RƏHBƏR

hər hansı insan qrupunun ideoloqu, başçısı, yol göstərəni, bir işi idarə edən.
RƏĞBƏT
RƏHİLƏ

Значение слова в других словарях