Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПАВШИЙ

  1. Yıxılmış; 2. Tökülmüş; 3. Uçulmuş, sökülmüş, dağılmış; 4. Enmiş, düşmüş; 5. Ölmüş, gəbərmiş, murdar olmu&

  Tam oxu »
 • ПАДАТЬ

  yıxılmaq, düşmək, tökülmək, uçulmaq, dağılmaq, sökülmək, zəifləmək, azalmaq

  Tam oxu »
 • ПАДЕНИЕ

  yıxılma, tökülmə, uçma, sökülmə, dağılma, yağma, azalma, zəifləmə, enmə, düşmə, məğlub olma, təslim olma

  Tam oxu »
 • ПАКЕТ

  1. Paket (bağlı məktub); 2. Bağlama, bağlı; 3. Qovluq

  Tam oxu »
 • ПАЛАТКА

  çadır, alaçıq, talvar

  Tam oxu »
 • ПАЛАЧ

  cəllad

  Tam oxu »
 • ПАЛЕСТИНА

  doğma, yurd, ana yurd, uzaq və geniş yer mənasında

  Tam oxu »
 • ПАЛОМНИК

  züvvar, ziyarətçi, səyahətnamə

  Tam oxu »
 • ПАМЯТНЫЙ

  1. Yadda qalan, unudulmaz; 2. Hafizəli, yaddaşlı

  Tam oxu »
 • ПАМЯТЬ

  hafizə, yaddaş, xatirə, huş

  Tam oxu »
 • ПАНОРАМА

  mənzərə, panorama, görünüş

  Tam oxu »
 • ПАРА

  1. Cüt, bir cüt; 2. Köhn. Kostyum; 3. Qoşa; 4. Qoşa atlı (qoşqu); 5. Bir neçə, bir-iki

  Tam oxu »
 • ПАРА

  cüt, bir cüt, qoşa

  Tam oxu »
 • ПАРАД

  parad, bayram, təntənə, şənlik

  Tam oxu »
 • ПАРАЛИЗОВАТЬ

  1. Iflic etmək; 2. Iflıcə uğratmaq, hərəkətdən qoymaq, zəiflətmək, gücdən salmaq, sarsıtmaq

  Tam oxu »
 • ПАРАМЕТР

  parametr (1. Hərfi koefisient; 2.hər hansı bir hadisənin bu və ya digər xassəsini göstərən kəmiyyət )

  Tam oxu »
 • ПАРНОЙ

  1. Təzə, isti, soyumamış; 2. Isti, bürkü, boğanaq

  Tam oxu »
 • ПАРОХОД

  paroxod

  Tam oxu »
 • ПАССИВНЫЙ

  passiv

  Tam oxu »
 • ПАСЫНОК

  1. Ögey oğul, oğulluq; 2. Bic, bic zoğ (bitkilərdə)

  Tam oxu »
 • ПАТЕНТОВАТЬ

  pantetləmək, patent vermək

  Tam oxu »
 • ПАЧЕ

  1. Тем паче, паче того- daha çox, xüsusən

  Tam oxu »
 • ПАЧКАТЬ

  1. Çirklətmək, kirlətmək, bulamaq, ləkələmək, batırmaq; 2. Qaralamaq, cızma-qara etmək

  Tam oxu »
 • ПЕДАГОГ

  pedaqoq (müəllim, tərbiyəçi)

  Tam oxu »
 • ПЕРВЕНСТВО

  birincilik, birinci yer, üstünlük

  Tam oxu »
 • ПЕРВЕНСТВОВАТЬ

  birinci olmaq, birinci yer tutmaq, üstün olmaq

  Tam oxu »
 • ПЕРВОБЫТНОСТЬ

  ibtidailik, çox qədimilik, mədəniyyətsizlik

  Tam oxu »
 • ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

  1. Ən birinci, əvvəlinci, əvvəlki; 2. Ilk, ibtidai, ən adi, elementar; 3. Riyaz. Əsli

  Tam oxu »
 • ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

  ən birinci , əvvəlki, ilk, ibtidai, ən adi, elementar

  Tam oxu »
 • ПЕРЕБОРЩИТЬ

  həddi keçmək, ağ eləmək

  Tam oxu »
 • ПЕРЕБРАТЬ

  1. Bir-bir seçmək, bi-bir seçib ayırmaq; 2. Bi-bir baxmaq, bi-bir gözdən keçirmək, bi-bir yoxlamaq, araşdırmaq, 3

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВАЛ

  1. Aşırma, aşırılma; 2. Aşma, keçmə; 3. Aşırım, dağ keçidi; 4. Dərin şum

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВАРИТЬ

  1. Təzədən bişirmək, təzədən qaynatmaq; 2.təzədən közərtmək; 3. Ötürmək, həddən artıq bişirmək; 4.həzm etmək, həll etmək;

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВЕРНУТЬ

  çevirmək, devirmək, döndərmək

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВЕСТИ

  köçürmək, keçirmək, göndərmək, barat etmək, tərcümə etmək, çevirmək, dincəlmək, nəfəs dərmək

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВОЗКА

  daşınma, daşıma (miniklə)

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВООРУЖИТЬ

  yenidən silahlandırmaq, yeni üsul ilə silahlandırmaq, yeni silahlarla təchiz etmək

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВОПЛОТИТЬ

  başqa şəkildə ifadə etmək, yeni şəkildə ifadə etmək, ...ifadə etdirmək

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

  yeni forma vermə, yeni şəklə salma, yeni forma qəbul etmə

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВОРОТ

  devriliş, çevriliş, dəyişiklik, dönüş

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВОРОТИТЬ

  1. Çevirmək, devirmək; 2. Alt-üst etmək, qatıb-qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • ПЕРЕВЯЗКА

  1ş sarıma, bağlama; 2. Sarğı, sarıq

  Tam oxu »
 • ПЕРЕГНАТЬ

  ötmək, keçmək, geridə buraxmaq

  Tam oxu »
 • ПЕРЕГОВОРИТЬ

  danışmaq, danışıq aparmaq, məsləhətləşmək, başqalarını danışmağa qoymamaq

  Tam oxu »
 • ПЕРЕГОВОРЫ

  danışıq

  Tam oxu »
 • ПЕРЕГРУЗИТЬ

  1. Yükləmək, həddindən artıq yükləmək; 2. Bir yerdən başqa yerəyükləmək; 3. Doldurmaq, ağırlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ПЕРЕГРУЗКА

  1. Yükləmə, yüklənmə; 2. Həddindən artıq yükləmə; 3. Artıq yük; 4. Həddindən artıq iş, vəzifə, həddindən artıq məşğulluq

  Tam oxu »
 • ПЕРЕДАТЬ

  ötürmək, nağıl etmək, xəbər vermək, danışmaq, söyləmək

  Tam oxu »
 • ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

  hərəkət, hərəkət etmə, çəkmə, uzatma, keçirdilmə

  Tam oxu »
 • ПЕРЕДВИНУТЬ

  1. Çəkmək, yerini dəyişdirmək; 2. Yerindən tərpənmək, oynaşmaq, qımıldaşmaq; 3. Məc. Uzatmaq; 4. Keçirtmək

  Tam oxu »