PRAYER

n 1. dua; to say one’s ~s dua etmək / oxumaq; 2. ibadət, ibadət etmə; 3. xahiş, rica, təvəqqe, yalvarma, yalvarış; 4. d.d. şans, imkan; He hasn’t got a prayer Onun heç bir şansı / imkanı yoxdur

PRAY
PRAYER-BOOK