Rusca-azərbaycanca lüğət

 • РЬЯНО

  нареч. çox həvəslə, cəhdlə, qızğın (surətdə); рьяно взяться за дело çox həvəslə işə girişmək

  Tam oxu »
 • РЬЯНОСТЬ

  ж мн. нет böyük həvəs, qeyrət, səy, cəhd, qızğınlıq

  Tam oxu »
 • РЬЯНЫЙ

  прил. qeyrətli, çox səyli, çox çalışqan, çox həvəsli, qızğın

  Tam oxu »
 • РЭКЕТ

  м reket, şantaj, hədə-qorxu və zorakılıqla pul tələb etmə (böyük məbləğdə)

  Tam oxu »
 • РЭКЕТИР

  м reketir, reketçi (reketlə məşğul olan adam)

  Tam oxu »
 • РЮКЗАК

  м dal çantası, arxa çantası

  Tam oxu »
 • РЮМКА

  м qədəh, piyalə

  Tam oxu »
 • РЮМОЧКА

  ж рюмка söz. kiç.; ◊ любить рюмочку dan. içki sevmək, içki ilə arası olmaq; талия рюмочкой (в рюмочку) dan

  Tam oxu »
 • РЮМОЧНЫЙ

  прил. qədəh (piyalə) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • РЮХА

  ж bax городки I

  Tam oxu »
 • РЮШ

  м köhn. büzmə haşiyə (nazik parçadan)

  Tam oxu »
 • РЮШКА

  ж рюха söz. kiç

  Tam oxu »
 • РЯБЕТЬ

  несов. 1. çopurlaşmaq; 2. çil-çil olmaq, çillənmək, alalanmaq; 3. zərif-zərif dalğalanmaq, ləpələnmək (su)

  Tam oxu »
 • РЯБИЗНА

  ж ala-bulalıq, çillik, çil-çil olma

  Tam oxu »
 • РЯБИНА

  РЯБИНА I ж bot. üvəz, quşarmudu (ağacı və meyvəsi). РЯБИНА II ж 1. çopurluq, çiçək yeri; 2. ləkə, xal, bənək

  Tam oxu »
 • РЯБИНКА

  РЯБИНКА I ж dan. рябина I söz. kiç. РЯБИНКА II ж рябина II söz. kiç.; 1. azca çopurluq; 2. narın ləkə

  Tam oxu »
 • РЯБИННИК

  РЯБИННИК I м üvəzlik, üvəz meşəsi. РЯБИННИК II м zool. çilcə

  Tam oxu »
 • РЯБИННЫЙ

  прил. üvəz (quşarmudu) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • РЯБИНОВКА

  ж üvəz arağı

  Tam oxu »
 • РЯБИНОВЫЙ

  прил. 1. bax рябинный; 2. tutqun qırmızı

  Tam oxu »
 • РЯБИТЬ

  несов. 1. çopurlaşdırmaq; 2. zərif-zərif dalğalandırmaq, ləpələndirmək, qırışdırmaq; 3. безл. alacalanmaq, ala-bula çalmaq, pər-pər çalmaq; ◊ рябит в

  Tam oxu »
 • РЯБОЙ

  прил. 1. çopur; 2. çil; 3. ala-bula, xallı, bənəkli

  Tam oxu »
 • РЯБЧИК

  РЯБЧИК I м zool. qarabağır (quş). РЯБЧИК II м bot. laləvər otu (zanbaq fəsiləsindən alabəzək çiçəkli bitki)

  Tam oxu »
 • РЯБЧИКОВЫЙ

  прил. qarabağır -i[-ı]

  Tam oxu »
 • РЯБЬ

  ж мн. нет 1. zərif dalğa, ləpə, qırış (suyun üzündə); 2. ala-bula görmə, pər-pər çalma, alacalanma (göz)

  Tam oxu »
 • РЯВКАТЬ

  несов. dan. bağırmaq, qışqırmaq

  Tam oxu »
 • РЯВКНУТЬ

  однокр. bax рявкать

  Tam oxu »
 • РЯД

  м (мн. ряды) 1. sıra, cərgə, səf; 2. qatar; 3. bir sıra, bir çox; ряд вопросов bir sıra məsələ; 4. rastabazar, dükanlar, mağazalar sırası; овощной ряд

  Tam oxu »
 • РЯДА

  ж tar. saziş, bağlaşma, müqavilə

  Tam oxu »
 • РЯДИТЬ

  РЯДИТЬ I несов. köhn. ...paltarı geydirmək, ...şəklinə salmaq; рядить шумом təlxək paltarı geydirmək

  Tam oxu »
 • РЯДИТЬСЯ

  köhn. РЯДИТЬСЯ I несов. 1. bəzəmək, geyinib-kecinmək, bəzənib düzənmək; 2. maskarad paltarı geymək. РЯДИТЬСЯ II несов

  Tam oxu »
 • РЯДКОМ

  нареч. bax рядом

  Tam oxu »
 • РЯДНО

  ср (мн. рядна) məh. giş

  Tam oxu »
 • РЯДНЫЙ

  прил. köhn. 1. bağlaşma (müqavilə) -i[-ı]; 2. в знач. сущ. рядная ж tar. müqavilənamə

  Tam oxu »
 • РЯДОВИК

  м adi işçi

  Tam oxu »
 • РЯДОВОЙ

  прил. 1. adi; sıravi; рядовой работник adi işçi; 2. в знач. сущ. (hərbi) sıravi əsgər; 3. k. t. cərgəli; рядовой посев cərgəli əkin

  Tam oxu »
 • РЯДОК

  м 1. ряд (1-ci mənada) söz. kiç.; 2. tar. rastabazar

  Tam oxu »
 • РЯДОМ

  нареч. 1. yan-yana, yanaşı; сидеть рядом yan-yana oturmaq; 2. çox yaxın, lap yaxında, ...yaxınında,

  Tam oxu »
 • РЯДЧИК

  м köhn. podratçı

  Tam oxu »
 • РЯДЫШКОМ

  нареч. dan. bax рядом

  Tam oxu »
 • РЯЖ

  м xüs. dayaq (körpüdə, bənd və ya sahil divarında)

  Tam oxu »
 • РЯЖЕННЫЙ

  прич. bəzəndirilmiş, geyindirilmiş (özü üçün adi olmayan paltara)

  Tam oxu »
 • РЯЖЕНЫЙ

  прил. maskarad paltarı geymiş; ◊ суженый-ряженый bax суженый

  Tam oxu »
 • РЯЖЕНЬЕ

  ср мн. нет maskarad paltarı geymə (geyinmə)

  Tam oxu »
 • РЯПУШКА

  ж zool. çil qızılbalıq

  Tam oxu »
 • РЯСА

  ж keşiş cübbəsi, əba

  Tam oxu »
 • РЯСКА

  ж bot. sugülü, lemna

  Tam oxu »
 • РЯСКОВЫЕ

  мн. (ед. рясковое ср) bot. sugülü (lemnalar) fəsiləsi

  Tam oxu »
 • РЯСКОВЫЙ

  прил. sugülü -i[-ı]

  Tam oxu »
 • РЯСТ

  ж bax хохлатка 2-ci mənada

  Tam oxu »