Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ИЗБАВИТЬ

  xilas etmək, azad etmək, canını qurtarmaq

  Tam oxu »
 • ИЗБАВЛЕНИЕ

  1. Qurtuluş, xilas; 2. Xilas olma, xilas edilmə, azad etmə, qurtarma

  Tam oxu »
 • ИЗБЕГАТЬ

  1. Çəkinmək, qaçınmaq, özünü gözləmək, uzaqlaşmaq, kənar gəzmək

  Tam oxu »
 • ИЗБИТЬ

  1. Döymək, əzişdirmək; 2. Qırmaq, tələf etmək; 3. Əzmək, korlamaq

  Tam oxu »
 • ИЗБРАННИК

  seçilmiş, seçilmiş nümayəndə

  Tam oxu »
 • ИЗБРАННЫЙ

  seçilmiş, seçmə

  Tam oxu »
 • ИЗВЕРЖЕНИЕ

  1. Püskürmə, fışqırma, atma; 2. Yağdırmaq, yağdırılma (söyüş); 3. Qovma, qovulma

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТИ

  1. Xərcləmək, sərf etmək; 2. Qırmaq, tələf etmək, məhv etmək; 3. Incitmək, cana gətirmək, təngə gətirmək, zəhlə tökmək

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТИЕ

  1.xəbər; 2. Tarixi məlumat; 3. Cəm; xəbərlər

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТИТЬ

  xəbər vermək, xəbərdar etmək, bildirmək, məlumat vermək

  Tam oxu »
 • ИЗВЕСТНОСТЬ

  1. Şöhrət, məşhurluq, ad, san; 2. Məşhur adam, adlı-sanlı adam, tanınmış adam

  Tam oxu »
 • ИЗВИНЕНИЕ

  1. Bağışlama, günahdan keçmə, əfv etmə; 2. Üzr; 3. Üzrlü səbəb

  Tam oxu »
 • ИЗВИНИТЬ

  1. Bağışlamaq, günahından keçmək, əfv etmək, üzrlü saymaq, üzrlü hesab etmək; 2. Haqlı çıxartmaq

  Tam oxu »
 • ИЗВИНИТЬСЯ

  üzr istəmək

  Tam oxu »
 • ИЗВЛЕЧЬ

  1. Çıxartmaq; 2. Çəkmək, hasil etmək, əldə etmək; 3. Almaq, götürmək

  Tam oxu »
 • ИЗВОРОТЛИВОСТЬ

  diribaşlıq, cəldlik, zirəklik, çeviklik, fəndgirlik, bacarıq, fərasət

  Tam oxu »
 • ИЗВРАТИТЬ

  1. Pozmaq, korlamaq; 2. Təhrif etmək, dəyişdirmək, saxtalaşdırmaq, mənasını pozmaq

  Tam oxu »
 • ИЗГНАНИЕ

  1. Qovma, qovulma, sürgün etmə, sürgün edilmə; 2. Çıxarma yox etmə, kökünü kəsmə; 3. Sürgün

  Tam oxu »
 • ИЗГНАТЬ

  1.qovmaq; 2. Sürgün etmək; 3. Yox etmək, kökünü kəsmək, aradan qaldırmaq

  Tam oxu »
 • ИЗГОЛОВЬЕ

  1. Baş tərəf, baş; 2. Yastıq, balış, başaltı

  Tam oxu »
 • ИЗГОТОВИТЬ

  1. Hazırlmaq, istehsal etmək; 2. Bişirmək (yemək)

  Tam oxu »
 • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

  1. Istehsal etmə, istehsal edilmə; 2. Hazırlama; hazırlnama, bişirmə

  Tam oxu »
 • ИЗДАНИЕ

  1. Nəşr etmə (edilmə), çap etmə (edilmə) , dərc etmə; 2.nəşr, çap; 3. Tiraj; 4. Nəşriyyat

  Tam oxu »
 • ИЗДАТЕЛЬСТВО

  nəşriyyat, nəşriyyat idarəsi

  Tam oxu »
 • ИЗДАТЬ

  1. Nəşr etmək, çap etmək; 2. Dərc etmək; 3. Çıxartmaq

  Tam oxu »
 • ИЗДЕРЖАТЬ

  xərcləmək, sərf etmək

  Tam oxu »
 • ИЗЖИТЬ

  aradan qaldırmaq, kökünü kəsmək, yox etmək

  Tam oxu »
 • ИЗЛИШЕСТВО

  artıqlıq, israf, sui-istifadə, ifrat (çılıq)

  Tam oxu »
 • ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ

  israf etmək, artıq işlətəmək, sui-istifadə etmək, ifratçılıq etmək

  Tam oxu »
 • ИЗЛИШНЕ

  1.artıq, həddindən artıq; 2. Gərəksiz, yersiz, münasibətsiz, lüzumsuz

  Tam oxu »
 • ИЗЛОЖЕНИЕ

  1. Ifadə etmə, anlatma, şərh etmə, izah etmə; 2. Şərh, ifadə, izah; 3. Üslub

  Tam oxu »
 • ИЗЛОЖИТЬ

  ifadə etmək, şərh etmək, izah etmək, bəyan etmək, anlatmaq, başa salmaq, söyləmək

  Tam oxu »
 • ИЗЛОМАТЬ

  1. Sındırmaq, sınıq-sınıq etmək; 2. Üzmək, taqətdən salmaq, əldən salmaq; 3. Pozmaq, korlamaq, xarab etmək

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНА

  xəyanət, vəfasızlıq, xəyanətkarlıq

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНЕНИЕ

  1. Dəyişmə, dəyişdirmə; 2. Dəyişiklik

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНИТЬ

  1. Dəyişdirmək; 2. Xəyanət etmək, xain çıxmaq; 3. Vəfasız çıxmaq, etibarsız çıxmaq, aldatmaq; 4. Üz döndərmək

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНЧИВОСТЬ

  dəyişikənlik, səbatsızlıq, qərarsızlıq, tez-tez dəyişmə

  Tam oxu »
 • ИЗМЕРИМЫЙ

  ölçülən, ölçülə bilən, ölçüyə gələn

  Tam oxu »
 • ИЗМЕРИТЬ

  ölçmək, ölçüsünü təyin etmək

  Tam oxu »
 • ИЗМОТАТЬ

  əldən salmaq, taqətdən salmaq, üzmək, yormaq

  Tam oxu »
 • ИЗМУЧИТЬ

  incitmək, əzab vermək, əziyyət vermək, əldən salmaq, işgəncə vermək

  Tam oxu »
 • ИЗНАЧАЛА

  əzəldən, qədimdən, başlanğıcdan, əvvəlcədən, ibtidadan

  Tam oxu »
 • ИЗОБИЛИЕ

  bolluq, çoxluq

  Tam oxu »
 • ИЗОБРАЖЕНИЕ

  1. Təsvir etmə, göstərmə; 2. Şəkil, surət, təsvir; 3. Əks , xəyal

  Tam oxu »
 • ИЗОБРАЗИТЬ

  1. Təsvir etmək; 2. Təcəssüm etmək, obrazını yaratmaq; 3. Göstərmək, ifadə etmək; 4. ...təqlidini çıxartmaq, oyununu çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ИЗОБРЕСТИ

  icad etmək, ixtira etmək

  Tam oxu »
 • ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

  ixtiraçı, icad edən

  Tam oxu »
 • ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

  ixtiraçılıq

  Tam oxu »
 • ИЗОЛИРОВАННЫЙ

  təcrid edilmiş, ayrılmış, təkləmiş; 2. Ayrı, ayrıca, tək; 3. Izolyasiya edilmiş, izolyasiyalı; 4. Tək-tək, nadir, təsadüfi

  Tam oxu »
 • ИЗОЛИРОВАТЬ

  1. Təcrid etmək, ayırmaq, təkləmək; 2. Izolyasiya etmək

  Tam oxu »