Rusca-azərbaycanca lüğət

 • МАВЗОЛЕЙ

  м mavzoley, məqbərə

  Tam oxu »
 • МАВР

  м (мн. мавры) tar. mavr (orta əsrlərdə Afrika ərəbləri və bərbərlərinin ümumi adı)

  Tam oxu »
 • МАВРИТАНКА

  ж tar. mavr qadın (qız)

  Tam oxu »
 • МАВРИТАНСКИЙ

  tar. Мавритания söz. sif. (Mavritaniya, Afrikanın şimal-qərb hissəsinin qədim adıdır); ◊ мавританский стиль arxit

  Tam oxu »
 • МАВРСКИЙ

  мавр söz. sif

  Tam oxu »
 • МАГ

  м 1. maq, sehrbaz, cadugər, ovsunçu; 2. kahin; ◊ маг и волшебник od-alov, od parçası, diribaş (çox zirək və əli cəld adam haqqında)

  Tam oxu »
 • МАГАЗИН

  м 1. mağaza; продуктовый магазин ərzaq mağazası; универсальный магазин universal mağaza; 2. xüs. anbar; провиантский магазин azuqə anbarı; артиллерийс

  Tam oxu »
 • МАГАЗИНКА

  ж sandıqlı tüfəng

  Tam oxu »
 • МАГАЗИННЫЙ

  1. магазин söz. sif.; магазинный сторож mağaza keşikçisi, anbar keşikçisi; 2. hərbi sandıqlı; магазинное ружьё sandıqlı tüfəng; ◊ магазинная коробка b

  Tam oxu »
 • МАГАЗИНЩИК

  м köhn. 1. mağazaçı, mağaza sahibi; 2. mağaza oğrusu, dükan oğrusu

  Tam oxu »
 • МАГАРАДЖА

  м maharaca, böyük racə (Hindistan feodallarının yüksək rütbəsi)

  Tam oxu »
 • МАГАРЫЧ

  м köhn. dan. 1. dəsxoş; muştuluq, müjdə; 2. rüşvət, pay

  Tam oxu »
 • МАГИЗМ

  м мн. нет maqizm, sehrbazlıq, cadugərlik, ovsunçuluq

  Tam oxu »
 • МАГИСТЕРСКИЙ

  köhn. магистр söz. sif.; magistrlik; магистерская диссертация magistrlik dissertasiyası (bax магистр 1-ci mənada); магистерский сан magistr rütbəsi (b

  Tam oxu »
 • МАГИСТЕРСТВО

  ср мн. нет 1. köhn. magistrlik (bax магистр 1-ci mənada); 2. tar. magistrlik, magistr hakimiyyəti, magistr idarəsi (bax магистр 3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • МАГИСТР

  ot magistr (1. birinci alimlik dərəcəsi; 2. bu alimlik dərəcəsini almış şəxs; 3. tar. ruhani rıtsar ordeni başçısı)

  Tam oxu »
 • МАГИСТРАЛЬ

  ж magistral, ana xətt (yolların, elektrik, telefon, teleqraf və s. şəbəkəsinin əsas xətti)

  Tam oxu »
 • МАГИСТРАЛЬНЫЙ

  магистрать söz. sif.; магистральный путь magistral yol, əsas yol

  Tam oxu »
 • МАГИСТРАНТ

  м köhn. magistrant (magistr elmi dərəcəsi almağa namizəd olan adam)

  Tam oxu »
 • МАГИСТРАТ

  м magistrat (1. bəzi ölkələrdə şəhər idarəsi; 2. tar. qədim Romada; ali dövlət vəzifəsi; 3. tar. belə vəzifə daşıyan adam)

  Tam oxu »
 • МАГИСТРАТСКИЙ

  магистрат söz. sif.; магистратский чиновник magistrat məmuru (bax магистрат 1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • МАГИСТРАТУРА

  ж мн. нет magistratura (1. bəzi Qərbi Avropa ölkələrində və inqilabdan qabaq Rusiyada: məhkəmə idarəsi; 2

  Tam oxu »
 • МАГИЧЕСКИЙ

  1. магия söz. sif.; sehrli, ovsunlu; ecazkar; 2. məc. fövqəladə, qəribə, qüvvətli; güclü; произвести магическое действие fövqəladə təsir etmək; ◊ маги

  Tam oxu »
 • МАГИЯ

  ж мн. нет magiya; sehrbazlıq, cadugərlik, ovsunçuluq; sehr, cadu, ovsun

  Tam oxu »
 • МАГМА

  ж geol. maqma (yer kürəsinin içində ərgin halda olan kütlə)

  Tam oxu »
 • МАГМАТИЧЕСКИЙ

  geol. магма söz. sif.; maqmatik, ərgin; магматические породы maqmatik (ərgin) süxurlar

  Tam oxu »
 • МАГНАЛИЙ

  м xüs. maqnali (maqneziumla alüminium ərintisinin ümumi adı)

  Tam oxu »
 • МАГНАТ

  maqnat (1. tar. qədim Romada: siyasi cəhətdən böyük nüfuza malik olan varlı; 2. tar. feodalizm dövründə: iri torpaq sahibi, mülkədar; 3

  Tam oxu »
 • МАГНАТСКИЙ

  магнат söz. sif

  Tam oxu »
 • МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ

  miner. магнезия söz. sif.; maqneziumlu, tərkibində maqnezium olan; магнезиальный шпат maqnezium şpatı

  Tam oxu »
 • МАГНЕЗИТ

  м miner. maqnezit (maqnezium-karbonat mineralı)

  Tam oxu »
 • МАГНЕЗИЯ

  ж kim. maqnezium-oksid (tibb və texnikada işlədilən ağ toz dərman)

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗАЦИЯ

  ж мн. нет 1. fiz. maqnitləşdirmə; 2. məc. köhn. hipnoz etmə

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗЁР

  м köhn. hipnozçu, hipnoz edən

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗЁРСКИЙ

  köhn. магнетизёр söz. sif

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗЁРСТВО

  ср мн. нет köhn. hipnozçuluq

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗИРОВАНИЕ

  ср köhn. bax магнетизация

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗИРОВАННЫЙ

  прич. 1. maqnitləşdirılmiş; 2. köhn. məc. hipnoz edilmiş

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗИРОВАТЬ

  несов. köhn. hipnoz etmək

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЗМ

  м мн. нет maqnetizm (1. fiz. maqnit xassəsi; 2. fiz. maqnit hadisələri haqqında elm; 3. köhn. hipnoz qüvvəsi); ◊ земной магнетизм fiz

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИТ

  м мн. нет miner. maqnetit (maqnitli dəmir daşı, maqnit xassəli qiymətli dəmir filizi)

  Tam oxu »
 • МАГНЕТИЧЕСКИЙ

  1. магнетизм (1-ci mənada) söz. sif.; магнетические явления fiz. maqnetizm hadisələri; 2. köhn. maqnetizm (2-ci mənada) söz

  Tam oxu »
 • МАГНЕТО

  ср нескл. maqneto (daxili yanacaqlı motorlarda: yanacaq qatışığını alışdırmaq üçün qığılcım verən elektrik cihazı)

  Tam oxu »
 • МАГНЕТОН

  м fiz. maqneton (maqnit momenti vahidi)

  Tam oxu »
 • МАГНИЕВЫЙ

  kim. магний söz. sif.; магниевые сплавы maqnezium ərintiləri

  Tam oxu »
 • МАГНИЙ

  м мн. нет kim. maqnezium (yanarkən ağ alov verən gümüşü-ağ. yumşaq metal)

  Tam oxu »
 • МАГНИТ

  м maqnit, ahənrüba

  Tam oxu »
 • МАГНИТИК

  м 1. магнит söz. kiç.; 2. ən kiçik maqnit hissəciyi

  Tam oxu »
 • МАГНИТИТЬ

  несов. xüs. maqnitləşdirmək

  Tam oxu »
 • МАГНИТНЫЙ

  1. магнит söz. sif.; магнитные свойства maqnit xassələri; 2. maqnitli; магнитные тела maqnitli cisimlər; ◊ магнитная аномалия maqnit anomaliyası; магн

  Tam oxu »