NEQATİV

\[alm. Negativ; fr. Nègati; ing. Negative; osm. tr. menfi; ər.\] – pozitiv olmayan, pozitivin əksi, neqativ enerji, neqativ rəy və s.
NEÇƏLİK
NEMƏT

Значение слова в других словарях