Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПРАБАБКА

  ж bax прабабушка

  Tam oxu »
 • ПРАБАБУШКА

  ж böyük nənə (babanın və ya nənənin anası)

  Tam oxu »
 • ПРАВДА

  ж мн. нет 1. həqiqət, düzlük, doğruluq, gerçəklik; 2. ədalət, haqq; 3. düz, doğru; gerçək; говорить правду doğru (düz) danışmaq; 4

  Tam oxu »
 • ПРАВДИВОСТЬ

  ж мн. нет doğruluq, gerçəklik, doğruçuluq, düzlük

  Tam oxu »
 • ПРАВДИВЫЙ

  прил. 1. doğru, düz, düzgün, gerçək; 2. doğruçu, düzdanışan

  Tam oxu »
 • ПРАВДИСТ

  м tar. pravdaçı (Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin orqanı “Правда” qəzeti işçisi)

  Tam oxu »
 • ПРАВДОЛЮБ

  м doğruçu; həqiqəti sevən, həqiqət tərəfdarı, həqiqətpərəst

  Tam oxu »
 • ПРАВДОЛЮБИВЫЙ

  прил. köhn. doğruçu, doğrucul, doğruluq sevən, həqiqətpərəst, haqsevən, ədalətsevən

  Tam oxu »
 • ПРАВДОЛЮБИЕ

  ср мн. нет köhn. həqiqətpərəstlik, həqiqətsevmə, doğruçuluq

  Tam oxu »
 • ПРАВДОПОДОБИЕ

  ср мн. нет doğruya oxşarlıq, həqiqətə-uyğunluq

  Tam oxu »
 • ПРАВДОПОДОБНОСТЬ

  ж doğruya oxşama, həqiqətə uyğun olma

  Tam oxu »
 • ПРАВДОПОДОБНЫЙ

  прил. doğruya oxşayan, həqiqətəuyğun, inanılacaq, ağılkəsən

  Tam oxu »
 • ПРАВЕДНИК

  м köhn. 1. mömin, dindar, zahid; 2. təmiz (halal) adam, əxlaqlı adam; ◊ спать сном праведника bərk və sakit yatmaq, div yuxusuna getmək

  Tam oxu »
 • ПРАВЕДНИЦА

  ж köhn. 1. mömin (dindar, zahid) qadın (qız); 2. halal, təmiz (əxlaqlı) qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ПРАВЕДНОСТЬ

  ж мн. нет (köhn.) 1. möminlik, dindarlıq, zahidlik; 2. təmizlik, doğruluq; insaf, mürüvvət

  Tam oxu »
 • ПРАВЕДНЫЙ

  прил. köhn. 1. dindar, mömin, pak; 2. ədalətli, insaflı, mürüvvətli, təmiz; 3. halal (çörək)

  Tam oxu »
 • ПРАВЕТЬ

  несов. sağlaşmaq (siyasi cəhətdən daha mühafizəkar, daha mürtəce olmaq)

  Tam oxu »
 • ПРАВЁЖ

  м tar. borclunu döymək yolu ilə borcunu verməyə məcbur etmə (qədim Rusiya mühakimə üsulu)

  Tam oxu »
 • ПРАВИЛО

  ПРА́ВИЛО ср 1. qayda, qanun; грамматические правила qrammatik qaydalar; соблюдать правила языка dilin qanunlarına riayət etmək; 2

  Tam oxu »
 • ПРАВИЛЬНО

  1. нареч. düz, doğru, düzgün; часы работают правильно saat düz işləyir; 2. в знач. сказ. düzdür, doğrudur, belə də lazımdır, belədir ki, var

  Tam oxu »
 • ПРАВИЛЬНОСТЬ

  ж мн. нет düzgünlük, doğruluq

  Tam oxu »
 • ПРАВИЛЬНЫЙ

  ПРА́ВИЛЬНЫЙ прил. 1. düzgün, doğru, düz: 2. həqiqi; 3. müntəzəm, ritmik (hərəkət; puls və s.). ПРАВИ́ЛЬНЫЙ прил

  Tam oxu »
 • ПРАВИЛЬЩИК

  м bax правщик

  Tam oxu »
 • ПРАВИТЕЛЬ

  м köhn. 1. hökmdar, hakim; 2. idarə edən, müdir, başçı

  Tam oxu »
 • ПРАВИТЕЛЬНИЦА

  ж köhn. hökmdar (hakim) qadın (qız); məleykə

  Tam oxu »
 • ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

  прил. hökumət -i[-ı]; правительственные учреждения hökumət idarələri

  Tam oxu »
 • ПРАВИТЕЛЬСТВО

  ср hökumət

  Tam oxu »
 • ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

  прил. hakim, yüksək ixtiyar sahibi olan, ali

  Tam oxu »
 • ПРАВИТЬ

  несов. 1. idarə etmək, dolandırmaq, başçılıq etmək; 2. düzəltmək; править корректуру korrekturanı düzəltmək; 3

  Tam oxu »
 • ПРАВИТЬСЯ

  несов. düzəldilmək, təshih edilmək

  Tam oxu »
 • ПРАВКА

  ж 1. düzəltmə, düzəldilmə; правка набора naboru düzəltmə; 2. yerinə salma (salınma); 3. itilə(n)mə; правка бритвы ülgücü itiləmə

  Tam oxu »
 • ПРАВЛЕНЕЦ

  м idarə heyəti üzvü

  Tam oxu »
 • ПРАВЛЕНИЕ

  ср 1. idarə, idarə etmə (edilmə), dolandırma (işi); образ правления idarə üsulu; 2. idarə (heyəti); член правления idarə heyəti üzvü; ◊ бразды правлен

  Tam oxu »
 • ПРАВЛЕННЫЙ

  прич. 1. düzəldilmiş; 2. yerinə salınmış; 3. düzləşdirilmiş, hamarlandırılmış; 4. itilənmiş

  Tam oxu »
 • ПРАВЛЕНСКИЙ

  прил. idarə -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

  прил. idarə heyəti -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПРАВЛЕНЫЙ

  прил. düzəldilmiş (mətn, əlyazısı)

  Tam oxu »
 • ПРАВНУК

  м nəticə, nəvənin oğlu

  Tam oxu »
 • ПРАВНУЧКА

  ж nəticə, nəvənin qızı

  Tam oxu »
 • ПРАВО

  ПРАВО I ср 1. hüquq; haqq; 2. hüquq elmi; 3. ixtiyar. ПРАВО II вв. сл. dan. düzü, doğrusu, həqiqətən; я право, не знаю, что мне делать düzü, bilmirəm

  Tam oxu »
 • ПРАВО...

  ПРАВО... I mürəkkəb sözlərin “hüquq, qanun” mənasını ifadə edən birinci hissəsi, məs.: правонарушитель qanunu pozan

  Tam oxu »
 • ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

  ср sağ sahil (çayda)

  Tam oxu »
 • ПРАВОВЕД

  м 1. hüquqşünas; 2. imtiyazlı hüquqşünaslıq məktəbi tələbəsi və ya bu məktəbi qurtarmış adam

  Tam oxu »
 • ПРАВОВЕДЕНИЕ

  ср мн. нет hüquqşünaslıq, hüquq elmi

  Tam oxu »
 • ПРАВОВЕРИЕ

  ср мн. нет möminlik, dindarlıq

  Tam oxu »
 • ПРАВОВЕРНОСТЬ

  ж bax правоверие

  Tam oxu »
 • ПРАВОВЕРНЫЙ

  прил. 1. mömin, dindar; 2. məc. qatı, ardıcıl

  Tam oxu »
 • ПРАВОВИК

  м dan. 1. hüquqşünas; 2. hüquq fakültəsi tələbəsi

  Tam oxu »
 • ПРАВОВОЙ

  прил. hüquq -i[-ı]; правовое образование hüquq təhsili; правовые нормы hüquq normaları

  Tam oxu »
 • ПРАВОЗАСТУПНИК

  м tar. hüquq müdafiəçisi (1918-22-ci illərdə prokuror və müdafiəçi vəzifələrinin adı)

  Tam oxu »