş yarma; узай кинияр qovrulmuş əriştə; узай къуьл qovrulmuş bu

  Tam oxu »
 • УЗБЕК

  (-ди, -да, -ар) özbək (xalq); узбек чӀал özbək dili.

  Tam oxu »
 • УЗУН¹

  (-аз, -ана, узуз) f. qovurmaq (qabda, sacda və s. yalxı qızartma); шуьмягъар узун fındığı qovurmaq; bax акъугъарун 2)

  Tam oxu »
 • УЗУН²

  bax юзун.

  Tam oxu »
 • УЙМАХ

  üskük, oymaq.

  Tam oxu »
 • УЙХЬ

  bax айхь-уйхь.

  Tam oxu »
 • УКАЗ

  fərman.

  Tam oxu »
 • УКЪУЗ

  dial. bax юкъуз.

  Tam oxu »
 • УКЪУЗ

  dial. bax юкъуз.

  Tam oxu »
 • УЛАКЬ

  (-ди, -да, -ар) 1. minik, nəqliyyat; улакьдаваз фин miniklə getmək; 2. ulaq (yük və ya minik heyvanı)

  Tam oxu »
 • УЛАМ

  (-ди, -да, -ар) 1. çay keçidi, dayaz yer, bərə; 2. keçid, keçiləcək yer; bərə, yol, aralıq; вацӀун улам çay keçidi, çayın dayaz yeri; 3

  Tam oxu »
 • УЛАМА

  (-ди, -да, -яр) şumu tənzimləmək üçün güc ağacı, dəstərək.

  Tam oxu »
 • УЛАМЧИ

  bələdçi, yolu yaxşı bilən (adam).

  Tam oxu »
 • УЛУ

  ulu, böyük, ən böyük, çox böyük.

  Tam oxu »
 • УЛУ-БУБА

  ulu baba.

  Tam oxu »
 • УЛУБ

  (-ди, -да, -ар) qəd. kitab; улубдин kitab -i [-ı]; улуб кхьин kitab yazmaq; улубрин магазин kitab mağazası; * адан улуб кӀев хьана onun kitabı bağland

  Tam oxu »
 • УЛЬТИМАТУМ

  ultimatum (son və qəti tələb).

  Tam oxu »
 • УЛЬТРАВАН

  ultra səs (yalnız xüsusi cihazlar vasitəsilə qavranıla bilən səs).

  Tam oxu »
 • УЛЬТРАКУЬРУЬ

  fiz. ultraqısa, son dərəcə qısa; ультракуьруь лепеяр ultraqısa dalğalar (boyu 1 metrdən 10 metrədək olan dalğalar)

  Tam oxu »
 • УЛЬТРАФИЧӀИ

  ultrabənövşəyi; ультрафичӀи рекӀвер fiz. ultrabənövşəyi şüalar (gözlə görünməyən elektromaqnit şüaları)

  Tam oxu »
 • УМАРАТ

  xəzinə, xəznə.

  Tam oxu »
 • УМАРАТЧИ

  xəzinədar, xəzinəçi.

  Tam oxu »
 • УМАХ

  (-ди, -да, -ар) 1. nəsil, soy; 2. əqrəba, qohum-əqrəba, arxa.

  Tam oxu »
 • УМНОЖЕНИЕ

  riyaz. vurma, vurulma, zərb, zərb etmə.

  Tam oxu »
 • УМУ:

  уму хьун mülayimləşmək, yumşalmağa başlamaq (hava).

  Tam oxu »
 • УМУД

  (-ди, -да, -ар) ümid, güman; умуд авун ümid etmək, bir şeyə ümidi olmaq, gözləmək, güman etmək; умуд атӀун ümidini kəsmək (üzmək), əlini üzmək; умуд к

  Tam oxu »
 • УМУМИ

  1. ümumi; hamıya aid (xas, məxsus) olan; умуми къайдаяр ümumi qaydalar; 2. müştərək; birgə; умуми амлак ümumi əmlak; умуми нетижа ümumi nəticə; * умум

  Tam oxu »