Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ИНВАЛИД

  əlil, şikəst, molaq, şil

  Tam oxu »
 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

  inventasizasiya (bir müəssisədə və ya təsərüffatda şeylərin siyahıya alınması)

  Tam oxu »
 • ИНВЕНТАРЬ

  1. Inventar, avadanlıq; 2. Avadanlıq siyahısı

  Tam oxu »
 • ИНВЕСТИЦИЯ

  investisiya (bir işə və ya müəssisəyə kapital (maya) qoyulması)

  Tam oxu »
 • ИНВЕСТОР

  investor (bir işə və ya müəssisəyə kapital qoyan adam)

  Tam oxu »
 • ИНДЕКС

  1. Siyahı, cədvəl, göstərici; 2. Indeks

  Tam oxu »
 • ИНДЕКСАЦИЯ

  indeks düzəltmə

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

  fərdiləşdrimə, fərdi əlamətlərinə görə ayırmaq, fərdlərə görə təyin etmə

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

  fərdiyyət, şəxsiyyət

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

  1.fərdi, şəxsi; 2. Tək-tək, ayrı-ayrılıqda

  Tam oxu »
 • ИНДИВИДУУМ

  1.fərd, şəs, nəfər

  Tam oxu »
 • ИНДИФФЕРЕНТНОСТЬ

  qayğısızlıq, qeydsizlik, laqeydlik, etinasızlıq, soyuqluqş maraqlanmama, maraq göstərməmə

  Tam oxu »
 • ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ

  qayğısız, qeydsiz, laqeyd, etinasız

  Tam oxu »
 • ИНДУКЦИЯ

  induksiya (1. Xüsusi mülahizələrdən ümumi nəticə çıxarmaq üsulu)

  Tam oxu »
 • ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

  sənayeləşdirmə, sənayeləşmə

  Tam oxu »
 • ИНДЮК

  hind xoruzu, hinduşka

  Tam oxu »
 • ИНЖИР

  əncir

  Tam oxu »
 • ИНИЦИАТИВА

  təşəbbüs

  Tam oxu »
 • ИНИЦИАТИВНОСТЬ

  təşəbbüsçülük, təşəbbüskarlıq

  Tam oxu »
 • ИНИЦИАТОР

  təşəbbüsçü, təşəbbüskar, təşəbbüs göstərən

  Tam oxu »
 • ИНКАССАЦИЯ

  inkassasiya, inkasso etmə (ödənilmək üçün sənəd təqdim etmə və sənədlər üzrə pul alma)

  Tam oxu »
 • ИНКВИЗИТОР

  inkvizitor (inkviziya məhkəməsiin üzvü)

  Tam oxu »
 • ИНКВИЗИЦИЯ

  inkvizisiya (işgəncə, əzab, zülm)

  Tam oxu »
 • ИНКОРПОРАЦИЯ

  inkorporasiya (1. Bir şeyi tərkibinə daxil etmə; 2. Ilhaq etmə, birləşdirmə; 3. Müxtəlif vaxtlarda çıxmış qanunların sistemə salınması)

  Tam oxu »
 • ИНКРИМИНИРОВАТЬ

  taqsırlandırmaq, taqsır tutmaq, müqəssir bilmək, ittiham etmək

  Tam oxu »
 • ИНОГДА

  bəzən, hərdənbir, arabir

  Tam oxu »
 • ИНОГОРОДНИЙ

  1. Özgə şəhərli, özgə şəhərdə yaşayan, başqa şəhərdə olan; 2. Başqa şəhərə göndərilən

  Tam oxu »
 • ИНОСКАЗАНИЕ

  kinayə, eyham, məcaz

  Tam oxu »
 • ИНОСТРАННЫЙ

  xarici, əcnəbi

  Tam oxu »
 • ИНОЯЗЫЧНЫЙ

  1. Başqa dildə danışan; 2. Başqa dillərə məxsus, əcnəbi

  Tam oxu »
 • ИНСИНУАТОР

  böhtancı, iftiraçı

  Tam oxu »
 • ИНСПЕКТИРОВАТЬ

  1. Yoxlamaq, təftiş etmək; 2. Nəzarət yetirmək

  Tam oxu »
 • ИНСПЕКТОР

  1. Müfəttiş; 2. Inspektor

  Tam oxu »
 • ИНСПЕКЦИЯ

  1. Yoxlama, kontrol, təftiş; 2. Inspeksiya, müfəttişlik (nəzarət) idarəsi

  Tam oxu »
 • ИНСПИРАТОР

  1. Təhrikçi, qızışdırıcı, yoldan çıxaran, gizli surətdə təşkil edən; 2. Təsir göstərən; 3 xəbər yayan, şayiə yayan

  Tam oxu »
 • ИНСПИРИРОВАТЬ

  1. Təhrik etmək, təlqin etmək, yoldan çıxartmaq, gizli surətdə təşkil etmək; 2. Yaymaq , təsir etmək

  Tam oxu »
 • ИНСТРУКТОР

  təlimatçı

  Tam oxu »
 • ИНСТРУМЕНТ

  1. Alət; 2. Vasitə; 3. Musiqi aləti

  Tam oxu »
 • ИНСЦЕНИРОВАТЬ

  1. Pyes şəklinə salmaq, teatr səhnələşdirmək; 2. Qəsdən düzəltmək, yalandan düzəltmək, uydurmaq

  Tam oxu »
 • ИНТЕГРАЛНЫЙ

  1. Inteqral; 2. Tamın ayrılmaz bir hissəsii təşkil edən, ayrılmaz surətdə birləşən, bütöv

  Tam oxu »
 • ИНТЕЛЛЕКТ

  ağıl, idrak, zehin, zehni inkişaf səviyyəsi

  Tam oxu »
 • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО

  əqli cəhətdən, zehni cəhətdən, fikri cəhətdən

  Tam oxu »
 • ИНТЕЛЛИГЕНТ

  ziyalı

  Tam oxu »
 • ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

  ziyalılıq, mədənililik

  Tam oxu »
 • ИНТЕРВАЛ

  1. Ara, fasilə; 2. Interval; 3. Məsafə, ara

  Tam oxu »
 • ИНТЕРВЕНТ

  müdaxiləçi

  Tam oxu »
 • ИНТЕРВЕНЦИЯ

  müdaxilə (bir dövlətin zorla başqa bir dövlətin daxili işlərinə qarışması)

  Tam oxu »
 • ИНТЕРВЬЮ

  intervü, müsahibə

  Tam oxu »
 • ИНТЕРЕС

  1.maraq, interes; 2. Mənafe, xeyir; 3. Fayda, məna; 4. Ehtiyac, tələbat; 5. Əhəmiyyət

  Tam oxu »
 • ИНТЕРЕСНЫЙ

  maraqlı, gözəl, qəşəng

  Tam oxu »