POISONOUS

adj 1. zəhərli; ~ snakes / plants / insects, etc. zəhərli ilanlar / bitkilər / həşəratlar və s.; 2. ziyanlı, zərərli; ~ influence ziyanlı / zərərli təsir; 3. məc. acı; ~ tongue acı dil; ~ words acı sözlər

POISONING
POKE