NƏTİCƏ

1
сущ.
1. результат (итог какихлибо действий чего-л. ). Səsvermənin nəticələri результаты голосования, müzakirənin nəticəsi результат обсуждения, yoxlamanın nəticəsi результат проверки, yarışların nəticələri результаты соревнований, yüksək nəticələr высокие результаты
2. итог (то, чем заканчивается, завершается что-л. ; результат). İllik nəticələr годовые итоги, işin nəticələri итоги работы, imtahanların nəticələri итоги экзаменов, nəticələri ilə tanış olmaq nəyin знакомиться с итогами чего; nəticələr göstərir, ki … итоги показывают, что …
3. последствие, мн. ч. последствия (то, что вытекает, следует из чего-л. ). Təqlidçilik pis nəticə verir подражательство приводит к плохим последствиям, belə hərəkətlər ağır nəticələrlə qurtara bilər такие действия могут кончиться тяжёлыми последствиями (могут повлечь за собой неприятности), xəstəliyin nəticəsi последствия болезни
4. исход (результат, итог чего-л. ). Oyunun nəticəsi исход игры, seçkilərin nəticəsi исход выборов, vuruşmaların nəticəsi исход сражений
5. вывод, заключение. Düzgün nəticə çıxarmaq сделать правильный вывод, bir nəticəyə gəlmək прийти к какому-л. выводу, nəticələrin əsaslandırılması обоснование выводов, qısa nəticə краткий вывод, резюме
6. эффект (результат, следствие чего-л. , какого-л. действия). Bu iş bir nəticə (səmərə) vermədi эта работа не дала никакого эффекта; burdan belə nəticə çıxır ki, … отсюда вьтекает, выходит, что …; yaxşı (pis) nəticəsi olmaq иметь хорошие (плохие) результаты; nəticə vermək давать какой-л. результат; nəticə etibarı ilə в конечном итоге; nəticə əldə etmək добиваться результата; nəticə çıxartmaqda tələsmək спешить с выводами, делать преждевременные выводы; nəticəyə gəlmək сделать вывод, прийти к заключению; nəticəsi birdir один конец
2
сущ. правнук, правнучка (сын, дочь внука или внучки)
NƏŞVÜ-NÜMA
NƏTİCƏDƏ

Digər lüğətlərdə