qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

Emissiya şərtlərində geri alınma tarixi olmayan, sahibinin tələbi ilə ödənilməyən, ona gələcəkdə bu hüquqları verməyən, emitentə səhm sahiblərinə dividendlərin verilməməsi barədə qərar qəbul etmək hüququ verən, habelə səhm sahiblərinə əvvəlki ödənilməmiş dividendlər üzrə ödənişlərin alınmasını tələb etmək hüququnu verməyən səhmlərdir (Emissiya şərtlərində dividendlərin məbləği bazar şəraitindən və bankın maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq dəyişilməsi nəzərdə tutulursa, bu səhmlər qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlərə aid edilmir)

qeydiyyatdan keçmiş baqaj
qeyri – subordinasiya borc öhdəlikləri