Rusca-azərbaycanca lüğət

 • Я

  mən

  Tam oxu »
 • ЯБЕДА

  1.çuğulçuluq, iftira, böhtan, qeybət

  Tam oxu »
 • ЯБЕДНИЧАТЬ

  uğulluq etmək, şeytanlıq etmək

  Tam oxu »
 • ЯБЛОКО

  alma

  Tam oxu »
 • ЯБЛОНЯ

  alma ağacı

  Tam oxu »
 • ЯВИТЬ

  göstərmək

  Tam oxu »
 • ЯВИТЬСЯ

  1. gəlmək; 2. doğmaq, ortaya çıxmaq; 3. olmaq

  Tam oxu »
 • ЯВЛЕНИЕ

  1. hadisə; 2. şəkil (səhnə tamaşasında); 3. gəlmə, görünmə, üzə çıxma, təzahür, zahir olma

  Tam oxu »
 • ЯВНО

  1. açıq, aydın, açıqcasına, açıq – aydın, şübhəsiz

  Tam oxu »
 • ЯВНЫЙ

  açıq, açıqdan – açığa, aşkaq

  Tam oxu »
 • ЯВСТВЕННО

  açıq, aydın, yaxşı

  Tam oxu »
 • ЯВЬ

  gerçəklik, həqiqət

  Tam oxu »
 • ЯГОДА

  giləmeyvə

  Tam oxu »
 • ЯД

  1. zəhər, ağı; 2. acı, zəhərli, tikanlı

  Tam oxu »
 • ЯДОВИТЫЙ

  zəhərli, acı

  Tam oxu »
 • ЯДОНОСНЫЙ

  zəhərli

  Tam oxu »
 • ЯДОХИМИКАТЫ

  zəhərli kimyəvi preparatlar

  Tam oxu »
 • ЯДРЕНОСТЬ

  sıxlıq, bərklik, sağlamlıq, möhkəmlik

  Tam oxu »
 • ЯЗВА

  1. yara, xora; 2. illət, mərəz, xəstəlik, bəla, afət; 3. acıdil

  Tam oxu »
 • ЯЗВИТЬ

  1. yaralamaq, 2. zəhərləmək, sancmaq, acılamaq

  Tam oxu »
 • ЯЗЫК

  dil

  Tam oxu »
 • ЯЗЫКОЗНАНИЕ

  dilçilik, dilşünaslıq

  Tam oxu »
 • ЯЗЫКОТВОРЧЕСТВО

  söz yaratma (sözlər, ifadələr yaratma)

  Tam oxu »
 • ЯЙЦО

  1. yumurta; 2. biol. toxum

  Tam oxu »
 • ЯКОРЬ

  1. lövbər, ləngər

  Tam oxu »
 • ЯЛОВЕТЬ

  qısır salmaq, qısırlaşmaq

  Tam oxu »
 • ЯМА

  1. quyu; 2. çala, çuxur; 3. xüs. anbar

  Tam oxu »
 • ЯМОЧКА

  batıq (ordda)

  Tam oxu »
 • ЯМЩИК

  yamçı

  Tam oxu »
 • ЯНВАРЬ

  yanvar, yanvar ayı

  Tam oxu »
 • ЯНТАРЬ

  1. kəhrəba; 2. kəhrəba rəngli

  Tam oxu »
 • ЯРКА

  toğlu

  Tam oxu »
 • ЯРКО

  1. parlaq; 2. aydın, açıq

  Tam oxu »
 • ЯРКОСТЬ

  1. parlaqlıq; 2. aydınlıq, açıqlıq

  Tam oxu »
 • ЯРЛЫК

  yarlık (1. malların üstünə yapışdırılan və onların adını, növünü, çəkisini, qiymətini və s. göstərən kağız, etiket; 2

  Tam oxu »
 • ЯРМАРКА

  yarmarka (vaxtaşırı düzəldilən ticarət bazarı)

  Tam oxu »
 • ЯРОСТНЫЙ

  1. qəzəbli, acıqlı, qeyzli; 2. qudurğan, azğın, önüalınmaz, şiddətli, qızğın

  Tam oxu »
 • ЯРОСТНЫЙ

  1. qəzəbli, acıqlı, qeyzli; 2. qudurğan, azğın, şiddətli

  Tam oxu »
 • ЯРОСТЬ

  1. qəzəb, acıq, qeyz; 2. azğınlıq, şiddət; 3. qızışma. qızma

  Tam oxu »
 • ЯРУС

  1. yarus (üfüqi surətdə yığılmış şeylər sırası; 2. yer qatı, layı)

  Tam oxu »
 • ЯСАК

  1. işarə, siqnal

  Tam oxu »
 • ЯСНО

  1. parlaq; 2. aydın, aşkar; 3. şübhəsiz, təbii, əlbəttə

  Tam oxu »
 • ЯСНОСТЬ

  1. aydınlıq, açıqlıq, parlaqlıq; 2. məc. məntiqlik, səlislik

  Tam oxu »
 • ЯСТРЕБ

  qırğı

  Tam oxu »
 • ЯЩИК

  yeşik, qutu

  Tam oxu »