POINTED

adj 1. sivri, şişuclu, sivriuclu, şiştəpəli; ~ arch sivriuclu / şiştəpəli tağ; a ~ instrument / tool şişuclu alət; a ~ hat şiştəpəli şlyapa; 2. iti, şiş; nazik; a ~ nose şiş / dimdik burun; ~ fingers nazik barmaqlar; 3. çərtilmiş, şişlənmiş (karandaş və s.); 4. kəskin; ~ retort kəskin etiraz; ~ remark kəskin məzəmmət; ~ wit kəskin / iti ağıl / zəka

POINT
POINTEDLY