İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AGAIN

  adv təkrarən, təkrar, bir də, bir daha, yenidən; ~ and ~ yenidən və yenidən, dəfələrlə, təkrarən; ◊ now and ever and ~ bəzən, hərdənbir, arabir, ara-s

  Tam oxu »
 • AGAINST

  against1 prep 1. əleyhinə, ziddinə; to vote ~ əleyhinə səs vermək; 2. -a, -ə, qarşı; to fight ~ smb. / smth

  Tam oxu »
 • AGE

  age1 n 1. yaş; What is your age? Sənin / Sizin neçə yaşın / yaşınız var?; a man of middle ~ orta yaşlı adam / kişi; school ~ məktəb yaşı; at the ~ of

  Tam oxu »
 • AGE-OLD

  adj qədim, çoxillik; çox qədim, çox köhnə; ~ dream of men insanların çoxəsrlik / çoxillik arzusu; ~ traditions of nations millətlərin qədim / çox köhn

  Tam oxu »
 • AGED

  adj 1. qoca, qocalmış, çox qoca, pirani; an ~ man / woman qoca kişi / qadın; 2. yaşlı; a girl ~ fifteen on beş yaşlı qız; 3

  Tam oxu »
 • AGEING

  n yetişmə, yetirmə; ~ of wine şərabın yetişməsi

  Tam oxu »
 • AGELESS

  adj 1. qocalmayan, həmişəcavan; 2. əbədi

  Tam oxu »
 • AGELESSNESS

  n qocalıq; piranilik

  Tam oxu »
 • AGELONG

  adj 1. əsrlik, yüzillik; 2. çox qədim / köhnə; ~ tradition çox qədim / köhnə adət

  Tam oxu »
 • AGENCY

  n 1. agentlik; nümayəndəlik; tourist ~ turizm agentliyi / nümayəndəliyi; 2. vasitəçilik; by / through the ~ of smb

  Tam oxu »
 • AGENDA

  n gündəlik, gündəlik məsələ (iclasda və s.); an item on the ~ gündəlikdə duran məsələ; to adopt the ~ gündəliyi qəbul etmək

  Tam oxu »
 • AGENT

  n 1. agent, nümayəndə; vəkil; commercial ~ ticarət nümayəndəsi; travelling ~ amer. d.d. turizm işləri üzrə agent; to act as smb

  Tam oxu »
 • AGGLUTINATE

  agglutinate1 adj 1. yapışan; 2. dilç. aqqlütinativ; ~ languages aqqlütinativ dillər agglutinate2 v 1

  Tam oxu »
 • AGGLUTINATION

  n 1. yapışma, 2. dilç. aqqlütinasiya

  Tam oxu »
 • AGGLUTINATIVE

  adj 1. yapışqanlı, yapışan; 2. dilç. aqqlütinativ; ~ language aqqlütinativ dil

  Tam oxu »
 • AGGRAVATE

  v kəskinləşdirmək, ağırlaşdırmaq, pisləşdirmək; to ~ an illness xəstəliyi kəskinləşdirmək / ağırlaşdırmaq; 2

  Tam oxu »
 • AGGRAVATING

  adj 1. pisləşən, dərinləşən; ~ circumstances pisləşən vəziyyət / şərait; 2. əsəbiləşdirən; qanqaraldan

  Tam oxu »
 • AGGRAVATION

  n 1. pisləşmə, xarablaşma; ağırlaşma; ~ of guilt günahın / suçun ağırlaşması; the ~ of situation vəziyyətin ağırlaşması / pisləşməsi; 2

  Tam oxu »
 • AGGRAVATOR

  n 1. qıcıqlandırıcı; 2. ağırlaşdırıcı vəziyyət

  Tam oxu »
 • AGGREGATE

  aggregate1 adj 1. birləşmiş, müştərək; 2. ümumi; ~ membership üzvlərin ümumi sayı; ~ forces müştərək qüvvələr aggregate2 v bir yerə toplamaq, birləşdi

  Tam oxu »
 • AGGREGATION

  n 1. hissələrin birləşməsi; 2. konqlomerat

  Tam oxu »
 • AGGRESSION

  n 1. təcavüz, təcavüzkarlıq; direct ~ birbaşa təcavüz, indirect ~ dolayısı ilə / bilavasitə təcavüz; war of ~ təcavüzkar müharibə, 2

  Tam oxu »
 • AGGRESSIVE

  adj 1. aqressiv, təcavüzkar; ~ war təcavüzkar müharibə; ~ policy təcavüzkar siyasət, 2. fəal, aktiv; təsirli; ~ defence hərb

  Tam oxu »
 • AGGRESSIVELY

  adv 1. təcavüzkarcasına, təcavüzkarlıqla, təcavüzkar bir tərzdə / surətdə; 2. təkidlə, israrla, inadla

  Tam oxu »
 • AGGRESSIVENESS

  n təcavüzkarlıq

  Tam oxu »
 • AGGRESSOR

  n təcavüzkar; potential ~ potensial təcavüzkar

  Tam oxu »
 • AGGRIEVED

  adj incidilmiş, küsdürülmüş, təhqir edilmiş, könlü sındırılmış

  Tam oxu »
 • AGILE

  adj zirək, çevik, diri; qıvraq, cəld; ~ wit çevik / iti ağıl

  Tam oxu »
 • AGILITY

  n cəldlik, çeviklik; diribaşlıq, zirəklik

  Tam oxu »
 • AGITATE

  v 1. həyəcanlandırmaq, əsəbiləşdirmək, təşvişə salmaq, narahat etmək; 2. həyəcanlanmaq, narahat olmaq, təşvişə düşmək; to be deeply ~d about smth

  Tam oxu »
 • AGITATED

  adj əsəbiləşdirilmiş, həyəcanlandırılmış; narahat

  Tam oxu »
 • AGITATION

  n 1. həyəcan, çaxnaşma, təşviş, narahatlıq; vəlvələ, təlatüm; visible ~ görünən / zahiri təşviş; inner ~ daxili həyəcan / təşviş / narahatlıq; to keep

  Tam oxu »
 • AGITATOR

  n təşviqatçı

  Tam oxu »
 • AGO

  adv əvvəl, bundan əvvəl / qabaq; many years ~ çox illər əvvəl / bundan əvvəl / qabaq; long ~ çox əvvəllər

  Tam oxu »
 • AGONIZE

  v 1. güclü / bərk əzab çəkmək, əzab içində qıvrılmaq; 2. əzab vermək

  Tam oxu »
 • AGONIZED

  adj kədərli, əzablı, üzücü; kədər dolu; ~ cry kədərlə dolu hönkürtü

  Tam oxu »
 • AGONY

  n 1. əzab, əziyyət; iztirab; 2. ölüm əzabı; the ~ / agonies of death ölüm əzabları

  Tam oxu »
 • AGRARIAN

  adj aqrar, torpağa və əkinçiliyə aid olan; ~ laws / reforms aqrar qanunlar / islahatlar

  Tam oxu »
 • AGREE

  v 1. razılaşmaq, razı olmaq; to ~ with smh. bir kəslə razılaşmaq; He agreed with me O, mənimlə razılaşdı; 2

  Tam oxu »
 • AGREEABLE

  adj 1. xoşagələn, xoşagedən, zövqverən, sevindirici, fərəhləndirici; ~ person xoşagələn / xoşsifət adam; an ~ voice xoş / xoşagələn səs; ~ weather xoş

  Tam oxu »
 • AGREEABLY

  adv 1. xoş, yaxşı, gözəl; mehribanlıqla, xoş sifətlə; 2. müvafiq / uyğun olaraq; ~ to my instructions mənim göstərişimə müvafiq / uyğun olaraq

  Tam oxu »
 • AGREEMENT

  n 1. razılaşma; razılıq; to come to an ~ on / about smth. with smb. bir şey barədə bir kəslə razılığa gəlmək; to reach ~ razılıq əldə etmək; 2

  Tam oxu »
 • AGRICULTURAL

  adj kənd təsərrüfatı; ~ labourers kənd təsərrüfatı işçiləri; ~ show kənd təsərrüfatı sərgisi; ~ engineering kənd təsərrüfatı üçün maşınqayırma; ~ impl

  Tam oxu »
 • AGRICULTURALIST

  n ~ agriculturist

  Tam oxu »
 • AGRICULTURE

  n kənd təsərrüfatı; əkinçilik

  Tam oxu »
 • AGRICULTURIST

  n 1. aqronom; 2. fermer, əkinçi

  Tam oxu »
 • AGROBIOLOGIC

  adj aqrobioloji

  Tam oxu »
 • AGROBIOLOGY

  n aqrobiologiya

  Tam oxu »
 • AGRONOME

  n = agronomist

  Tam oxu »
 • AGRONOMIST

  n aqronom

  Tam oxu »