Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ФА,

  ФАЛАЙ, ФАХЪ, ФАР bax фу; фалай багьа затӀ авач (л.х.м.) çörək hər şeydən qiymətlidir; чуьнуьхай фахъ дад жедач (л

  Tam oxu »
 • ФАБРИКА

  fabrik; фабрикадин fabrik -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ФАБРИКАЧИ

  fabrikçi, fabrik sahibi, fabrikant.

  Tam oxu »
 • ФАГЪИР

  fağır (1. aciz, yazıq, məzlum; dinc, sakit; фагъир кас fağır adam; 2. kasıb, yoxsul, miskin); фагъир хьун fağırlaşmaq, acizləşmək; yoxsullaşmaq, kasıb

  Tam oxu »
 • ФАГЪИРВАЛ

  fağırlıq, yazıqlıq, məzlumluq, acizlik; kasıblıq, yoxsulluq.

  Tam oxu »
 • ФАГЪИРДАКАЗ

  zərf fağır kimi, fağırcasına, fəqiranə, yazıqcasına, acizcəsinə, yazıq-yazıq.

  Tam oxu »
 • ФАГЬУМ

  (-ди, -да, -ар) 1. fəhm, düşüncə, anlaq, qanacaq, dərrakə; фагьум авай fəhmli, anlaqlı, idraklı, dərrakəli, düşüncəli; 2

  Tam oxu »
 • ФАГЬУМУН

  (-из, -на, -а) f. 1. fikirləşmək, düşünmək, ölçüb-biçmək, götür-qoy etmək; лугьудай гаф фагьумна лагь

  Tam oxu »
 • ФАД

  zərf 1. tez; яман хабар фад агакьда. Ata. sözü qara xəbər tez yayılar; 2. cəld; фад юза хьун cəld tərpənmək, cəld hərəkət etmək; 3

  Tam oxu »
 • ФАД-ГЕЖ

  tez-gec, gec-tez, tez olmasa da, bir gün, axır-əzəl, mütləq.

  Tam oxu »
 • ФАД-ФАД

  zərf 1. tez-tez, sıx-sıx, addımbaşı; həmişə, daim; фад-фад хьун tez-tez olmaq, sıx-sıx olmaq, tez-tez baş vermək; 2

  Tam oxu »
 • ФАДАМАЗ

  zərf 1. tezdən, erkən, erkəndən; 2. tez, cəld, dərhal, gecikdirmədən.

  Tam oxu »
 • ФАДАН

  çoxdankı, çoxdan olmuş, qabaqlar baş vermiş.

  Tam oxu »
 • ФАДАНЛАЙ

  bax фадлай.

  Tam oxu »
 • ФАДВАЛ

  tezlik, tez vaxt, az zaman; yeyinlik, itilik, sürət.

  Tam oxu »
 • ФАДВИЛЕЛДИ

  zərf tezliklə, tez bir zamanda.

  Tam oxu »
 • ФАДДАКАЗ

  zərf tez, tezliklə, tez bir zamanda, gecikdirmədən.

  Tam oxu »
 • ФАДЛАЙ

  zərf çoxdan, çoxdan bəri; əvvəldən.

  Tam oxu »
 • ФАЗ¹

  (гунуг.п.); bax фу; фаз кьал ягъун bax кьаларар.

  Tam oxu »
 • ФАЗ²

  dial. bax фад.

  Tam oxu »
 • ФАЗ-ФАЗ

  dial. bax фад-фад.

  Tam oxu »
 • ФАИЗ

  (-ди, -да, -ар) faiz; фаиз алай заём faizli itiqraz; * виш фаиз yüz faiz, tamamilə, bütünlüklə; bax процент

  Tam oxu »
 • ФАЙДА

  (-ди, -да, -яр) fayda, xeyir, mənfəət, səmərə; nəticə; гзаф рахуникай файда авач. Ata. sözü quru sözdən fayda yoxdur; файда авачир faydasız, xeyirsiz,

  Tam oxu »
 • ФАЙДАЧИ

  sələmçi, müamiləçi.

  Tam oxu »
 • ФАЙКА

  bax фуфайка.

  Tam oxu »
 • ФАЙТУН

  (-ди, -да, -ар) fayton; файтундин fayton -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ФАЙТУНЧИ

  faytonçu, faytonsürən.

  Tam oxu »
 • ФАЙТУНЧИВАЛ

  faytonçuluq.

  Tam oxu »
 • ФАК

  (чкад.п) bax фу; фак кьел тахьун bax кьел.

  Tam oxu »
 • ФАКТ

  (-уни, -уна, -ар) 1. fakt, gerçəklik, reallıq, həqiqət; həqiqətən olmuş hadisə (əhvalat); 2. əsas, dəlil, sübut; nümunə, misal

  Tam oxu »
 • ФАКТОР

  (-ди, -да, -ар) amil, səbəb.

  Tam oxu »
 • ФАКУЛЬТЕТ

  fakültə.

  Tam oxu »
 • ФАКЪИР

  bax фагъир.

  Tam oxu »
 • ФАЛ²

  (чкад.п) bax фу; фал кьин кьун bax фу.

  Tam oxu »
 • ФАЛ¹

  (-ди, -да, -ар) fal, fal açma, fala baxma; фал ахъаюн (фалдиз килигун) fal açmaq, fala baxmaq.

  Tam oxu »
 • ФАЛУЖ

  1. tib. iflic; фалужди ягъун (фалуж хьун) iflic vurmaq, iflic olmaq; 2. məc. fəaliyyətsizlik, hərəkətsizlik, durğunluq

  Tam oxu »
 • ФАЛЧИ

  falçı, falabaxan.

  Tam oxu »
 • ФАЛЧИВАЛ

  falçılıq, falçının işi, peşəsi.

  Tam oxu »
 • ФАМИЛИЯ

  familiya, soyad.

  Tam oxu »
 • ФАН

  (тал.п.); 1. çörək -i [-ı]; зегьмет такурдаз фан къадир чир жедач. Ata. sözü zəhmət görməyən çörəyin qədrini bilməz; 2

  Tam oxu »
 • ФАНА

  fani, müvəqqəti, keçici, qalmayan; həmişəlik olmayan, axırı olmayan, axırı puç; фана дуьнья fani dünya

  Tam oxu »
 • ФАНАР

  bax фонарь.

  Tam oxu »
 • ФАНУС

  bax фанар.

  Tam oxu »
 • ФАРАКЪАТ

  1. farağat, sakit, səssiz, dinməz-söyləməz; 2. dinc, sakit, asudə, xatircəm, arxayın; * фаракъат авун a) farağat etmək, yerbəyer etmək, rahatlamaq; b)

  Tam oxu »
 • ФАРАКЪАТДАКАЗ

  zərf bax фаракъат 1); фаракъатдаказ ацукьун farağat oturmaq, dinc oturmaq.

  Tam oxu »
 • ФАРАС

  (-ди, -да, -ар) at (şahmat fiquru), fərəs (ər.).

  Tam oxu »
 • ФАРАШ

  faraş, tez əkilən; tezyetişən, tezböyüyən; * фараш атун faraş gəlmək, vaxtından qabaq özünü göstərmək, havalar qızışmaq (yaz mövsümü haqqında)

  Tam oxu »
 • ФАРАШДИЗ

  zərf tez, sürətlə, vaxtından qabaq.

  Tam oxu »
 • ФАРКЬ

  (-уни, -уна, -ар) fərq, təfavüt; фаркь тун fərq qoymaq, fərqləndirmək, ayrı-seçkilik etmək; фаркь хьун fərq olmaq, aralarında təfavüt olmaq, fərqlənmə

  Tam oxu »
 • ФАРМАН

  (-ди, -да, -ар) fərman.

  Tam oxu »