Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЯБ

  (япу, япа, япар) 1. anat. qulaq (eşitmə orqanı); япун qulaq -i [-ı]; япун тӀал qulaq ağrısı; 2. qulaqcıq, qulaq; япар алай бармак qulaqlı papaq; 3

  Tam oxu »
 • ЯБАТӀАЙ

  tayqulaq(lı), qulağıkəsik; ябатӀай лам tayqulaq eşşək.

  Tam oxu »
 • ЯБУ

  (-ди, -да, -яр) 1. yabı, alaşa; 2. məc. uzunqulaq, eşşək, qanmaz (söyüş).

  Tam oxu »
 • ЯБУВАЛ

  1. yabılıq; 2. məc. eşşəklik, qanmazlıq, anlamazlıq, kobudluq, heyvanlıq.

  Tam oxu »
 • ЯВА

  1. vulq. yava, əxlaqı pozuq, pozğun, əxlaqsız; ява кас yava adam; 2. dan. sırtıq, arsız, həyasız, yalaq, yava danışan, ağzıpərtöv; ява хьун f

  Tam oxu »
 • ЯВАВАЛ

  1. əxlaqsızlıq, əxlaqsız hərəkət; əxlaq pozğunluğu; 2. yavalıq, ədəbsizlik, heyvərəlik.

  Tam oxu »
 • ЯВАКЬАН

  (-ди, -да, -ар) 1. əlindən iş gəlməyən, əfəl, maymaq, aciz-avara, ağzıaçıq, diqqətsiz (adam); 2. dan

  Tam oxu »
 • ЯВАКЬАНВАЛ

  1. boş-bikar gəzmə, heç bir iş görməmə, veyllənmə, avara gəzmə; 2. heç bir şeyə yaramama, əlindən iş gəlməmə, əfəllik, maymaqlıq, ağzıaçıqlıq, diqqəts

  Tam oxu »
 • ЯВАКЬАНВИЛЕЛДИ

  zərf boş-boş, işsiz-gücsüz, heç bir iş görmədən, veyil-veyil.

  Tam oxu »
 • ЯВАН

  1. yavan; яван фу yavan (yavanlıqsız) çörək; яван як yavan (yağsız) ət; яван чил yavan torpaq; 2. məc

  Tam oxu »
 • ЯВАН

  хьун f. 1. yavanlaşmaq, zəifləmək, gücdən düşmək (torpaq); 2. dan. bitmək, tükənmək, tamamilə işlənib qurtarmaq (yavanlıq haqqında)

  Tam oxu »
 • ЯВАНАРУН

  (-из, -на, -а) f. dan. 1. qayğısızlıq üzündən torpağın gücdən düşməsinə, yavanlaşmasına səbəb olmaq; 2

  Tam oxu »
 • ЯВАНВАЛ

  1. yavansızlıq, yavanlığın olmadığı hal; 2. gübrəsizlik, gücsüzlük (torpaq haqqında); 3. yağsızlıq (xörək, ət haqqında)

  Tam oxu »
 • ЯВАНДАКАЗ

  zərf yavan, yavana, yavan-yavan, yavanlıqsız.

  Tam oxu »
 • ЯВАНДИЗ

  bax явандаказ.

  Tam oxu »
 • ЯВАНЗ

  bax явандаказ.

  Tam oxu »
 • ЯВАШ

  zərf yavaş, asta; sakit; яваш рахун yavaş danışmaq; яваш! əmr şəkl.: yavaş! sakit! sakit olun! səs salmayın! tələsməyin!

  Tam oxu »
 • ЯВАШ

  хьун f. 1. yavaş olmaq, yavaşlanmaq, yavaşımaq, zəifləmək, azalmaq, sakitləşmək; гар яваш хьана külək yavaşıdı; 2

  Tam oxu »
 • ЯВАШ-ЯВАШ

  zərf yavaş-yavaş, asta-asta, sakit-sakit, zəif-zəif; ağır-ağır, aramla, tədriclə; яваш-яваш фидайди яргъаз акъатда

  Tam oxu »
 • ЯВАШАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. icb. yavaşıtmaq, yavaşlatmaq; yavaş etmək, yavaşlandırmaq, zəiflətmək, azaltmaq; кам явашарун addımını yavaşıtmaq; 2

  Tam oxu »
 • ЯВАШВАЛ

  1. yavaşlıq, ağırlıq, astalıq (hərəkətdə, sürətdə); 2. məc. dan. zəiflik, taqətsizlik.

  Tam oxu »
 • ЯВАШДАКАЗ

  zərf 1. yavaşca, astaca, üsulluca, hiss etdirmədən, səs çıxarmadan, bildirmədən; 2. yavaşcadan, yavaş səslə, astadan, pəsdən, alçaqdan

  Tam oxu »
 • ЯВШАН

  (-ди, -да, -ар) bot. yovşan (ot); явшандин yovşan -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЯГЪ

  (-ади, -ада, -ар) tex. yağ; машиндин ягъ maşın yağı; ягъадин yağ -i [-ı]; ягъадин леке yağ ləkəsi; ягъ ягъун yağ sürtmək, yağ çəkmək, yağlamaq

  Tam oxu »
 • ЯГЪ

  (-ади, -ада, -ар) tex. yağ; машиндин ягъ maşın yağı; ягъадин yağ -i [-ı]; ягъадин леке yağ ləkəsi; ягъ ягъун yağ sürtmək, yağ çəkmək, yağlamaq

  Tam oxu »
 • ЯГЪ-ЯГЪУН

  1. dava-dalaş; dava-döyüş, vuruşma, döyüşmə, kütləvi qırğın; 2. vurhavur, qarmaqarışıqlıq, qalmaqal; 3

  Tam oxu »
 • ЯГЪ-ЯГЪУН

  1. dava-dalaş; dava-döyüş, vuruşma, döyüşmə, kütləvi qırğın; 2. vurhavur, qarmaqarışıqlıq, qalmaqal; 3

  Tam oxu »
 • ЯГЪАЛАР

  bax агъалар.

  Tam oxu »
 • ЯГЪАЛАР

  bax агъалар.

  Tam oxu »
 • ЯГЪВ

  (-а, -а, -ар) 1. yamac, dağ döşü, dağ ətəyi; 2. əkin, tarla (dağ döşündə).

  Tam oxu »
 • ЯГЪВ

  (-а, -а, -ар) 1. yamac, dağ döşü, dağ ətəyi; 2. əkin, tarla (dağ döşündə).

  Tam oxu »
 • ЯГЪИЗ

  “ягъун”-un murad forması; bax ягъун.

  Tam oxu »
 • ЯГЪИЗ

  “ягъун”-un murad forması; bax ягъун.

  Tam oxu »
 • ЯГЪИЗ-ЯГЪИЗ

  zərf döyə-döyə, vura-vura; zorla, zor işlədərək; ягъиз-ягъиз ракъурун a) döyə-döyə (zorla) göndərmək (bir yerə); b) vura-vura (çalaraq) yeritmək (mıx

  Tam oxu »
 • ЯГЪИЗ-ЯГЪИЗ

  zərf döyə-döyə, vura-vura; zorla, zor işlədərək; ягъиз-ягъиз ракъурун a) döyə-döyə (zorla) göndərmək (bir yerə); b) vura-vura (çalaraq) yeritmək (mıx

  Tam oxu »
 • ЯГЪЛАВ

  (-ди, -да, -ар) sapılca, saplıca; tava.

  Tam oxu »
 • ЯГЪЛАВ

  (-ди, -да, -ар) sapılca, saplıca; tava.

  Tam oxu »
 • ЯГЪЛУХ

  bax яйлух.

  Tam oxu »
 • ЯГЪЛУХ

  bax яйлух.

  Tam oxu »
 • ЯГЪУН

  (-из, яна, ягъ) f. 1. müxt. mən.: vurmaq; пар ягъун yük vurmaq, yük çatmaq, yükləmək; кӀалам ягъун calaq vurmaq; лиэнар ягъун nal vurmaq, nallamaq; 2

  Tam oxu »
 • ЯГЪУН

  (-из, яна, ягъ) f. 1. müxt. mən.: vurmaq; пар ягъун yük vurmaq, yük çatmaq, yükləmək; кӀалам ягъун calaq vurmaq; лиэнар ягъун nal vurmaq, nallamaq; 2

  Tam oxu »
 • ЯГЪУНАР

  (-ри, -ра) c. döyüş, vuruş, vuruşma, savaş, dava.

  Tam oxu »
 • ЯГЪУНАР

  (-ри, -ра) c. döyüş, vuruş, vuruşma, savaş, dava.

  Tam oxu »
 • ЯГЬ

  (-ди, -да) 1. həya, abır, heysiyyət, ar, namus, ismət; qeyrət, mənlik; 2. vicdan, insaf, mürüvvət.

  Tam oxu »
 • ЯГЬ

  (-ди, -да) 1. həya, abır, heysiyyət, ar, namus, ismət; qeyrət, mənlik; 2. vicdan, insaf, mürüvvət.

  Tam oxu »
 • ЯГЬАНАТ

  rişxənd, istehza, ələ salma, lağa qoyma; masqara, dolama, gülmə; ягьанат авун (ягьанатар авун) bax ягьанатун

  Tam oxu »
 • ЯГЬАНАТ

  rişxənd, istehza, ələ salma, lağa qoyma; masqara, dolama, gülmə; ягьанат авун (ягьанатар авун) bax ягьанатун

  Tam oxu »
 • ЯГЬАНАТУН

  (-из, -на, -а) f. rişxənd eləmək, ələ salmaq, istehza eləmək, lağa qoymaq, masqaraya qoymaq, araya qoymaq, dolamaq

  Tam oxu »
 • ЯГЬАНАТУН

  (-из, -на, -а) f. rişxənd eləmək, ələ salmaq, istehza eləmək, lağa qoymaq, masqaraya qoymaq, araya qoymaq, dolamaq

  Tam oxu »
 • ЯГЬАНАТЧИ

  rişxəndçi, istehzaçı, masqaraçı, adamdolayan.

  Tam oxu »