Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АС

  м as (1. hava vuruşması ustası olan mahir təyyarəçi); 2. öz işinin mahir ustası; əla mütəxəsis

  Tam oxu »
 • АСБЕСТ

  м xüs. asbest (odadavamlı lifli mineral)

  Tam oxu »
 • АСБЕСТИТ

  м xüs. asbestit (azbest liflərindən hazırlanan, isti buraxmayan və turşuya davamlı material)

  Tam oxu »
 • АСБЕСТОВЫЙ

  асбест söz. sif

  Tam oxu »
 • АСЕПТИКА

  ж мн. нет tib. aseptika (yaranı mikroblardan qorumaq üçün, yaraya toxunacaq şeyləri fiziki vasitələrlə dezinfeksiya etmə)

  Tam oxu »
 • АСЕПТИЧЕСКИЙ

  асептика söz. sif., aseptik

  Tam oxu »
 • АСЕССОР

  м (мн. асессоры и асессора) köhn. asessor (inq. əv. Rusiyada məhkəmə iclasçısı); ◊ коллежский асессор kollej asessoru (çar Rusiyasında mülki rütbə)

  Tam oxu »
 • АСИММЕТРИЧЕСКИЙ

  АСИММЕТРИЧЕСКИЙ, АСИММЕТРИЧНЫЙ асимметрия söz. sif.; asimmetrik, simmetriyasız, uyğunsuz

  Tam oxu »
 • АСИММЕТРИЧНОСТЬ

  ж bax асимметрия

  Tam oxu »
 • АСИММЕТРИЧНЫЙ

  АСИММЕТРИЧЕСКИЙ, АСИММЕТРИЧНЫЙ асимметрия söz. sif.; asimmetrik, simmetriyasız, uyğunsuz

  Tam oxu »
 • АСИММЕТРИЯ

  ж мн. нет asimmetriya, simmetriyasızlıq, uyğunsuzluq

  Tam oxu »
 • АСКАРИДЫ

  мн. zool. askaridlər (insanın və məməli heyvanların bağırsaqlarında yaşayan yumru qurdlar)

  Tam oxu »
 • АСКЕТ

  м asket, tərki-dünya, zahid

  Tam oxu »
 • АСКЕТИЗМ

  м мн. нет asketizm (1. zahidlik, tərki-dünyalıq; 2. məc. dünya ləzzətlərindən əl çəkmə)

  Tam oxu »
 • АСКЕТИЧЕСКИ

  нареч. asketcəsinə (bax аскет)

  Tam oxu »
 • АСКЕТИЧЕСКИЙ

  аскетизм və аскет söz. sif.; asketik; asket -i[-ı] аскетический образ жизни asket həyatı

  Tam oxu »
 • АСКОРБИНОВЫЙ

  : аскорбиновая кислота askorbin turşusu (витамин С)

  Tam oxu »
 • АСОЦИАЛЬНЫЙ

  прил. cəmiyyətəzidd

  Tam oxu »
 • АСПАРАГУС

  м bot. asparaqus (otaq bitkisi)

  Tam oxu »
 • АСПЕКТ

  м aspekt, nöqteyi-nəzər, baxış

  Tam oxu »
 • АСПИД

  АСПИД I м zool. 1. aspid (zəhərli ilan); 2. məc. ilan (acıqlı, acıdil adam mənasında). АСПИД II м мн

  Tam oxu »
 • АСПИДНЫЙ

  аспид II söz. sif.; aspiddən qayrılmış; ◊ аспидный сланец aspid şisti (qara rəngli laylı şist)

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТ

  м aspirant

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТКА

  ж aspirant qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТСКИЙ

  аспирант söz. sif

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТУРА

  ж aspirantura (1. aspirantlıq; 2. aspirantlar)

  Tam oxu »
 • АСПИРАТОР

  м xüs. aspirator (hava, qaz, toz və şairəni sormaq üçün cihaz)

  Tam oxu »
 • АСПИРИН

  м мн. нет farm. aspirin (dərman)

  Tam oxu »
 • АССАМБЛЕЯ

  ж assambleya (1. ümumi iclas, məclis (beynəlxalq təşkilatlarda); 2. köhn. ziyafət); ◊ Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций Birləşmiş M

  Tam oxu »
 • АССЕНИЗАТОР

  м assenizator (assenizasiya ilə məşğul olan adam)

  Tam oxu »
 • АССЕНИЗАЦИОННЫЙ

  ассенизация söz. sif

  Tam oxu »
 • АССЕНИЗАЦИЯ

  ж мн. нет assenizasiya (1. nəcisləri təmizləmə; 2. səhiyyə şəraitini yaxşılaşdırma)

  Tam oxu »
 • АССИГНАЦИОННЫЙ

  ассигнация söz. sif

  Tam oxu »
 • АССИГНАЦИЯ

  ж köhn. kağız pul, əskinas

  Tam oxu »
 • АССИГНОВАНИЕ

  ср 1. pul buraxma; 2. ayrılmış məbləğ, təxsisat, təxsisnamə

  Tam oxu »
 • АССИГНОВАННЫЙ

  прич. ayrılmış, buraxılmış, təxsis edilmiş (pul)

  Tam oxu »
 • АССИГНОВАТЬ

  сов. и несов. pul buraxmaq, pul ayırmaq, pul təxsis etmək

  Tam oxu »
 • АССИГНОВАТЬСЯ

  сов. и несов. pul buraxılmaq, pul ayrılmaq, pul təxsis edilmək

  Tam oxu »
 • АССИГНОВКА

  ж 1. köhn. assiqnovka (bankdan pul almaq üçün sənəd); 2. bax ассигнование

  Tam oxu »
 • АССИГНОВЫВАТЬ

  несов. bax ассигновать

  Tam oxu »
 • АССИГНОВЫВАТЬСЯ

  несов. bax ассигноваться

  Tam oxu »
 • АССИМИЛИРОВАНИЕ

  ср assimilyasiya etmə (bax ассимиляция)

  Tam oxu »
 • АССИМИЛИРОВАТЬ

  сов. и несов. assimilyasiya etmək (1. bir xalqın mədəniyyətinə, yaşayışına, dilinə və s. təsir etmək yolu ilə onu özünə oxşatmaq; 2

  Tam oxu »
 • АССИМИЛИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. 1. assimilyasiya olmaq (başqa bir xalqın dilini, mədəniyyətini, həyat tərzini götürərək, onunla qarışmaq, ona oxşamaq); 2

  Tam oxu »
 • АССИМИЛЯТИВНЫЙ

  ассимиляция söz. sif

  Tam oxu »
 • АССИМИЛЯТОР

  м assimilyasiya siyasəti yeridən (bax ассимиляция 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • АССИМИЛЯТОРНЫЙ

  ассимиляция (1-ci mənada) söz. sif. ; ассимиляторная способность клеток biol. hüceyrələrin assimilyasiya qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • АССИМИЛЯТОРСКИЙ

  ассимилятор söz. sif.; ассимиляторская политика assimilyatorluq siyasəti (hakim millətin öz dilini, mədəniyyətini, dinini və s

  Tam oxu »
 • АССИМИЛЯТОРСТВО

  ср assimilyatorluq (bax ассимиляция 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • АССИМИЛЯЦИОННЫЙ

  bax ассимилятивный

  Tam oxu »