POINT

point1

n 1. uc; the ~ of a pin / knife / pencil, etc. sancağın / bıçağın / karandaşın və s.-in ucu; 2. nöqtə; işarə; (full) ~ nöqtə (durğu işarəsi); a ~ of interrogation / of exclamation sual / nida işarəsi; 3. onluq kəsri tam ədəddən ayıran nöqtə; five ~ six (5.6) beş tam onda altı (5,6); 4. yer; məntəqə; ~ of destination mənzil başı, çatma yeri; ~ of departure yola salma / düşmə məntəqəsi; at all ~s hər yerdə; 5. an, vaxt; at the ~ of death ölüm anında; at any ~ istənilən anda; 6. id. xal; He scored 20 points 0,20 xal yığdı / topladı; 7. bənd; ~s in a speech çıxışın bəndləri; ~ by ~ bəndbəbənd, bənd-bənd; to come to the ~ əsas məsələyə gəlmək; to keep to the ~əsas mahiyyətdən danışmaq; 8. məqsəd, məram; niyyət, fikir; What’s your point in coming? Sənin / Sizin gəlişinin / gəlişinizin məqsədi nədir? to gain / to carry one’s ~ məqsədinə / arzusuna çatmaq; 9. fərqləndirici cəhət; the best ~ in his character onun xasiyyətində ən yaxşı fərqləndirici cəhət;

◊ ~ of view nöqteyi-nəzər, baxım

point2

v 1. (adət. at, to) göstərmək; işarə etmək, nişan vermək (əllə, barmaqla və s.); to ~ the finger at an object barmağı ilə obyekti göstərmək; The hands of the clock pointed to half past one Saatın əqrəbləri ikinin yarısını göstərirdi : to ~to a door qapını göstərmək (yəni qovmaq); 2. istiqamətləndirmək, yönəltmək (topu), nişan almaq, hədəfə götürmək; to ~ a gun at smb. silahı bir kəsə yönəltmək, bir kəsi nişan almaq; 3. göstərmək, şahidlik etmək; All the evidence points to his guilt Bütün ifadələr onun günahkar olduğunu göstərir; 4. çərtmək, qədləmək; itiləmək; şişləmək; to ~ a pencil karandaş çərtmək / qədləmək; to ~ out 1) qeyd etmək; 2) göstərmək; to ~ out mistakes səhvləri göstərmək

POIGNANT
POINTED

Значение слова в других словарях