RADİKALİZM

\[alm. Radikalismus; fr. Radicalisme; ing. Radicalism; osm. tr. cezriye\] – tədqiq etdiyi mövzunun son səbəb-lərinə, köklərinə qədər enən düşünmə forması. Həyat formalarını, həyat əlaqələrini tənqid edib kökdən dəyişdirmə təmayülündə sonuna qədər gedib çıxan görüş.
PUBLİSİSTİKA
RASİX

Значение слова в других словарях