Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АМАЗОНКА

  ж amazonka (1. qədim yunan əsatirində cəngavər qadın; 2. köhn. atlı qadın; 3. köhn. ata minmək üçün uzun qadın paltarı)

  Tam oxu »
 • АМАЛЬГАМА

  ж kim. amalqama (1. xüs. civə ilə bəzi metalların ərintisi; 2. qatışıq, xəlitə)

  Tam oxu »
 • АМАЛЬГАМАЦИЯ

  ж amalqamasiya, amalqamalaşdırma (1. xüs. metalın üzünə civə çəkmə; 2. xüs. civə vasitəsilə filizdən qızıl və gümüş ayırma üsulu; 3

  Tam oxu »
 • АМАЛЬГАМИРОВАНИЕ

  ср bax амальгамация

  Tam oxu »
 • АМАЛЬГАМИРОВАТЬ

  сов. и несов. xüs. 1. amalqalamaq, metalın üzünə civə çəkmək; 2. civə vasitəsilə filizdən qızıl və gümüşü ayırmaq

  Tam oxu »
 • АМАЛЬГАМИРОВАТЬСЯ

  несов. amalqamasiya edilmək, amalqamalanmaq

  Tam oxu »
 • АМАЛЬГАМНЫЙ

  АМАЛЬГАМНЫЙ, АМАЛЬГАМОВЫЙ амальгама söz. sif

  Tam oxu »
 • АМАЛЬГАМОВЫЙ

  АМАЛЬГАМНЫЙ, АМАЛЬГАМОВЫЙ амальгама söz. sif

  Tam oxu »
 • АМАНАТ

  м köhn. əmanət, zamin, girov

  Tam oxu »
 • АМАРИЛЛИС

  м bot. amarillis (qəşəng gülləri olan soğanaqlı bəzək bitkisi)

  Tam oxu »
 • АМБАР

  м anbar

  Tam oxu »
 • АМБАРНЫЙ

  амбар söz. sif.; амбарные вредители anbar ziyanvericiləri

  Tam oxu »
 • АМБИСТОМА

  ж zool. ambistom (suda-quruda yaşayan quyruqlu heyvan)

  Tam oxu »
 • АМБИЦИОЗНЫЙ

  АМБИЦИОЗНЫЙ, АМБИЦИОННЫЙ амбиция söz. sif.; 1. izzət-nəfsli, heysiyyətli; 2. lovğa, təkəbbürlü

  Tam oxu »
 • АМБИЦИОННЫЙ

  АМБИЦИОЗНЫЙ, АМБИЦИОННЫЙ амбиция söz. sif.; 1. izzət-nəfsli, heysiyyətli; 2. lovğa, təkəbbürlü

  Tam oxu »
 • АМБИЦИЯ

  ж 1. heysiyyət, izzət-nəfs, şərəf, mənlik, qeyrət; 2. lovğalıq, təkəbbür; ◊ вломиться (удариться, войти) в амбицию incimək, xətrinə dəymək, sınmaq, kü

  Tam oxu »
 • АМБРА

  ж 1. ənbər; 2. ətir

  Tam oxu »
 • АМБРАЗУРА

  ж 1. mazğal; 2. xüs. qapı və pəncərə yeri (divarda)

  Tam oxu »
 • АМБРЕ

  ср нескл. 1. köhn. ətir, ənbər; 2. dan. kin. üfunət

  Tam oxu »
 • АМБРОВЫЙ

  амбра söz. sif.; амбровый запах ənbər qoxusu

  Tam oxu »
 • АМБРОЗИЯ

  ж ambroziya (1. qədim yunan əsatirində: allahlara daimi cavanlıq və həyat verən ətirli yemək; 2. ətir; 3

  Tam oxu »
 • АМБУЛАТОРИЯ

  ж ambulatoriya, müalicəxana

  Tam oxu »
 • АМБУЛАТОРНЫЙ

  амбулатория söz. sif.; амбулаторное лечение ambulatoriya müalicəsi; ◊ амбулаторный больной ambulatoriyaya gedib müalicə etdirən xəstə

  Tam oxu »
 • АМВОН

  м səki, kürsü, minbər

  Tam oxu »
 • АМВРОЗИЯ

  ж bax амброзия

  Tam oxu »
 • АМЕРИКАНЕЦ

  м (мн. американцы) amerikalı, amerikan

  Tam oxu »
 • АМЕРИКАНИЗАЦИЯ

  ж amerikanlaşma (amerikan həyat tərzinə və mədəniyyətinə xas olan cəhətləri mənimsəmə)

  Tam oxu »
 • АМЕРИКАНИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. amerikanlaşdırmaq (amerikan həyat tərzinin, mədəniyyətinin və s. standartlarına uyğun olaraq yaratmaq)

  Tam oxu »
 • АМЕРИКАНИЗМ

  м amerikanizm (1. ABŞ-da ingilis dili xüsusiyyətləri; 2. amerikalılara məxsus sifət və xassələr)

  Tam oxu »
 • АМЕРИКАНКА

  ж amerikalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АМЕРИКАНСКИЙ

  Америка və американец söz. sif.; Американский материк Amerika materiki; американские нравы amerikan adətləri

  Tam oxu »
 • АМЕТИСТ

  м miner. ametist (şəffaf-göy və ya bənövşəyi rəngli qiymətli daş)

  Tam oxu »
 • АМЕТИСТОВЫЙ

  1. аметист söz. sif.; 2. ametistdən qayrılmış; 3. ametist rəngli

  Tam oxu »
 • АМЁБА

  ж zool. amyöb (mikroskopla görünən birhüceyrəli orqanizm)

  Tam oxu »
 • АМЁБНЫЙ

  амёба söz. sif.; амёбная дизентерия tib. amyöblü ishal

  Tam oxu »
 • АМИКОШОНСТВО

  ср dan. təklifsizlik

  Tam oxu »
 • АМИНЬ

  част. 1. amin; 2. в знач. сущ. (обычно в функ. сказ.) axır, son, bitdi, qurtardı, vəssalam

  Tam oxu »
 • АММИАК

  м мн. нет kim. ammonyak

  Tam oxu »
 • АММИАЧНЫЙ

  1. аммиак söz. sif., аммиачный завод ammonyak zavodu; 2. ammonyaklı; аммиачная вода ammonyaklı su

  Tam oxu »
 • АММОНАЛ

  м xüs. ammonal (partlayıcı maddə)

  Tam oxu »
 • АММОНИЕВЫЙ

  АММОНИЕВЫЙ, АММОНИЙНЫЙ аммоний söz. sif.; аммониевые соединения ammonium birləşmələri, аммонийная селитра ammonium şorası

  Tam oxu »
 • АММОНИЙ

  м мн. нет kim. ammonium (bir çox duzların tərkibində olan və sərbəst halda tapılmayan kimyəvi maddə)

  Tam oxu »
 • АММОНИЙНЫЙ

  АММОНИЕВЫЙ, АММОНИЙНЫЙ аммоний söz. sif.; аммониевые соединения ammonium birləşmələri, аммонийная селитра ammonium şorası

  Tam oxu »
 • АММОНИТ

  м kim. ammonit (partlayıcı maddə)

  Tam oxu »
 • АМНЕЗИЯ

  ж tib. fiziol. amneziya (huşsuzluq, hafizənin pozulması, zəifləşməsi)

  Tam oxu »
 • АМНИСТИРОВАНИЕ

  ср amnistiya vermə; əfvi-ümumi

  Tam oxu »
 • АМНИСТИРОВАТЬ

  сов. и несов. hüq. amnistiya tətbiq etmək; bağışlamaq, təqsirindən keçmək, əfv etmək

  Tam oxu »
 • АМНИСТИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. hüq. amnistiyaya əsasən bağışlanmaq, təqsirindən keçilmək, əfv edilmək

  Tam oxu »
 • АМНИСТИЯ

  ж hüq. amnistiya (hökumət qərarı ilə müəyyən qrup müqəssirlərin bağışlanması və ya cəzalarının azaldılması)

  Tam oxu »
 • АМОРАЛИЗМ

  м мн. нет əxlaqsızlıq, əxlaq prinsiplərini danma, əxlaqsız hərəkət

  Tam oxu »