Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПЯДЕНИЦА

  ж zool. qarışçı (cücü)

  Tam oxu »
 • ПЯДЕНЬ

  м qəd. bax пядь

  Tam oxu »
 • ПЯДЬ

  м (мн. пяди) qarış; ◊ ни пяди bir qarış da olsun; семи пядей во лбу üz-gözündən ağıl yağır, çox ağıllıdır, ağıl dəryasıdır, kəllədir

  Tam oxu »
 • ПЯЛИТЬ

  несов. xüs. gərmək, tarım çəkmək; ◊ пялить глаза, gözlərini bərəltmək (zilləmək), diqqətlə baxmaq

  Tam oxu »
 • ПЯЛИТЬСЯ

  несов. dan. 1. boylanmaq, uzanmaq; пялиться из окна pəncərədən boylanıb baxmaq; 2. xüs. gərilmək, tarıma çəkilmək; 3

  Tam oxu »
 • ПЯЛКА

  ж мн. нет xüs. gərmə, gərilmə; tarıma çəkmə, tarıma çəkilmə; bax пяло

  Tam oxu »
 • ПЯЛО

  ср xüs. məh. sağanaq (üzərində parça və s. gərmək üçün dəzgah)

  Tam oxu »
 • ПЯЛЬЦЫ

  ед. нет gərgah

  Tam oxu »
 • ПЯСТКА

  ж пясть söz. kiç

  Tam oxu »
 • ПЯСТНЫЙ

  прил. anat. əl darağı -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЯСТЬ

  ж anat. əl darağı

  Tam oxu »
 • ПЯТА

  ж (мн. пяты) köhn. daban, ayaq; ◊ ходить (гнаться) по пятим (за кем, за чем) ...dalınca (ardınca) getmək; под пятой ayağı altında, zülmü altında, boyu

  Tam oxu »
 • ПЯТАК

  м dan. tar. beşqəpiklik, birşahılıq (pul)

  Tam oxu »
 • ПЯТАЧКОВЫЙ

  прил. dan. beşqəpiklik, birşahılıq

  Tam oxu »
 • ПЯТАЧОК

  м dan. 1. bax пятак, 2. donuz burnu

  Tam oxu »
 • ПЯТЕРИК

  м 1. beşlik; доска-пятерик beşlik taxta; 2. məh. beşatlı qoşqu

  Tam oxu »
 • ПЯТЕРИКОВЫЙ

  прил. beşlik; пятериковая доска beşlik taxta

  Tam oxu »
 • ПЯТЕРИЧНЫЙ

  прил. məh. 1. beş qat böyük, beş qat artırılmış; 2. beşlik

  Tam oxu »
 • ПЯТЕРНОЙ

  прил. dan. 1. beş dəfə artıq; 2. beş hissədən ibarət

  Tam oxu »
 • ПЯТЕРНЯ

  ж əlin içi, pəncə, əl

  Tam oxu »
 • ПЯТЕРО

  числ. 1. beş, beş ədəd, beş dənə; 2. beş nəfər

  Tam oxu »
 • ПЯТЁРКА

  ж 1. beş (rəqəm); 2. beşlik; 3. dan. beş nömrəli (saylı) (tramvay, avtobus vəs.); 4. dan. beşmanatlıq; 5

  Tam oxu »
 • ПЯТЁРОЧКА

  ж dan. пятёрка söz. kiç

  Tam oxu »
 • ПЯТЁРОЧНИК

  м əlaçı (şagird)

  Tam oxu »
 • ПЯТЁРОЧНИЦА

  ж əlaçı qız

  Tam oxu »
 • ПЯТИ...

  mürəkkəb sözlərin əvvəlində “beş” mənasını ifadə edən birinci tərkib hissəsi; məs.: пятирублёвый (beşmanatlıq, beşrublluq); пятиугольный (beşguşəli)

  Tam oxu »
 • ПЯТИАЛТЫННЫЙ

  ж dan. tar. üçşahılıq, 15 qəpiklik

  Tam oxu »
 • ПЯТИБОРЬЕ

  ср idm. beş növ idman oyunundan ibarət yarış; beşnövçülük

  Tam oxu »
 • ПЯТИВЁРСТКА

  ж xüs. köhn. beşverstlik xəritə

  Tam oxu »
 • ПЯТИВЁРСТНЫЙ

  прил. xüs. köhn. beşverstlik; пятивёрстная карта beşverstlik xəritə

  Tam oxu »
 • ПЯТИГЛАВЫЙ

  прил. beşbaşlı; beşgünbəzli, beşzirvəli

  Tam oxu »
 • ПЯТИГРАННИК

  м riyaz. beşüzlü cisim

  Tam oxu »
 • ПЯТИГРАННЫЙ

  прил. riyaz. beşüzlü

  Tam oxu »
 • ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

  ср 1. əlli il; 2. əlliillik; yarıməsrlik

  Tam oxu »
 • ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ

  прил. 1. əlliillik, yarıməsrlik. 2. əlli yaşlı, əlli yaşında olan

  Tam oxu »
 • ПЯТИДЕСЯТНИК

  м 1. tar. əllibaşı (keçmişdə: əlli döyüşçüdən ibarət əsgəri hissə komandiri); 2. Rusiyada XIX əsrin əllinci illərinin tərəqqipərvər ictimai xadimi

  Tam oxu »
 • ПЯТИДЕСЯТЫЙ

  числ. əllinci

  Tam oxu »
 • ПЯТИДНЕВКА

  ж beşgünlük

  Tam oxu »
 • ПЯТИДНЕВНЫЙ

  прил. beşgünlük; пятидневный путь beşgünlük yol

  Tam oxu »
 • ПЯТИКЛАССНИК

  м beşinci sinif şagirdi

  Tam oxu »
 • ПЯТИКЛАССНИЦА

  ж bax пятиклассник

  Tam oxu »
 • ПЯТИКЛАССНЫЙ

  прил. beşillik, beşsinifli; пятиклассное образование beşillik təhsil

  Tam oxu »
 • ПЯТИКНИЖИЕ

  ср tövrat (Bibliyanın beş kitabdan ibarət olan birinci hissəsi)

  Tam oxu »
 • ПЯТИКОНЕЧНЫЙ

  прил. beşguşəli; пятиконечная звезда beşguşəli ulduz

  Tam oxu »
 • ПЯТИКОПЕЕЧНЫЙ

  прил. beşqəpiklik; пятикопеечная марка beşqəpiklik marka

  Tam oxu »
 • ПЯТИКРАТНО

  нареч. beş dəfə, beş kərə, beş qat, beş misli (qədər)

  Tam oxu »
 • ПЯТИКРАТНЫЙ

  прил. 1. beş dəfə təkrar olunmuş; 2. beş dəfə artırılmış, beş dəfə artıq, beşqat, beş misli

  Tam oxu »
 • ПЯТИЛЕТИЕ

  ср 1. beşillik: 2. beşinci ildönümü

  Tam oxu »
 • ПЯТИЛЕТКА

  ж 1. beşillik, beşillik dövr; 2. tar. beşillik plan; 3. beşyaşlı, beşyaşar

  Tam oxu »
 • ПЯТИЛЕТНИЙ

  прил. 1. beşillik; 2. beşyaşlı, beş yaşında, beşyaşar

  Tam oxu »