Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЖАБА

  ЖАБА I ж zool. quru qurbağası. ЖАБА II ж грудная жаба tib. döş anginası

  Tam oxu »
 • ЖАБЕРНЫЙ

  zool. 1. жабры söz. sif. ; жаберные дужки qəlsəmə qövscükləri; 2. qəlsəməli; жаберные животные qəlsəməli heyvanlar

  Tam oxu »
 • ЖАБИЙ

  жаба I söz. sif

  Tam oxu »
 • ЖАБНИК

  м bot. qaranquşotu

  Tam oxu »
 • ЖАБО

  ср нескл. köhn. jabo (1. köynək yaxasında kisəyi və ya krujevadan büzməli haşiyə; 2. dik yaxalıq)

  Tam oxu »
 • ЖАБРОВИДНЫЙ

  прил. zool. qəlsəməşəkilli

  Tam oxu »
 • ЖАБРЫ

  мн. (ед. жабра ж) zool. qəlsəmə (suda yaşayan heyvanların tənəffüs orqanı), ◊ брать (взять) за жабры 1) yaxasından yapışmaq, boğazından tutmaq; 2) məc

  Tam oxu »
 • ЖАВЕЛЕВ

  : жавелева вода bax жавель

  Tam oxu »
 • ЖАВЕЛЬ

  м мн. нет kim. javel suyu (parçanı ağartmaq, ləkə aparmaq və dezinfeksiya üçün işlədilən xlorlu məhlul)

  Tam oxu »
 • ЖАВОРОНОК

  м (мн. жаворонки) zool. 1. torağay (quş); 2. köhn. quşşəkilli qoğal

  Tam oxu »
 • ЖАДЕИТ

  м miner. jadeit (xırda şeylər qayrılan açıq-yaşıl rəngində daş)

  Tam oxu »
 • ЖАДИНА

  ж и м dan. tamahkar, acgöz; xəsis

  Tam oxu »
 • ЖАДНЕТЬ

  несов. dan. simicləşmək, xəsisləşmək, daha da xəsisləşmək

  Tam oxu »
 • ЖАДНИЧАНЬЕ

  ср dan. xəsislik (simiclik) etmə, xəsislik göstərmə

  Tam oxu »
 • ЖАДНИЧАТЬ

  несов. dan. 1. tamahkarlıq etmək, acgözlük etmək; 2. qıymamaq, xəsislik etmək

  Tam oxu »
 • ЖАДНО

  нареч. 1. tamahkarcasına, tamahkarlıqla, acgözlüklə, acgözcəsinə; 2. məc. böyük maraqla, böyük həvəslə, şövqlə, hərarətlə; жадно слушали оратора natiq

  Tam oxu »
 • ЖАДНОСТЬ

  ж мн. нет 1. tamahkarlıq, acgözlük, gözüdoymazlıq, tamah; 2. hərislik; 3. xəsislik, simiclik; 4. məc

  Tam oxu »
 • ЖАДНЫЙ

  прил. 1. tamahkar, acgöz, gözüdoymaz, dargöz; 2. xəsis, simic; 3. məc. həris, düşkün

  Tam oxu »
 • ЖАДНЮГА

  м и ж dan. bax жадина

  Tam oxu »
 • ЖАДЮГА

  м и ж dan. bax жадина

  Tam oxu »
 • ЖАЖДА

  ж мн. нет 1. susuzluq, susama, atəş, yanğı, hərarət; утолить жажду atəşini söndürmək (susuzluğunu yatırmaq); 2

  Tam oxu »
 • ЖАЖДАТЬ

  несов. 1. köhn. susamaq; 2. məc. çox arzu etmək, istəmək, həsrət çəkmək, ... həsrətində olmaq

  Tam oxu »
 • ЖАЖДУЩИЙ

  прич. 1. ehtirasla arzu edən, həsrət çəkən, ... həsrətində olan, həsrətkeş; 2. susamış

  Tam oxu »
 • ЖАКЕТ

  ж jaket

  Tam oxu »
 • ЖАКЕТКА

  ж dan. bax жакет

  Tam oxu »
 • ЖАКО

  м нескл. zool. jako (tutuquşu cinsi)

  Tam oxu »
 • ЖАКОБ

  м jakob (bəzək üçün üzərində mis zolaqlar olan mebel növü)

  Tam oxu »
 • ЖАЛЕЙКА

  ж məh. tütək

  Tam oxu »
 • ЖАЛЕТЬ

  несов. 1. yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək; 2. təəssüf etmək, heyfsilənmək, peşman olmaq; 3. heyfi gəlmək, əsirgəmək; ◊ не жалея сил (работать, трудиться)

  Tam oxu »
 • ЖАЛИТЬ

  несов. 1. sancmaq, vurmaq, çalmaq; dişləmək; 2. məh. dalamaq, yandırmaq; крапива жалит gicitkən dalayır (yandırır)

  Tam oxu »
 • ЖАЛИТЬСЯ

  ЖАЛИТЬСЯ I несов. bax жалить (1-ci mənada). ЖАЛИТЬСЯ II несов. məh. şikayət etmək, şikayətlənmək

  Tam oxu »
 • ЖАЛКИЙ

  прил. 1. yazıq, bədbəxt, acınacaqlı; zavallı, biçarə, aciz; zəlil; 2. binəva; miskin, dəyərsiz, aciz, yararsız, əhəmiyyətsiz; 3

  Tam oxu »
 • ЖАЛКО

  нареч. 1. yazıq-yazıq, məzlum-məzlum, acınacaqlı bir halda, aciz bir halda; жалко смотреть yazıq-yazıq baxmaq; 2

  Tam oxu »
 • ЖАЛО

  ср 1. neştər, iynə (arılarda, əqrəblərdə və s.); 2. ilanın dili; 3. uc (sancaqda. iynədə və s.)

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБА

  ж 1. şikayət; giley; 2. ah-nalə, sızıltı

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБНО

  нареч. yanıqlı, həzin-həzin, qəmgin-qəmgin, kədərli

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБНЫЙ

  прил. 1. iniltili, həzin, acınacaqlı, yanıqlı, qəmgin, kədərli, qüssəli; 2. жалоба söz. sif.; жалобная книга şikayət dəftəri

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБЩИК

  м şikayətçi (rəsmi)

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБЩИЦА

  ж şikayətçi qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАННЫЙ

  прич. tar. bağışlanmış, hədiyyə edilmiş, ənam verilmiş; ◊ жалованная грамота tar. imtiyaz vərəqəsi (çar Rusiyasında: ali orqanlar tərəfindən verilən i

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАНЬЕ

  ср köhn. maaş, məvacib, aylıq, donluq

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАТЬ

  несов. köhn. 1. bağışlamaq, təltif etmək, ənam vermək; 2. qiymət vermək, fikir vermək, hörmət etmək; 3

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАТЬСЯ

  ЖАЛОВАТЬСЯ I несов. 1. şikayət etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək, gileylənmək; 2. şikayət vermək, ərizə vermək; 3

  Tam oxu »
 • ЖАЛОНОСНЫЙ

  прил. zool. neştərli, iynəli; жалоносные насекомые neştərli həşərat(lar) (qarışqa, arı və s.)

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТЛИВОСТЬ

  ж мн. нет dan. ürəyiyumşaqlıq, mərhəmət(lilik), rəhmdillik; şəfqət, rəhm

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТЛИВЫЙ

  прил. dan. mərhəmətli, rəhmli, rəhmdil, ürəyiyumşaq, yumşaqürəkli, şəfqətli; жалостливый человек rəhmdil adam

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТНО

  нареч. dan. həzin-həzin, qəmgin-qəmgin; həzin, qəmgin, kədərli, yanıqlı

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТНЫЙ

  прил. dan. 1. rəhmli, mərhəmətli, şəfqətli; 2. həzin, yanıqlı, kədərli, qəmgin, acınacaqlı, qəmli; жалостная песня həzin nəğmə

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТЬ

  ж мн. нет 1. rəhm, şəfqət, mərhəmət; 2. qəm, kədər, qüssə; 3. təəssüf! ◊ какая жалость! heyf! təəssüf, əfsus!

  Tam oxu »
 • ЖАЛЬ

  безл. 1. в знач. сказ. heyf, yazıq; жаль его heyf ondan; жаль потраченного времени itirilən vaxta heyf; мне жаль его mənim ona yazığım gəlir; 2

  Tam oxu »