Rusca-azərbaycanca lüğət

 • НА

  1. Üstündə, üzərində; 2. Üzərilə

  Tam oxu »
 • НА

  al! Götür! Gələ!

  Tam oxu »
 • НАБЕГ

  basqın, qəfildən hücüm

  Tam oxu »
 • НАБИТЬ

  1. Doldurmaq, tıxamaq; 2. Keçirmək, taxmaq; 3. Toxuc. Naxış vurmaq; 4. Əzmək, sürtmək; 5. Taxmaq, çalmaq; 6

  Tam oxu »
 • НАБЛЮДЕНИЕ

  1. Baxma, tamaşa etmə; 2. Müşahidə etmə, tədqiq etmə; 3. Nəzarət etmə; 4. Müşahidə; 5. Nəzarət

  Tam oxu »
 • НАБОР

  1. Toplama, yığma; 2. Qəbul etmə, qəbul; 3. Komplekt, dəst; 4. Mətb. Nabor, düzüm (yığılmış hərflər, mətn)

  Tam oxu »
 • НАБРАТЬ

  1. Yığmaq, toplamaq; 2. Almaq; 3. Təşkil etmək, düzəltmək; 4. Mətb. Düzmək, yığmaq; 5. Götürmək, ehtiyat görmək; 6

  Tam oxu »
 • НАВАЖДЕНИЕ

  1. Vəsvəsə, qarabasma, xəyal; 2. Yoldan çıxma, şeytan azdırması; 3. Dan. Sirr, müəmma

  Tam oxu »
 • НАВАЛИТЬ

  1. Üstünə qoymaq, üstünə yığmaq, yükləmək, qalamaq; 2. Töküb-töküşdürmək, bir-birinin üstünə tökmək, necə gəldi yığmaq,

  Tam oxu »
 • НАВЕДЕНИЕ

  1. Salma, salınma; 2. Dan. Vermə; 3. Tuşlama, yönəltmə, çevirmə; 4. Alma, soruşma; 5. Düzəltmə, qurma, qayırma

  Tam oxu »
 • НАВЕРНЯКА

  1. Şübhəsiz, yəqin, mütləq, hökmən; 2. Səhvsiz, xətasiz, sərrast

  Tam oxu »
 • НАВЕСТИ

  1. Gətirib çıxartmaq, aparıb çıxartmaq, yönəltmək, aparmaq, yol göstərmək; 2. Sövq etmək; 3. Tuşlamaq, çevirmək, nişan almaq; 4

  Tam oxu »
 • НАВИНТИТЬ

  burub taxmaq, vintləmək, burub keçirmək

  Tam oxu »
 • НАВЛЕЧЬ

  səbəb olmaq, oyandırmaq, doğurmaq, törətmək, yaratmaq, düçar etmək, uğratmaq, düşürmək

  Tam oxu »
 • НАВОЗ

  peyin

  Tam oxu »
 • НАВОСТРИТЬ

  itiləmək

  Tam oxu »
 • НАВРЕДИТЬ

  çox zərər vermək, çox ziyan vurmaq

  Tam oxu »
 • НАВЫК

  1. Vərdiş, bacarıq; 2. Təcrübə, səriştə; 3. Adət

  Tam oxu »
 • НАВЯЗЧИВЫЙ

  1. Zəhlə tökən, zəhlə aparan, əl çəkməyən, qarayaxa, sırtıq; 2. Beyinə girmiş, beyindən çıxmayan

  Tam oxu »
 • НАГЛЕЦ

  həyasız, sırtıq

  Tam oxu »
 • НАГОЙ

  cılpaq, lüt, üryan

  Tam oxu »
 • НАГОН

  1. Vaxt qazanma, qabağa düşmə, qənaət etmə (vaxta); 3. Geydirmə, taxma; 4. Artırma, qaldırma; 5. Çəkmə, destillə etmə

  Tam oxu »
 • НАГОТОВЕ

  hazır, hazır bir vəziyyətdə, amadə

  Tam oxu »
 • НАГРАДА

  mükafat, bəxşiş

  Tam oxu »
 • НАГРЕВ

  1. Qızma, qızdırma, qızdırılma, isitmə, isidilmə; 2. Isti, hərarət, qızma dərəcəsi; 3. Qızan səth, qızma sahəsi

  Tam oxu »
 • НАГРОМОЖДЕНИЕ

  1. Qalama, tiğ vurma, üst-üstə tökmə, üst-üstə yığma, üst-üstə qalama; 2. Qalanma, tığ vurulma, üst-üstə tökülmə, üst-üstə yı

  Tam oxu »
 • НАГРЯНУТЬ

  1. Qəfildən gəlmək, qəfildən hücüm etmək, basqın etmək; 2. Birdən tökülüşmək, tökülüşüb gəlmək

  Tam oxu »
 • НАДАВИТЬ

  1. Basmaq; 2. Təsir etmək, təzyiq etmək, sıxışdırmaq; 3. Sıxmaq, sıxıb suyunu çıxartmaq; 4. Əzib xəşilə döndərmək; 5

  Tam oxu »
 • НАДВОЕ

  1. Ikiyə, iki hissəyə, iki yerə; 2. Qeyri-müəyyən, ikimənalı

  Tam oxu »
 • НАДЕЛАТЬ

  1. Qayırmaq; 2. Etmək, eləmək; 3. Səbəb olmaq, vermək, törətmək

  Tam oxu »
 • НАДЕТЬ

  1. Geydirmək; 2. Qoymaq; 3. Taxmaq, keçirmək; 4. Geymək

  Tam oxu »
 • НАДО

  lazımdır, gərəkdir

  Tam oxu »
 • НАДОЕДАТЬ

  bax: надоесть

  Tam oxu »
 • НАДОЕСТЬ

  təngə gətirmək, zəhlə aparmaq, usandırmaq, bezikdirmək

  Tam oxu »
 • НАДОЛГО

  uzun vaxta, uzun müddətə

  Tam oxu »
 • НАДПИСКА

  1. Üstünü yazma; 2. Düzəliş, əlavə (yazıda)

  Tam oxu »
 • НАДПИСЬ

  1. Yazı; 2.kitabə (daş, metal, ağac və s. Üzərində yazılmış qədim yazı)

  Tam oxu »
 • НАДРЕЗ

  1. Kəsmə, çərtmə (üzdən); 2. Kəsər yeri, kəsik, çərtik

  Tam oxu »
 • НАДУВКА

  doldurma, doldurulma

  Tam oxu »
 • НАДУТЬ

  1. Doldurmaq (hava ilə, qazla); üfürmək, üfürüb şişirmək, köpürmək; 3. Soyuq dəymək; 4. Gəlmək, dolmaq (soyuq hava); 5

  Tam oxu »
 • НАЕМ

  1. Muzdla tutma, tutulma; 2. Kirə etmə, kirələmə, icarəyə götürmə; icarə, kirə; 3. Muzd

  Tam oxu »
 • НАЖИМ

  1. Basma; 2. Basma; 3. Məc. Təsir etmə, təzyiq etmə, qısqı gəlmə, sıxışdırma; 4. Təzyiq, güc, zor; 5

  Tam oxu »
 • НАЗАД

  geri, geriyə, arxaya

  Tam oxu »
 • НАЗНАЧЕНИЕ

  1. Təyin etmə, təyin edilmə (olunma); 2. Təyinat; təyin haqqında əmr (qərar); 3. Vəzifə, məqsəd, rol; 4

  Tam oxu »
 • НАЗРЕТЬ

  1. Yetişmək, dəymək; 2.vaxtı çatmaq, yaxınlaşmaq, labüd olmaq

  Tam oxu »
 • НАЗЫВАТЬ

  adlandırmaq, ad qoymaq, çağırmaq

  Tam oxu »
 • НАИМЕНОВАНИЕ

  adlandırma, ad qoyma

  Tam oxu »
 • НАЙТИ

  2 – 1. Rast gəlmək, qarşılaşmaq; toxunmaq, dəymək; 2. Qabağını kəsmək, üstünü örtmək, əhatə etmək, çulğamaq, bürümək; 3

  Tam oxu »
 • НАЙТИ

  1 – 1. Tapmaq; 2. Hiss etmək, duymaq; 3.görmək; 4. Müəyyən etmək; 5. Gözə dəymək

  Tam oxu »
 • НАКАЗАНИЕ

  cəza

  Tam oxu »