Rusca-azərbaycanca lüğət

  • ЛАБАЗ

    м 1. köhn. allaf dükanı; 2. məh. talvar

    Tam oxu »
  • ЛАБАЗНИК

    м köhn. allaf

    Tam oxu »
  • ЛАБАЗНЫЙ

    köhn. лабаз söz. sif

    Tam oxu »
  • ЛАБИАЛИЗАЦИЯ

    ж мн. нет dilç. dodaqlanma

    Tam oxu »
  • ЛАБИАЛИЗОВАННЫЙ

    прич. dilç. dodaqlanan; лабиализованный звук dodaqlanan səs

    Tam oxu »
  • ЛАБИАЛИЗОВАТЬ

    сов. и несов. dilç. dodaqlandırmaq

    Tam oxu »
  • ЛАБИАЛИЗОВАТЬСЯ

    сов. и несов. dilç. dodaqlanmaq

    Tam oxu »
  • ЛАБИАЛЬНЫЙ

    прил. лабиальные звуки dilç. dodaq səsləri

    Tam oxu »
  • ЛАБИЛЬНЫЙ

    прил. qeyri-sabit, möhkəm olmayan, qərarsız

    Tam oxu »
  • ЛАБИРИНТ

    м labirint (1. qədim Yunanıstanda və Misirdə: çox dolaşıq yolları və çoxlu otaqları olan böyük bina; 2

    Tam oxu »
  • ЛАБИРИНТИТ

    м мн. нет tib. labirintit (qulaq labirintinin iltihabı)

    Tam oxu »
  • ЛАБОРАНТ

    м laborant (laboratoriya işçisi)

    Tam oxu »
  • ЛАБОРАНТКА

    ж laborant qadın (qız)

    Tam oxu »
  • ЛАБОРАНТСКИЙ

    лаборант söz. sif.; лаборантская должность laborant vəzifəsi

    Tam oxu »
  • ЛАБОРАТОРИЯ

    ж laboratoriya (texniki və elmi-tədqiqat təcrübələri aparmaq üçün xüsusi otaq və ya bina)

    Tam oxu »
  • ЛАБОРАТОРНЫЙ

    лаборатория söz. sif.; лабораторное исследование laboratoriya tədqiqatı

    Tam oxu »
  • ЛАБРАДОР

    м miner. labrador (göyə və yaşıla çalar tünd-boz rəngli mineral)

    Tam oxu »
  • ЛАБРАДОРИТ

    м miner. labradorit (labradora oxşayan kristallik dənəvər süxur)

    Tam oxu »
  • ЛАБРАДОРОВЫЙ

    прил. labrador -i[-ı]; labradordan qayrılmış

    Tam oxu »
  • ЛАВА

    ЛАВА I ж 1. lava (vulkanın ağzından çıxan ərgin və odlu maye); 2. məc. sürətli axın. ЛАВА II ж lava (kazaklarda hücum üsulu; basqın, axın)

    Tam oxu »
  • ЛАВАНДА

    ж bot. lavanda (tünd-göy rəngli çiçəyi olan kəskin iyli yarımkol bitki)

    Tam oxu »
  • ЛАВАНДНЫЙ

    ЛАВАНДНЫЙ, ЛАВАНДОВЫЙ лаванда söz. sif.; лавандное масло lavanda yağı

    Tam oxu »
  • ЛАВАНДОВЫЙ

    ЛАВАНДНЫЙ, ЛАВАНДОВЫЙ лаванда söz. sif.; лавандное масло lavanda yağı

    Tam oxu »
  • ЛАВАШ

    м lavaş

    Tam oxu »
  • ЛАВИНА

    ж 1. çığ, qar uçqunu; 2. məc. sürətli axın, sel; полки лавиной бросились на неприятеля polklar sel kimi düşmənin üzərinə atıldılar; 3

    Tam oxu »
  • ЛАВИРОВАНИЕ

    ср 1. dolama getmə; 2. məc. manevr etmə; hiylə işlətmə, dolab gəlmə

    Tam oxu »
  • ЛАВИРОВАТЬ

    несов. 1. dolama getmək, manevr etmək; 2. məc. hiyləyə əl atmaq, dolab gəlmək

    Tam oxu »
  • ЛАВИРОВКА

    ж dolama getmə, manevr etmə

    Tam oxu »
  • ЛАВКА

    ЛАВКА I ж skamya. ЛАВКА II ж dükan

    Tam oxu »
  • ЛАВЛИВАТЬ

    многокр. bax ловить

    Tam oxu »
  • ЛАВОВЫЙ

    лава I söz. sif

    Tam oxu »
  • ЛАВОЧКА

    ЛАВОЧКА I ж лавка I söz. kiç. kiçik skamya. ЛАВОЧКА II ж лавка söz. kiç.; 1. kiçik dükan; 2. məc. şübhəli iş

    Tam oxu »
  • ЛАВОЧНИК

    м köhn. dükançı

    Tam oxu »
  • ЛАВОЧНИЦА

    ж köhn. 1. bax лавочник; 2. dükançı arvadı

    Tam oxu »
  • ЛАВОЧНЫЙ

    лавка II söz. sif

    Tam oxu »
  • ЛАВР

    м 1. dəfnə ağacı; 2. только мн. лавры dəfnə çələngi, dəfnə budağı (qalibiyyət, şöhrət, mükafat simvolu); 3

    Tam oxu »
  • ЛАВРА

    ж köhn. lavra (böyük monastır)

    Tam oxu »
  • ЛАВРОВИШНЕВЫЙ

    лавровишня söz. sif

    Tam oxu »
  • ЛАВРОВИШНЯ

    ж bot. dəfnəgilas (ağac və ya kol)

    Tam oxu »
  • ЛАВРОВЫЕ

    мн. (ед. лавровое ср) bot. dəfnə fəsiləsi

    Tam oxu »
  • ЛАВРОВЫЙ

    лавр söz. sif. ; лавровый лист dəfnə yarpağı; ◊ лавровый венок dəfnə çələngi; dəfnə tacı

    Tam oxu »
  • ЛАВРСКИЙ

    köhn. лавра söz. sif

    Tam oxu »
  • ЛАВСАН

    м lavsan (sintetik parça)

    Tam oxu »
  • ЛАВСАНОВЫЙ

    прил. lavsan; лавсановая рубашка lavsan köynək

    Tam oxu »
  • ЛАВЧОНКА

    ж лавка II söz. kiç.; kiçik dükan

    Tam oxu »
  • ЛАГ

    м dəniz. 1. laq (gəminin sürətini ölçmək üçün cihaz); 2. gəminin yanı

    Tam oxu »
  • ЛАГЕРНИК

    м həbs düşərgəsində saxlanılan (adam)

    Tam oxu »
  • ЛАГЕРНЫЙ

    лагерь söz. sif

    Tam oxu »
  • ЛАГЕРЬ

    м (мн. лагери и лагеря) 1. düşərgə, ordugah; туристский лагерь turist düşərgəsi; 2. məc. dəstə, cəbhə; ◊ снять лагерь hərbi çəkilmək; обступить лагере

    Tam oxu »
  • ЛАГЛИНЬ

    м dəniz. laqlin; laq ipi

    Tam oxu »