Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АПАРТАМЕНТ

  м apartament (böyük, qəşənk otaq, mənzil)

  Tam oxu »
 • АПАТИТ

  м apatit (mineral)

  Tam oxu »
 • АПАТИТОВЫЙ

  апатит söz. sif.; апатитовые залежи apatit yataqları

  Tam oxu »
 • АПАТИЧЕСКИЙ

  bax апатичный

  Tam oxu »
 • АПАТИЧНОСТЬ

  ж мн. нет süstlük, laqeydlik, ölgünlük, hissizlik

  Tam oxu »
 • АПАТИЧНЫЙ

  прил. süst, ruhsuz, ölgün, ağır, key, hissiz

  Tam oxu »
 • АПАТИЯ

  ж süstlük, qeydsizlik, ölgünlük, ağırlıq, keylik, hissizlik, soyuqluq, fəaliyyətsizlik, həvəssizlik

  Tam oxu »
 • АПАШ

  м xuliqan, oğru, bandit (Fransada); ◊ рубашка апаш apaş köynək, açıq yaxalı köynək

  Tam oxu »
 • АПЕЛЛИРОВАТЬ

  сов. и несов. hüq. apelyasiya vermək (1. çıxarılan qərar haqqında yuxarı təşkilatlara şikayət vermək; 2

  Tam oxu »
 • АПЕЛЛЯНТ

  м hüq. apelyasiya verən, şikayətçi, ərizəçi

  Tam oxu »
 • АПЕЛЛЯТОР

  м bax апеллянт

  Tam oxu »
 • АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ

  апелляция söz. sif

  Tam oxu »
 • АПЕЛЛЯЦИЯ

  ж hüq. apelyasiya (məhkəmənin qərarından yuxarı mərhələyə şikayət etmə)

  Tam oxu »
 • АПЕЛЬСИН

  м portağal

  Tam oxu »
 • АПЕЛЬСИННЫЙ

  АПЕЛЬСИННЫЙ, АПЕЛЬСИНОВЫЙ 1. апельсин söz. sif.; апельсинная корка portağal qabığı; 2. portağaldan hazırlanan; апельсиновое варенье portağal mürəbbəsi

  Tam oxu »
 • АПЕЛЬСИНОВЫЙ

  АПЕЛЬСИННЫЙ, АПЕЛЬСИНОВЫЙ 1. апельсин söz. sif.; апельсинная корка portağal qabığı; 2. portağaldan hazırlanan; апельсиновое варенье portağal mürəbbəsi

  Tam oxu »
 • АПЕНДИКС

  bax аппендикс

  Tam oxu »
 • АПЕНДИЦИТ

  bax аппендицит

  Tam oxu »
 • АПЕРЦЕПЦИЯ

  bax апперцепция

  Tam oxu »
 • АПЕРЦИПИРОВАТЬ

  bax апперципировать

  Tam oxu »
 • АПЕРЦИПИРОВАТЬСЯ

  bax апперципироваться

  Tam oxu »
 • АПЛОДИРОВАНИЕ

  ср alqış, alqışlama, əlçalma

  Tam oxu »
 • АПЛОДИРОВАТЬ

  несов. alqışlamaq, əl çalmaq

  Tam oxu »
 • АПЛОДИСМЕНТЫ

  мн. alqış, alqışlar, əlçalma

  Tam oxu »
 • АПЛОМБ

  м мн. нет iddia, ötkəmlik, lovğalıq, təşəxxüs

  Tam oxu »
 • АПОГЕЙ

  м мн. нет apogey (1. astr. Ay orbitinin yerdən ən uzaq nöqtəsi; 2. ən yüksək dərəcə, ən yüksək nöqtə, ən yüksək zirvə)

  Tam oxu »
 • АПОДИКТИЧЕСКИЙ

  прил. fəls. aydın, aşkar, şəksiz, şübhəsiz

  Tam oxu »
 • АПОКАЛИПСИС

  м apokalipsis (1. xristian dinində: vəhy, peyğəmbərlik; 2. “axır zamandan” xəbər verən “Əhdi-cədid” kitablarından biri)

  Tam oxu »
 • АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ

  АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ, АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ апокалипсис söz. sif

  Tam oxu »
 • АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ

  АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ, АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ апокалипсис söz. sif

  Tam oxu »
 • АПОКРИФИЧЕСКИЙ

  прил. ədəb. apokrif; apokrifik; апокрифическая литература apokrifik ədəbiyyat

  Tam oxu »
 • АПОКРИФЫ

  мн. (ед. апокриф м) ədəb. apokriflər (məzmunu bibliyaya aid olan, lakin rəsmi kilsə tərəfindən rədd edilən qədim kitablar)

  Tam oxu »
 • АПОЛИТИЗМ

  м мн. нет bax аполитичность

  Tam oxu »
 • АПОЛИТИЦИЗМ

  bax аполитизм

  Tam oxu »
 • АПОЛИТИЧНОСТЬ

  ж мн. нет siyasi laqeydlik, siyasətlə maraqlanmama

  Tam oxu »
 • АПОЛИТИЧНЫЙ

  прил. siyasi həyatda iştirakdan boyun qaçıran, siyasətlə maraqlanmayan

  Tam oxu »
 • АПОЛЛОН

  м mif. apollon (1. qədim yunanlarda: günəş allahı; şer, sənət hamisi; 2. məc. gözəllik simvolu)

  Tam oxu »
 • АПОЛОГ

  м apoloq (heyvanlar həyatından ibrətli hekayə)

  Tam oxu »
 • АПОЛОГЕТ

  м məddah, müdafiəçi

  Tam oxu »
 • АПОЛОГЕТИКА

  ж мн. нет mədh, tərif, müdafiə

  Tam oxu »
 • АПОЛОГЕТИЧЕСКИЙ

  апологетика söz. sif

  Tam oxu »
 • АПОЛОГИЧЕСКИЙ

  апология söz. sif

  Tam oxu »
 • АПОЛОГИЯ

  ж mədh, tərif, müdafiə

  Tam oxu »
 • АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ

  апоплексия söz. sif.; ◊ апоплексический удар bax апоплексия

  Tam oxu »
 • АПОПЛЕКСИЯ

  ж мн. нет tib. apopleksiya (beynə qan vurması nəticəsində iflic)

  Tam oxu »
 • АПОПЛЕКТИЧЕСКИЙ

  bax апоплексический

  Tam oxu »
 • АПОРТ

  АПОРТ I м aport (alma növü). АПОРТ II, АППОРТ межд. aport (təlim almış itlərə “gətir”, “ver” mənasında əmr)

  Tam oxu »
 • АПОРТОВЫЙ

  апорт I söz. sif

  Tam oxu »
 • АПОСТЕРИОРИ

  нареч. fəls. aposteriori (təcrübəyə, fakta əsasən, təcrübədən sonra)

  Tam oxu »
 • АПОСТЕРИОРНОСТЬ

  ж мн. нет fəls. aposteriorluq (təcrübəyə əsaslanma, təcrübədən doğma)

  Tam oxu »