Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЮБИЛЕЙ

  yubiley; юбилейдин yubiley -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЮБИЛЯР

  yubilyar (yubileyi keçirilən şəxs, təşkilat və s.).

  Tam oxu »
 • ЮБКА

  (-ди, -да, -яр) yubka (qadın tumanı).

  Tam oxu »
 • ЮБУ

  bax ябу.

  Tam oxu »
 • ЮГ

  (-а, -а) biçilib xırmana yığılmış taxıl; xırman; döyüm (taxıl döymə, dəni sünbüldən ayırma əməliyyatı); юг вегьин xırman sovurmaq; юг гатун taxıl döyü

  Tam oxu »
 • ЮГУН¹

  (-уз, -йгана, йча/геце) dial. bax вугун.

  Tam oxu »
 • ЮГУН²

  dial. bax ругун².

  Tam oxu »
 • ЮГУР

  dial. bax ругур; югур вечрез хъуьруьн къведа. Ata. sözü bişmiş toyuğun gülməyi gəlir (bivec, mənasız, cəfəng şey, söz haqqında)

  Tam oxu »
 • ЮГЪ

  (йикъа, йикъа, йикъар) 1. gün (bir gecə-gündüz); къенин йикъахъ пакагьан югъни гала. Ata. sözü bugünün sabahı da var; 2

  Tam oxu »
 • ЮГЪ

  (йикъа, йикъа, йикъар) 1. gün (bir gecə-gündüz); къенин йикъахъ пакагьан югъни гала. Ata. sözü bugünün sabahı da var; 2

  Tam oxu »
 • ЮГЪ-ЙИФ

  1. gecə-gündüz; 2. məc. qəza, qəzavü qədər; кьилел югъ-йиф атун bax йиф-югъ (кьилел йиф-югъ атун); * югъ-йиф талгьана a) bütün günü və gecəni, vaxt bi

  Tam oxu »
 • ЮГЪ-ЙИФ

  1. gecə-gündüz; 2. məc. qəza, qəzavü qədər; кьилел югъ-йиф атун bax йиф-югъ (кьилел йиф-югъ атун); * югъ-йиф талгьана a) bütün günü və gecəni, vaxt bi

  Tam oxu »
 • ЮГЪ-КЪАНДИВАЙ

  zərf günü-gündən, gündən-günə, günlər keçdikcə, tədricən, get-gedə.

  Tam oxu »
 • ЮГЪ-КЪАНДИВАЙ

  zərf günü-gündən, gündən-günə, günlər keçdikcə, tədricən, get-gedə.

  Tam oxu »
 • ЮГЪДИ

  zərf 1. gün uzunu, bütün günü; gün boyunca; 2. gündə, hər gün.

  Tam oxu »
 • ЮГЪДИ

  zərf 1. gün uzunu, bütün günü; gün boyunca; 2. gündə, hər gün.

  Tam oxu »
 • ЮГЪДИ-ЙИФДИ

  zərf gecə-gündüz, daim, həmişə; gecəli-gündüzlü.

  Tam oxu »
 • ЮГЪДИ-ЙИФДИ

  zərf gecə-gündüz, daim, həmişə; gecəli-gündüzlü.

  Tam oxu »
 • ЮГЪУР

  uğur; səadət, xoşbəxtlik; müvəffəqiyyət, nailiyyət, qələbə; * югъур хьуй! uğur(lar) olsun! uğurlu olsun!

  Tam oxu »
 • ЮГЪУР

  uğur; səadət, xoşbəxtlik; müvəffəqiyyət, nailiyyət, qələbə; * югъур хьуй! uğur(lar) olsun! uğurlu olsun!

  Tam oxu »
 • ЮЗУН

  (-аз, -ана, юзуз) f. 1. tərpənmək; qımılda(n)maq; hərəkət etmək; юзамир! əmr şəklində: tərpənmə! qımıldanma!; 2

  Tam oxu »
 • ЮЗУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. tərpətmək, qımıldatmaq; hərəkətə gətirmək, hərəkət etdirmək; кьил юзурун başını tərpətmək; 2

  Tam oxu »
 • ЮКЪУЗ

  zərf gündüz, gündüz ikən; юкъуз ша gündüz gəl; * гьар (ю)къуз hər gün, gündə, mütəmadiyən; gündə bir, tez-tez; са (ю)къуз a) bir gün, bir vaxt, bir də

  Tam oxu »
 • ЮКЪУЗ

  zərf gündüz, gündüz ikən; юкъуз ша gündüz gəl; * гьар (ю)къуз hər gün, gündə, mütəmadiyən; gündə bir, tez-tez; са (ю)къуз a) bir gün, bir vaxt, bir də

  Tam oxu »
 • ЮКЬ

  (-ва, -ва, -вар) 1. bel; шуькӀуь юкь incə (nazik) bel; юкьвал кьван belə qədər, qurşağacan; yarıyacan; 2

  Tam oxu »
 • ЮКЬ

  (-ва, -ва, -вар) 1. bel; шуькӀуь юкь incə (nazik) bel; юкьвал кьван belə qədər, qurşağacan; yarıyacan; 2

  Tam oxu »
 • ЮКЬВАН

  1. orta; юкьван школа orta məktəb; юкьван буйдин ortaboy(lu); 2. ortancıl; юкьван стха ortancıl qardaş; 3

  Tam oxu »
 • ЮКЬВАН

  1. orta; юкьван школа orta məktəb; юкьван буйдин ortaboy(lu); 2. ortancıl; юкьван стха ortancıl qardaş; 3

  Tam oxu »
 • ЮКӀ

  (-уни, -уна, -вар) 1. arşın; вад юкӀ агъ beş arşın ağ (məc. «kəfən» mənasında); 2. metr; * жуван юкӀуналди алцумун öz arşını ilə ölçmək, bir şeyi öz ş

  Tam oxu »
 • ЮКӀ

  (-уни, -уна, -вар) 1. arşın; вад юкӀ агъ beş arşın ağ (məc. «kəfən» mənasında); 2. metr; * жуван юкӀуналди алцумун öz arşını ilə ölçmək, bir şeyi öz ş

  Tam oxu »
 • ЮКӀВАР-ЧИПӀЕР:

  юкӀвар-чипӀер ягъун a) ölçüb-biçmək; b) məc. bax юкӀ (юкӀ ягъун) b).

  Tam oxu »
 • ЮКӀВАР-ЧИПӀЕР:

  юкӀвар-чипӀер ягъун a) ölçüb-biçmək; b) məc. bax юкӀ (юкӀ ягъун) b).

  Tam oxu »
 • ЮЛДАШ

  (-ди, -да, -ар) 1. yoldaş; dost, rəfiq; рекьин юлдаш yol yoldaşı; юлдаш галаз хьайила рехъ алатда. Ata

  Tam oxu »
 • ЮЛДАШВАЛ

  yoldaşlıq; dostluq; юлдашвал авун yoldaşlıq etmək.

  Tam oxu »
 • ЮМОР

  (-ди, -да, -ар) yumor, məzhəkə.

  Tam oxu »
 • ЮРГЪ

  (-ади, -ада, -ар) leysan, bərk yağış, selləmə yağış; юргъ къун (юргъ акатун) leysan yağmaq, güclü (selləmə) yağış yağmaq

  Tam oxu »
 • ЮРГЪА

  yorğa; yorğa yeriş; yorğa at; юргъа балкӀандини кул кяда. Ata. sözü yorğa at da hərdən büdrər; юргъада фин a) yorğa yerişlə yerimək, yorğalamaq; b) mə

  Tam oxu »
 • ЮРГЪАВАЛ

  yorğalıq (yorğa yeriyən atın halı).

  Tam oxu »
 • ЮРИСТ

  hüquqşünas, hüquqçu.

  Tam oxu »
 • ЮРИСТВАЛ

  hüqüqşünasın işi, peşəsi, ixtisası.

  Tam oxu »
 • ЮРК

  (-уни, -уна, -ар) şüvül; uzun, düz ağac; * юрк хьтинди məc. uzundraz, arıq (adam).

  Tam oxu »
 • ЮРТ

  1. yort, yortma, löhrəm yeriş; юрт квай балкӀан löhrəm at; 2. юрта yurtav (məh.), at yerişinin bir növü; юрта фин a) yort getmək, yortmaq; b) sürətlə,

  Tam oxu »
 • ЮРФ¹

  (-уни, -уна, -ар) anat. kürək; юрфун(ин) kürək -i [-ı]; юрфун тӀал kürək ağrısı.

  Tam oxu »
 • ЮРФ²

  bax йирф².

  Tam oxu »
 • ЮТУР

  (-ди, -да, -ар) 1. bud; вечрен ютур toyuq budu; 2. ютурдин bud -i [-ı]; ютурдин як bud əti; ютурдин кӀараб bud sümüyü

  Tam oxu »
 • ЮЦУКЪУЗ

  o birisi gün(də) (bir gün ötürərək); пака ваъ, юцукъуз sabah yox, o birisi gün.

  Tam oxu »
 • ЯБ

  (япу, япа, япар) 1. anat. qulaq (eşitmə orqanı); япун qulaq -i [-ı]; япун тӀал qulaq ağrısı; 2. qulaqcıq, qulaq; япар алай бармак qulaqlı papaq; 3

  Tam oxu »
 • ЯБАТӀАЙ

  tayqulaq(lı), qulağıkəsik; ябатӀай лам tayqulaq eşşək.

  Tam oxu »
 • ЯБУ

  (-ди, -да, -яр) 1. yabı, alaşa; 2. məc. uzunqulaq, eşşək, qanmaz (söyüş).

  Tam oxu »
 • ЯБУВАЛ

  1. yabılıq; 2. məc. eşşəklik, qanmazlıq, anlamazlıq, kobudluq, heyvanlıq.

  Tam oxu »