POETRY

n 1. poeziya; şer, nəzm; 2. məc. bədiilik, şeriyyət

POETICALLY
POGROM