Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПЛАВ

  м мн. нет xüs. üzmə, üzgü; ◊ на плаву dəniz. üzən zaman, üzərkən, üzə-üzə, hərəkət zamanı; ремонтировать корабль на плаву gəmini üzə-üzə təmir etmək

  Tam oxu »
 • ПЛАВАНИЕ

  ср 1. üzmə, üzgüçülük; 2. gəmi səfəri

  Tam oxu »
 • ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ

  прил. üzmə (üzgüçü) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЛАВАТЬ

  несов. üzmək

  Tam oxu »
 • ПЛАВАЮЩИЙ

  прич. üzən

  Tam oxu »
 • ПЛАВЕНЬ

  м xüs. aşqar

  Tam oxu »
 • ПЛАВИКОВЫЙ

  прил. : плавиковая кислота kim. flüorit turşusu; плавиковый шпат flüorit

  Tam oxu »
 • ПЛАВИЛЬНИК

  м tex. metaləridən (cihaz)

  Tam oxu »
 • ПЛАВИЛЬНЫЙ

  прил. əritmə -i[-ı]; əridən, əridici

  Tam oxu »
 • ПЛАВИЛЬНЯ

  ж tex. metal əridilən yer (bina, sex)

  Tam oxu »
 • ПЛАВИЛЬЩИК

  м xüs. əridici, metaləridən (fəhlə, mütəxəssis)

  Tam oxu »
 • ПЛАВИТЬ

  несов. tex. əritmək (metalı)

  Tam oxu »
 • ПЛАВИТЬСЯ

  несов. tex. 1. ərimək (metal); 2. əridilmək

  Tam oxu »
 • ПЛАВКА

  ж tex. əritmə, əridilmə

  Tam oxu »
 • ПЛАВКИ

  ед. нет idm. üzgüçü tumanı

  Tam oxu »
 • ПЛАВКИЙ

  прил. əriyən, əriyə bilən, əridilə bilən

  Tam oxu »
 • ПЛАВКОСТЬ

  ж мн. нет ərimə qabiliyyəti, əriyə bilmə

  Tam oxu »
 • ПЛАВЛЕНИЕ

  ср мн. нет ərimə

  Tam oxu »
 • ПЛАВЛЕННЫЙ

  прич. əridilmiş

  Tam oxu »
 • ПЛАВЛЕНЫЙ

  прил. : 1) плавленый сыр ərgin pendir (yumşaq pendir növü); 2) плавленый мел (xüs.) xırda doğranmış tabaşir (rezin sənayesində işlənir)

  Tam oxu »
 • ПЛАВНЕВЫЙ

  прил. ciyillik -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЛАВНИ

  мн. ciyillik (çayların və adacıqların yazda su basan, qamışlıq və kolluqdan ibarət alçaq sahilləri)

  Tam oxu »
 • ПЛАВНИК

  ПЛАВНИК I м zool. üzgəc (balıqda). ПЛАВНИК II м собир. parçalanmış gəminin ağacları; sahilə atılmış ağaclar

  Tam oxu »
 • ПЛАВНИКОВЫЙ

  ПЛАВНИКОВЫЙ I прил. üzgəc -i[-ı]. ПЛАВНИКОВЫЙ II плавник II söz. sif

  Tam oxu »
 • ПЛАВНОСТЬ

  ж мн. нет rəvanlıq, səlislik, müntəzəmlik, sərbəstlik, axarlıq, süzgünlük

  Tam oxu »
 • ПЛАВНЫЙ

  прил. rəvan, səlis, müntəzəm, sərbəst, axar, süzgün, yüngül, hamar, rahat; плавный стих rəvan şeir; плавная речь səlis nitq; плавная походка yüngül ye

  Tam oxu »
 • ПЛАВУН

  м bax плывун

  Tam oxu »
 • ПЛАВУНЕЦ

  м zool. hovuz qurdu

  Tam oxu »
 • ПЛАВУНЧИК

  м zool. üzərçə (quş)

  Tam oxu »
 • ПЛАВУЧЕСТЬ

  ж üzmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • ПЛАВУЧИЙ

  прил. üzücü, üzən

  Tam oxu »
 • ПЛАВЩИК

  м bax плавильщик

  Tam oxu »
 • ПЛАВЬ

  ж мн. нет xüs. əridilmiş çuqun, ərgin çuqun

  Tam oxu »
 • ПЛАГИАТ

  м plagiat, ədəbi oğurluq

  Tam oxu »
 • ПЛАГИАТОР

  м plagiator, ədəbi oğru

  Tam oxu »
 • ПЛАГИАТОРСКИЙ

  прил. plagiator -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЛАГИАТОРСТВО

  ср мн. нет plagiatorluq, ədəbi oğurluq

  Tam oxu »
 • ПЛАГИИРОВАТЬ

  несов. ədəbi oğurluq etmək, başqasının əsərlərindən oğurlamaq, başqasmm əsərini öz adma vermək

  Tam oxu »
 • ПЛАГИИРОВАТЬСЯ

  несов. başqasının əsərlərindən oğurlanmaq, başqasından oğurlanıb öz adma verilmək

  Tam oxu »
 • ПЛАЗМА

  ж мн. нет plazma (1. biol. orqanik toxumaların (qanın, limfanın) maye tərkib hissəsi: 2. tünd-yaşıl rəngli xalsedon - mineral)

  Tam oxu »
 • ПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ

  прил. plazmatik; плазматические клетки (biol.) plazmatik hüceyrələr

  Tam oxu »
 • ПЛАЗМОДИЙ

  м biol. plazmodi (1. selikli göbələklər yığınından ibarət qabıqsız protoplazma kütləsi; 2. birhüceyrəli qan parazitləri)

  Tam oxu »
 • ПЛАКАЛЬЩИК

  м köhn. 1. ağıçı; 2. həmişə ağlayıb-zarıyan, həmişə həyatından şikayət edən adam

  Tam oxu »
 • ПЛАКАЛЬЩИЦА

  ж ağıçı qadın

  Tam oxu »
 • ПЛАКАТ

  м plakat

  Tam oxu »
 • ПЛАКАТИСТ

  м plakatçı, plakat çəkən rəssam

  Tam oxu »
 • ПЛАКАТНЫЙ

  прил. plakat -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЛАКАТЧИК

  м bax плакатист

  Tam oxu »
 • ПЛАКАТЬ

  несов. 1. ağlamaq; 2. məc. heyfsilənmək; 3. məc. tərləmək; окна плачут pəncərələr tərləmişdir; ◊ плакали денежки pul(lar) batdı, yox oldu, çatmadı, uç

  Tam oxu »
 • ПЛАКАТЬСЯ

  несов. 1. şikayət etmək, şikayətlənmək; 2. ağlamsınmaq, doluxsunmaq, ağlamaq istəmək, ağlamağı gəlmək

  Tam oxu »