PLUNGE

plunge1

n 1. baş vurma, cumma, dalma (suya); to take a ~ suya baş vurmaq / dalmaq / cummaq; 2. amer. çimmək üçün çarhovuz;

◊ to take the ~ həlledici / qəti hərəkət etmək

plunge2

v 1. cummaq, baş vurmaq, dalmaq (suya); to ~ into the icy water buz kimi soyuq suya cummaq / baş vurmaq; 2. batırmaq, sancmaq, soxmaq; to ~ a dagger into smb.’s heart bir kəsin ürəyinə xəncər soxmaq; to ~ a thermometer into water suya termometr salmaq; 3. batmaq; The submarine was slowly plunging Sualtı qayıq yavaş-yavaş batırdı; 4. atmaq, atılmaq; soxulmaq, cummaq; to ~into the room otağa soxulmaq; to ~ out of the room otaqdan çölə atılmaq; 5. giriftar / düçar etmək; to ~smb. into dispair / grief bir kəsi ümidsizliyə / qüssəyə düçar etmək; to ~ one’s family into poverty ailəsini dilənçi kökünə salmaq; to ~ a country into war ölkəni müharibəyə düçar etmək

PLUNDERER
PLUNGER