REFLEKSİYA

\[lat. replexio – geriyə dönmə, geriyə nəzər salma\] – idrak inikasını, tədqiqini bildirən təlim.
REDUKSİYA
REFORMASİYA

Значение слова в других словарях