Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЧА

  [чча] dial. bax це²; ча гьахьун bax це гьахьун.

  Tam oxu »
 • ЧА²

  (чкад.п.) bizə; bax чун.

  Tam oxu »
 • ЧА¹

  dial. bax це¹; ча лугьун bax це (це лугьун).

  Tam oxu »
 • ЧАВ¹

  söz-söhbət, şayiə, söz-sov; * чав акъатун a) xəbər çıxmaq, şayiə çıxmaq, söz-söhbət yayılmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • ЧАВ²,

  ЧАВАЙ, ЧАВДИ (чкад. п.) bax чун; чав гва bizdədir; чавай жузуна bizdən soruşdu.

  Tam oxu »
 • ЧАВУЧИ

  dial. araçı (toyun musiqi-rəqs bölümünü idarə edən).

  Tam oxu »
 • ЧАВУЧИВАЛ

  araçılıq (məh.); чавучивал авун araçılıq etmək (toyda).

  Tam oxu »
 • ЧАВУШ

  köhn. 1. carçı; çovuş; 2. çovuş, aşağı rütbəli məmur; 3. dan. tarla (bostan) gözətçisi.

  Tam oxu »
 • ЧАВУШВАЛ

  çovuşluq, çovuş vəzifəsi.

  Tam oxu »
 • ЧАВЧИ

  köhn. 1. xəbərçi, xəbərçilik edən, şeytan, çuğul, çuğulçu (adam); 2. məc. xəbərçi, carçı, müjdəçi.

  Tam oxu »
 • ЧАВШ

  nida 1. hoş (ulağı dayandırmaq üçün çıxarılan səs); 2. keçini, eşşəyi qovlamaq üçün çıxarılan səs.

  Tam oxu »
 • ЧАГЪИН

  yetkin, hər cəhətdən yetişmiş; * чагъинда хьун yetkinləşmək.

  Tam oxu »
 • ЧАГЪУН

  dial. bax. жагъун.

  Tam oxu »
 • ЧАГЪУРУН

  dial. bax. жагъурун.

  Tam oxu »
 • ЧАД

  (чату, чата, чатар) 1. dəmirçixana; кицӀи чатукай вуч тухуда? Ata. sözü it dəmirçi dükanından nə aparar?; 2

  Tam oxu »
 • ЧАДУРА

  (-ди, -да, -яр) çadır.

  Tam oxu »
 • ЧАЗ

  (гунуг.п.) bax чун; чаз акуна biz gördük; чаз гана bizə verdi; * чаз чиз bizcə, bizim fikrimizcə.

  Tam oxu »
 • ЧАЙ¹

  (-ди, -да, чаяр) 1. çay, çay bitkisi; qurudulmuş çay yarpağı; 2. çay, içki; чай хъун çay içmək; чай къачун çay dəmləmək; * дагъдин чай bot

  Tam oxu »
 • ЧАЙ²

  (чкад. п.) bax чун; харжи чай акъатна xərc bizdən çıxdı.

  Tam oxu »
 • ЧАЙ-ФУ

  çay-çörək; чай-фу гун çay-çörək vermək.

  Tam oxu »
 • ЧАЙГЪУН

  (-ди, -да, -ар) boran, çovğun, qasırğa; çovğunlu hava.

  Tam oxu »
 • ЧАЙДАН

  çaydan (su qaynatmaq üçün).

  Tam oxu »
 • ЧАЙДИН

  1. çay -i [-ı]; чайдин пеш çay yarpağı; 2. “чай” söz. sif. чайдин тала k.t. çay tarlası; чайдин къаб çayqabı, çaydan; чайдин тӀур çay qaşığı

  Tam oxu »
 • ЧАЙКА

  (-ди, -да, -яр) zool. qağayı (quş); чайкадин qağayı -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЧАЙНИК

  çaynik (çay dəmləmək üçün).

  Tam oxu »
 • ЧАЙХАНА

  çayxana, çayçı, çayçıxana.

  Tam oxu »
 • ЧАЙЧИ

  çayçı (1. k.t. çaybecərən; 2. çayxanada xidmət edən adam; 3. çayxana, çayçı dükanı).

  Tam oxu »
 • ЧАЙЧИВАЛ

  çayçılıq; чайчивилин çayçılıq -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЧАК,

  ЧАКАЙ, ЧАКДИ (чкад.п.) bax чун.

  Tam oxu »
 • ЧАК

  [ччак] yal (itə verilən horra halında yemək); кицӀиз чак гун itə yal vermək, yallamaq; * чак гзаф хьун yalı artıq düşmək, varlanmaq, dövlətlənmək; qud

  Tam oxu »
 • ЧАКВ

  (-уни, -уна, -ар) 1. yalaq, lağan (itə xörək verilən qab); 2. məc. dan. köhnə boşqab; 3. bax чак [ччак]

  Tam oxu »
 • ЧАКВАЛ

  bax цӀакул.

  Tam oxu »
 • ЧАКВАЛАР

  (-ри, -ра) c. bax цӀакулар.

  Tam oxu »
 • ЧАКЪАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. zool. çaqqal; чакъалдин çaqqal -i [-ı]; 2. məc. bədxasiyyət, qılıqsız, bədrəftar (adam)

  Tam oxu »
 • ЧАКЪВАЛАЙ:

  чакъвалай авун gəmirmək, dişləmək, çeynəmək, yemək, qırıb tökmək; parçalamaq, dağıtmaq; didmək, didişdirmək

  Tam oxu »
 • ЧАКЪУ

  (-ди, -да, -яр) 1. iri neştər; 2. bax чукӀул.

  Tam oxu »
 • ЧАКЪУЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. kəpitkə, kilkə, lif, didinti (çətənə, kətan liflərindən çıxan qırıntılar); 2. sıxı (ağızdan dolduran tüfəngi dolduranda barıtın və

  Tam oxu »
 • ЧАКӀУШ

  nida hoş (eşşəyi dayandırmaq üçün çıxarılan səs).

  Tam oxu »
 • ЧАЛ¹

  çal; açıq-boz və ya tünd-boz; чал балкӀан çal at; * чал хьун çallanmaq, çallaşmaq, bozarmaq.

  Tam oxu »
 • ЧАЛ²:

  чал авун bax чалун.

  Tam oxu »
 • ЧАЛ³,

  ЧАЛАЙ, ЧАЛДИ (чкад. п.) bax чун; тахсир чал алач günah bizdə deyil.

  Tam oxu »
 • ЧАЛА

  (-ди, -да, -яр) çala, çökək yer, çuxur yer, çökəklik.

  Tam oxu »
 • ЧАЛАГЪАН

  (-ди, -да, -ар) zool. çalağan; чалагъандин çalağan -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЧАЛАЙ

  “чалун”-dan f.sif.; bax чалун.

  Tam oxu »
 • ЧАЛВАЛ

  çal rəngdə olma, çal şeyin halı.

  Tam oxu »
 • ЧАЛИ

  (-ди, -да, -яр) 1. qoşqu aləti (xırman döyüləndən sonra közəli yığmaq üçün); 2. arabanın üstündə quraşdırılmış iri səbət; * чалид руфун квайди yekəqar

  Tam oxu »
 • ЧАЛКЕЧИР

  1. haramzadə, bic, hiyləbaz, yaramaz, tülüngü (adam); 2. abırsız, həyasız, utanmaz; pozğun, əxlaqsız; 3

  Tam oxu »
 • ЧАЛКЕЧИРВАЛ

  1. haramzadəlik, kələkbazlıq, hiyləbazlıq, biclik; 2. abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq; əxlaqsızlıq, pozğunluq; 3

  Tam oxu »
 • ЧАЛМА

  1. çalma, əmmamə, sarıq; 2. dial. çilingağacnan oynanılan uşaq oyunu.

  Tam oxu »
 • ЧАЛПАЧУХ

  1. qarışıqlıq, çaxnaşma, hərc-mərclik; 2. məc. dolaşıq, qarışıq, qat-qarışıq, çalpaşıq.

  Tam oxu »