Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «AG» – 51
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

AGAİN

adv təkrarən, təkrar, bir də, bir daha, yenidən; ~ and ~ yenidən və yenidən, dəfələrlə, təkrarən; ◊ now and ever and ~ bəzən, hərdənbir, arabir, ara-sıra

AGAİNST

against1 prep 1. əleyhinə, ziddinə; to vote ~ əleyhinə səs vermək; 2. -a, -ə, qarşı; to fight ~ smb.
подробнее

AGE

age1 n 1.
подробнее

AGED

adj 1. qoca, qocalmış, çox qoca, pirani; an ~ man / woman qoca kişi / qadın; 2.
подробнее

AGEİNG

n yetişmə, yetirmə; ~ of wine şərabın yetişməsi

AGELESS

adj 1. qocalmayan, həmişəcavan; 2.
подробнее

AGELESSNESS

n qocalıq; piranilik

AGELONG

adj 1. əsrlik, yüzillik; 2.
подробнее

AGENCY

n 1. agentlik; nümayəndəlik; tourist ~ turizm agentliyi / nümayəndəliyi; 2.
подробнее

AGENDA

n gündəlik, gündəlik məsələ (iclasda və s.
подробнее

AGENT

n 1. agent, nümayəndə; vəkil; commercial ~ ticarət nümayəndəsi; travelling ~ amer. d.d.
подробнее

AGE-OLD

adj qədim, çoxillik; çox qədim, çox köhnə; ~ dream of men insanların çoxəsrlik / çoxillik arzusu; ~ traditions of nations millətlərin qədim / çox köhnə adətləri

AGGLUTİNATE

agglutinate1 adj 1. yapışan; 2. dilç.
подробнее

AGGLUTİNATİON

n 1. yapışma, 2. dilç.
подробнее

AGGLUTİNATİVE

adj 1. yapışqanlı, yapışan; 2. dilç.
подробнее

AGGRAVATE

v kəskinləşdirmək, ağırlaşdırmaq, pisləşdirmək; to ~ an illness xəstəliyi kəskinləşdirmək / ağırlaşdırmaq; 2. əsəbiləşdirmək, acıqlandırmaq; If you aggravate me any more, I’ll hit you Sən / Siz məni bir də əsəbiləşdirsən /əsəbiləşdirsəniz, səni /sizi vuracam

AGGRAVATİNG

adj 1. pisləşən, dərinləşən; ~ circumstances pisləşən vəziyyət / şərait; 2.
подробнее

AGGRAVATİON

n 1.
подробнее

AGGRAVATOR

n 1. qıcıqlandırıcı; 2.
подробнее

AGGREGATE

aggregate1 adj 1. birləşmiş, müştərək; 2.
подробнее