POKE

poke1

n təkan; itələmə; dürtmə; to give smb. a ~ in the ribs bir kəsin qabırğasına dürtmə vurmaq

poke2

v 1. itələmək, dürtmələmək, dürtmə vurmaq; to ~ smb. in the ribs bir kəsin qabırğasını dürtmələmək; to ~ at with the horns buynuzlamaq, buynuzlan ilə dürtmələmək; 2. d.d. yumruqlamaq, yumruqla vurmaq; 3. soxmaq, basmaq, dürtmək; to ~ a sweet into smb.’s mouth bir kəsin ağzına konfet soxmaq; 4. dəlmək, deşmək; deşik / dəlik açmaq; to ~ a hole in a drum barabanda / təbildə deşik açmaq; 5. beli bükülmək; belini əymək; The old man poked most terribly Qoca kişinin beli dəhşətli şəkildə əyilib; 6. tənbəllik etmək, veyllənmək; to ~ about 1) axtarmaq, baxmaq; 2) əl ilə axtarmaq; to ~ away bir tərəfə itələmək; to ~ out 1) itələyib çıxartmaq, qovmaq; 2) çıxartmaq; to ~ one’s head out of the window başını pəncərədən çıxartmaq;

◊ to ~ one’s nose into other people’s affairs burnunu başqalarının işinə soxmaq

POISONOUS
POKER