Rusca-azərbaycanca lüğət

 • УБАВИТЬ

  1. azaltmaq, əksiltmək; aşağı salmaq; 2. qısaltmaq, gödəltmək; 3. əksilmək, azalmaq

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЕЛЬНЫЙ

  1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; 2. təkidli, çox

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЬ

  1.inandırmaq, sübut etmək; 2. razı salmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УБЕЖИЩЕ

  1. sığınaq; 2. sığınacaq (yer), daldalanacaq (yer), pənahgah

  Tam oxu »
 • УБИЙСТВО

  öldürmə, öldürülmə, qətl

  Tam oxu »
 • УБИЙЦА

  qatil, öldürən

  Tam oxu »
 • УБИТЬ

  1.öldürmək, 2. boş yerə sərf etmək; 3. əzmək; 4.vurmaq

  Tam oxu »
 • УБЛАЖИТЬ

  könlünü almaq, nazlamaq, əzizləmək, ərköyünləşmiş

  Tam oxu »
 • УБОЖЕСТВО

  1. şikəstlik, bədən nöqsanı; 2. heçlik, boşluq, mənasızlıq, miskinlik, əhəmiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • УБОР

  1. geyim, pal – paltar, üst – baş, 2. zinət, bəzək, libas

  Tam oxu »
 • УБОРКА

  1. yığım, toplama, yığma; 2.qaydaya salma, yığışdırma, təmizləmə; 3. bəzəmə, bəzədilmə

  Tam oxu »
 • УБРАТЬ

  1. götürmək; 2. toplamaq, yığmaq, yığışdırmaq; 3. səliqəyə salmaq, qaydaya salmaq, yığışdırmaq, bəzəmək, geymək, geyinmək; 4

  Tam oxu »
 • УВАЖЕНИЕ

  hörmət, ehtiram

  Tam oxu »
 • УВАЖИТЕЛЬНЫЙ

  1. üzürlü, məzur; 2. hörmət gözləyən, hörmət edən, hörmətcil

  Tam oxu »
 • УВАЖИТЬ

  1. nəzərə almaq, üzürlü saymaq, qəbul etmək, hörmət etmək

  Tam oxu »
 • УВЕКОВЕЧИТЬ

  əbədiləşdirmək

  Tam oxu »
 • УВЕЛИЧИТЬ

  1. artırmaq, çoxaltmaq; 2. böyütmək, genişlətmək; 3.gücləndirmək

  Tam oxu »
 • УВЕНЧАТЬ

  1. tac qoymaq, çələng qoymaq; 2. məc. mükafatlandırmaq, təltif etmək; 3. (müvəffəqiyyətlə) başa çatdırmaq, qurtarmaq, nəticələnmək, tamamlanmaq

  Tam oxu »
 • УВЕРЕНИЕ

  inam, inandırma

  Tam oxu »
 • УВЕРЕННОСТЬ

  1. yəqinlik, əminlik, inanma, arxayınlıq, xətircəmlik; 2. inam, qətilik, etimad, qənaət, möhkəmlik, əzm

  Tam oxu »
 • УВЕРЕННЫЙ

  inandırılmış, qane edilmiş, arxayın, əmin, inanmış, möhkəm, qəti, əzmli

  Tam oxu »
 • УВЕРИТЬ

  inandırmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УВЕРСТАТЬ

  səhifə və ya sətir şəklində bağlamaq, yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • УВЕРТЮРА

  1. müqəddimə(operada, baletdə); 2. uvertüra (orkestr üçün yazılmış kiçik musiqi əsəri)

  Tam oxu »
 • УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ

  əyləndirici, əyləncəli, şənləndirici, könülaçan

  Tam oxu »
 • УВЕСЕЛЯТЬ

  şənləndirmək, güldürmək, əyləndirmək, könlünü açmaq

  Tam oxu »
 • УВЕСИТЬ

  1. çəkidə aldatmaq, əksik çəkmək, əksik vermək

  Tam oxu »
 • УВЕСТИ

  1. aparmaq, özü ilə aparmaq; 2. qaçırmaq, oğurlamaq

  Tam oxu »
 • УВЕЩАНИЕ

  1. öyüd vermə, nəsihət vermə; 2.öyüd, nəsihət, öyüd – nəsihət

  Tam oxu »
 • УВИДЕТЬ

  görmək, anlamaq, başa düşmək, sezmək

  Tam oxu »
 • УВЛАЖНЕНИЕ

  1. rütubətə vermə, nəmləndirmə, yaş etmə, islatma; 2. rütubət çəkmə, yaş olma, islanma; 3. rütubət , nəm

  Tam oxu »
 • УВЛАЖНИТЬ

  rütubətləndirmək, nəmləndirmək, yaş eləmək, canına nəm çəkdirmək

  Tam oxu »
 • УВЛЕЧЕНИЕ

  1. həvəs, maraq, şövq, meyl, qapılma, baş qarışma; 2. ruh yüksəkliyi, vəcd, ehtiras, həyəcan; 3. vurulma, aludə olma, bənd olma, vurğunluq

  Tam oxu »
 • УВЛЕЧЬ

  1. aparmaq, çəkib aparmaq, çəkmək, sürükləmək; 2. son dərəcə maraqlandırmaq, cəlb etmək, cəzb etmək, valeh etmək, məftun etmək

  Tam oxu »
 • УВОД

  1. aparma, aparılma; 2. qaçırma, oğurlama, oğurlanma

  Tam oxu »
 • УВОЛИТЬ

  1. azad etmək, kənar etmək, çıxarmaq; 2. buraxmaq

  Tam oxu »
 • УВОЛЬНЕНИЕ

  1. azad etmə, kənar etmə, çıxartma, buraxma

  Tam oxu »
 • УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ

  məzuniyyət, istefa

  Tam oxu »
 • УВЯДАТЬ

  1. solmaq, saralıb solmaq, soluxmaq, təravətini itirmək

  Tam oxu »
 • УВЯЗАТЬ

  bağlamaq, sarımaq, uyğunlaşdırmaq, əlaqələndirmək

  Tam oxu »
 • УГАДКА

  duyma, süzmə, anlama, tapma, başa düşmə, bilmə

  Tam oxu »
 • УГАР

  dəm, buxar, dəm qazı, dəm tutma, buxar tutma, məstlik

  Tam oxu »
 • УГАСАНИЕ

  1. sönmə, keçmə; 2. yox olma, yoxa çıxma

  Tam oxu »
 • УГАСНУТЬ

  1. sönmək, keçmək; 2. yox olmaq, yox olub getmək, sönüb getmək

  Tam oxu »
 • УГЛЕВОД

  karbohidrat

  Tam oxu »
 • УГЛОВОЙ

  1. bucaq; 2. tindəki, tində olan, tin; 3. bucaqlı, künclü, tinli; 4. bucaq şəklində olan

  Tam oxu »
 • УГНЕТАТЬ

  1. zülm etmək, əsarət altına almaq, istismar etmək; 2. məc. əzmək, incitmək, əziyyət vermək, sıxıntı vermək

  Tam oxu »
 • УГОВОР

  1. inandırma, yola gətirmə, razı salma, dilə tutma, məsləhət, nəsihət; 2. razılıq, razılaşma, sözləşmə, dilləşmə, şərt, əhd

  Tam oxu »
 • УГОВОРИТЬ

  1. inandırmaq, yola gətirmək, razı salmaq, dilə tutmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УГОДИТЬ

  razı salmaq, yaramaq, təmin etmək, qane tmək

  Tam oxu »