POISONED

adj zəhərli, zəhərlənmiş; zəhər qatılmış; a ~ arrow zəhərli ox

POISON PEN LETTER
POISONER