Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ИМЕНИТОСТЬ

  məşhurluq, adlı-sanlılıq, hörmətlilik

  Tam oxu »
 • ИМЕННИНИК

  ad günü keçirilən adam

  Tam oxu »
 • ИМЕНОВАТЬ

  adlandırmaq, ad qoymaq, ad vermək, çağırmaq

  Tam oxu »
 • ИМЕТЬ

  1. Olmaq, malik olmaq; 2. Görmək, müşahidə etmək

  Tam oxu »
 • ИМИТАЦИЯ

  1. Təqlid etmə, yamsılama, bənzətmə, təqlid; 2. Saxta, bədəl, əvəz; 3. Imitasiya

  Tam oxu »
 • ИМИТИРОВАТЬ

  təqlid etmək, yamsılamaq, oxşatmaq, bənzətmək

  Tam oxu »
 • ИММИГРАНТ

  immiqrant, mühacir (yaşamaq üçün başqa ölkəyə köçüb gələn adam)

  Tam oxu »
 • ИММИГРАЦИЯ

  immiqrasiya, mühacirat (daimi yaşamaq üçün başqa ölkəyə köçüb gəlmə)

  Tam oxu »
 • ИМПЕРАТИВНЫЙ

  1. Amiranə, qəti, danışıqsız, tələbkar

  Tam oxu »
 • ИМПЕРАТОР

  imperator, hökmdar, padşah

  Tam oxu »
 • ИМПОРТ

  import, idxal, idxalat (xaricdən mal gətirilməsi)

  Tam oxu »
 • ИМПОРТИРОВАТЬ

  idxal etmək, xaricdən gətirmək

  Tam oxu »
 • ИМПРОВИЗАЦИЯ

  improvizasiya (1. Hazırlamadan şer, nitq söyləmə; 2. Hazırlamadan söylənmiş şer)

  Tam oxu »
 • ИМПРОВИЗИРОВАТЬ

  1. Inprovizasiya etmək, qabaqcadan hazırlaşmadan nitq və ya şer demək; 2. Hazırlaşmadan bir iş görmək

  Tam oxu »
 • ИМПУЛЬС

  1. Təkan, səbəb, stimul; 2. Impuls (qeyri-iradi hərəkət)

  Tam oxu »
 • ИМУЩЕСТВО

  mülk, əmlak, mal, var

  Tam oxu »
 • ИМЯ

  1.ad; 2. Şöhrət, ad, məşhurluq; 3. Məşhur sima

  Tam oxu »
 • ИНВАЛИД

  əlil, şikəst, molaq, şil

  Tam oxu »
 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

  inventasizasiya (bir müəssisədə və ya təsərüffatda şeylərin siyahıya alınması)

  Tam oxu »
 • ИНВЕНТАРЬ

  1. Inventar, avadanlıq; 2. Avadanlıq siyahısı

  Tam oxu »
 • ИНВЕСТИЦИЯ

  investisiya (bir işə və ya müəssisəyə kapital (maya) qoyulması)

  Tam oxu »
 • ИНВЕСТОР

  investor (bir işə və ya müəssisəyə kapital qoyan adam)

  Tam oxu »
 • ИНДЕКС

  1. Siyahı, cədvəl, göstərici; 2. Indeks

  Tam oxu »
 • ИНДЕКСАЦИЯ

  indeks düzəltmə

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

  fərdiləşdrimə, fərdi əlamətlərinə görə ayırmaq, fərdlərə görə təyin etmə

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

  fərdiyyət, şəxsiyyət

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

  1.fərdi, şəxsi; 2. Tək-tək, ayrı-ayrılıqda

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУУМ

  1.fərd, şəs, nəfər

  Tam oxu »
 • ИНДИФФЕРЕНТНОСТЬ

  qayğısızlıq, qeydsizlik, laqeydlik, etinasızlıq, soyuqluqş maraqlanmama, maraq göstərməmə

  Tam oxu »
 • ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ

  qayğısız, qeydsiz, laqeyd, etinasız

  Tam oxu »
 • ИНДУКЦИЯ

  induksiya (1. Xüsusi mülahizələrdən ümumi nəticə çıxarmaq üsulu)

  Tam oxu »
 • ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

  sənayeləşdirmə, sənayeləşmə

  Tam oxu »
 • ИНДЮК

  hind xoruzu, hinduşka

  Tam oxu »
 • ИНЖИР

  əncir

  Tam oxu »
 • ИНИЦИАТИВА

  təşəbbüs

  Tam oxu »
 • ИНИЦИАТИВНОСТЬ

  təşəbbüsçülük, təşəbbüskarlıq

  Tam oxu »
 • ИНИЦИАТОР

  təşəbbüsçü, təşəbbüskar, təşəbbüs göstərən

  Tam oxu »
 • ИНКАССАЦИЯ

  inkassasiya, inkasso etmə (ödənilmək üçün sənəd təqdim etmə və sənədlər üzrə pul alma)

  Tam oxu »
 • ИНКВИЗИТОР

  inkvizitor (inkviziya məhkəməsiin üzvü)

  Tam oxu »
 • ИНКВИЗИЦИЯ

  inkvizisiya (işgəncə, əzab, zülm)

  Tam oxu »
 • ИНКОРПОРАЦИЯ

  inkorporasiya (1. Bir şeyi tərkibinə daxil etmə; 2. Ilhaq etmə, birləşdirmə; 3. Müxtəlif vaxtlarda çıxmış qanunların sistemə salınması)

  Tam oxu »
 • ИНКРИМИНИРОВАТЬ

  taqsırlandırmaq, taqsır tutmaq, müqəssir bilmək, ittiham etmək

  Tam oxu »
 • ИНОГДА

  bəzən, hərdənbir, arabir

  Tam oxu »
 • ИНОГОРОДНИЙ

  1. Özgə şəhərli, özgə şəhərdə yaşayan, başqa şəhərdə olan; 2. Başqa şəhərə göndərilən

  Tam oxu »
 • ИНОСКАЗАНИЕ

  kinayə, eyham, məcaz

  Tam oxu »
 • ИНОСТРАННЫЙ

  xarici, əcnəbi

  Tam oxu »
 • ИНОЯЗЫЧНЫЙ

  1. Başqa dildə danışan; 2. Başqa dillərə məxsus, əcnəbi

  Tam oxu »
 • ИНСИНУАТОР

  böhtancı, iftiraçı

  Tam oxu »
 • ИНСПЕКТИРОВАТЬ

  1. Yoxlamaq, təftiş etmək; 2. Nəzarət yetirmək

  Tam oxu »
 • ИНСПЕКТОР

  1. Müfəttiş; 2. Inspektor

  Tam oxu »