MODALLIQ

\[məntiqdə\] \[lat. modus – ölçü, üsul\] – mühaki-mənin, həmin mühakimədə söylənilən iqrari fikrin ―qüvvəsinə‖ xarakteristikası: mühakimə zəruri, mümkün, təsadüfi, qeyri müm-kün və s. ola bilər.
MİSTİSİZM
MODELLƏŞDİRMƏ

Значение слова в других словарях