Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ИЗЛОЖИТЬ

  ifadə etmək, şərh etmək, izah etmək, bəyan etmək, anlatmaq, başa salmaq, söyləmək

  Tam oxu »
 • ИЗЛОМАТЬ

  1. Sındırmaq, sınıq-sınıq etmək; 2. Üzmək, taqətdən salmaq, əldən salmaq; 3. Pozmaq, korlamaq, xarab etmək

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНА

  xəyanət, vəfasızlıq, xəyanətkarlıq

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНЕНИЕ

  1. Dəyişmə, dəyişdirmə; 2. Dəyişiklik

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНИТЬ

  1. Dəyişdirmək; 2. Xəyanət etmək, xain çıxmaq; 3. Vəfasız çıxmaq, etibarsız çıxmaq, aldatmaq; 4. Üz döndərmək

  Tam oxu »
 • ИЗМЕНЧИВОСТЬ

  dəyişikənlik, səbatsızlıq, qərarsızlıq, tez-tez dəyişmə

  Tam oxu »
 • ИЗМЕРИМЫЙ

  ölçülən, ölçülə bilən, ölçüyə gələn

  Tam oxu »
 • ИЗМЕРИТЬ

  ölçmək, ölçüsünü təyin etmək

  Tam oxu »
 • ИЗМОТАТЬ

  əldən salmaq, taqətdən salmaq, üzmək, yormaq

  Tam oxu »
 • ИЗМУЧИТЬ

  incitmək, əzab vermək, əziyyət vermək, əldən salmaq, işgəncə vermək

  Tam oxu »
 • ИЗНАЧАЛА

  əzəldən, qədimdən, başlanğıcdan, əvvəlcədən, ibtidadan

  Tam oxu »
 • ИЗОБИЛИЕ

  bolluq, çoxluq

  Tam oxu »
 • ИЗОБРАЖЕНИЕ

  1. Təsvir etmə, göstərmə; 2. Şəkil, surət, təsvir; 3. Əks , xəyal

  Tam oxu »
 • ИЗОБРАЗИТЬ

  1. Təsvir etmək; 2. Təcəssüm etmək, obrazını yaratmaq; 3. Göstərmək, ifadə etmək; 4. ...təqlidini çıxartmaq, oyununu çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ИЗОБРЕСТИ

  icad etmək, ixtira etmək

  Tam oxu »
 • ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

  ixtiraçı, icad edən

  Tam oxu »
 • ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

  ixtiraçılıq

  Tam oxu »
 • ИЗОЛИРОВАННЫЙ

  təcrid edilmiş, ayrılmış, təkləmiş; 2. Ayrı, ayrıca, tək; 3. Izolyasiya edilmiş, izolyasiyalı; 4. Tək-tək, nadir, təsadüfi

  Tam oxu »
 • ИЗОЛИРОВАТЬ

  1. Təcrid etmək, ayırmaq, təkləmək; 2. Izolyasiya etmək

  Tam oxu »
 • ИЗОЩРЕНИЕ

  kəskinləşmə, təkmilləşmə, itiləşmə, incələşdirmə

  Tam oxu »
 • ИЗОЩРИТЬ

  kəskinləşdirmək, itiləşdirmək, təkmilləşdirmək, inkişaf etdirmək, incələşdirmək

  Tam oxu »
 • ИЗРАСТАНИЕ

  qeyri-normal inkişaf

  Tam oxu »
 • ИЗУМИТЕЛЬНО

  son dərəcə gözəl, valehedici, qəribə

  Tam oxu »
 • ИЗУМИТЬ

  heyrətləndimək, heyrətə salmaq, təəccübləndirmək, valeh etmək

  Tam oxu »
 • ИЗУМЛЕНИЕ

  heyrət, təəccüb

  Tam oxu »
 • ИЗУЧЕНИЕ

  1. Öyrənmə, tədqiq etmə; 2. Tədqiqat, tədqiq; 3. Tanış olma, bələd olma

  Tam oxu »
 • ИЗЪЯВИТЬ

  bildirmək, göstərmək, bəyan etmək, izhar etmək

  Tam oxu »
 • ИЗЪЯВЛЕНИЕ

  bildirmə, göstərmə, bəyan etmə, izhar etmə

  Tam oxu »
 • ИЗЪЯСНЕНИЕ

  1. Izah etmə, şərh etmə, anlatma, aydınlaşdıma, başa salma; 2. Izahat, izah, şərh

  Tam oxu »
 • ИЗЪЯСНИТЬ

  izah etmək, anlatmaq, şərh etmək, aydınlaşdırmaq, başa salmaq

  Tam oxu »
 • ИЗЪЯСНЯТЬ

  bax:

  Tam oxu »
 • ИЗЪЯТИЕ

  1. Aradan qaldırma, aradan götürmə, kənar etmə, ləğv etmə; 2. Istisna; 3. Müsadirə etmə, müsadirə

  Tam oxu »
 • ИЗЫСКАННОСТЬ

  1.nəzakətlilik, nəzakət; 2. Nəfislik, gözəllik, zəriflik, incəlik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • ИКРА

  1. Kürü; 2. Ikra

  Tam oxu »
 • ИЛЛЮЗИЯ

  illüziya, xəyal, xülya

  Tam oxu »
 • ИЛЛЮМИНИРОВАТЬ

  çıraqban etmək, əlvan işıqlarla bəzəmək

  Tam oxu »
 • ИМЕНИТОСТЬ

  məşhurluq, adlı-sanlılıq, hörmətlilik

  Tam oxu »
 • ИМЕННИНИК

  ad günü keçirilən adam

  Tam oxu »
 • ИМЕНОВАТЬ

  adlandırmaq, ad qoymaq, ad vermək, çağırmaq

  Tam oxu »
 • ИМЕТЬ

  1. Olmaq, malik olmaq; 2. Görmək, müşahidə etmək

  Tam oxu »
 • ИМИТАЦИЯ

  1. Təqlid etmə, yamsılama, bənzətmə, təqlid; 2. Saxta, bədəl, əvəz; 3. Imitasiya

  Tam oxu »
 • ИМИТИРОВАТЬ

  təqlid etmək, yamsılamaq, oxşatmaq, bənzətmək

  Tam oxu »
 • ИММИГРАНТ

  immiqrant, mühacir (yaşamaq üçün başqa ölkəyə köçüb gələn adam)

  Tam oxu »
 • ИММИГРАЦИЯ

  immiqrasiya, mühacirat (daimi yaşamaq üçün başqa ölkəyə köçüb gəlmə)

  Tam oxu »
 • ИМПЕРАТИВНЫЙ

  1. Amiranə, qəti, danışıqsız, tələbkar

  Tam oxu »
 • ИМПЕРАТОР

  imperator, hökmdar, padşah

  Tam oxu »
 • ИМПОРТ

  import, idxal, idxalat (xaricdən mal gətirilməsi)

  Tam oxu »
 • ИМПОРТИРОВАТЬ

  idxal etmək, xaricdən gətirmək

  Tam oxu »
 • ИМПРОВИЗАЦИЯ

  improvizasiya (1. Hazırlamadan şer, nitq söyləmə; 2. Hazırlamadan söylənmiş şer)

  Tam oxu »
 • ИМПРОВИЗИРОВАТЬ

  1. Inprovizasiya etmək, qabaqcadan hazırlaşmadan nitq və ya şer demək; 2. Hazırlaşmadan bir iş görmək

  Tam oxu »