Rusca-azərbaycanca lüğət

 • РАБ

  м 1. qul, kölə; 2. məc. əsir; bəndə; раб своих привычек öz adətlərinin (vərdişlərinin) əsiri; ◊ раб божий köhn

  Tam oxu »
 • РАБА

  ж 1. qul (kölə) qadın (qız); 2. məc. əsir qadın (qız)

  Tam oxu »
 • РАБАТКА

  ж gül kərdisi

  Tam oxu »
 • РАБИЙ

  прил. köhn. 1. qul (kölə) -i[-ı]; 2. məc. köləcəsinə, yaltaq(casına)

  Tam oxu »
 • РАБКОР

  м (рабочий корреспондент) fəhlə müxbir

  Tam oxu »
 • РАБКОРОВСКИЙ

  прил. fəhlə müxbir -i[-ı]; рабкоровская зачетка fəhlə müxbir məktubu

  Tam oxu »
 • РАБОВЛАДЕЛЕЦ

  м tar. quldar, kölə sahibi

  Tam oxu »
 • РАБОВЛАДЕЛИЦА

  ж tar. quldar (kölə sahibi) qadın

  Tam oxu »
 • РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ

  прил. tar. quldarlıq -i[-ı]; рабовладельческое общество quldarlıq cəmiyyəti; рабовладельческий строй quldarlıq quruluşu

  Tam oxu »
 • РАБОВЛАДЕНИЕ

  ср мн. нет tar. qul sahibliyi; köləlik quruluşu, quldarlıq

  Tam oxu »
 • РАБОЛЕПИЕ

  ср мн. нет köhn. bax раболепство

  Tam oxu »
 • РАБОЛЕПНО

  нареч. yaltaqcasına, qul kimi, köləcəsinə

  Tam oxu »
 • РАБОЛЕПНЫЙ

  прил. yaltaq, yaltaqcasına (davranış, başəymə)

  Tam oxu »
 • РАБОЛЕПСТВО

  ср мн. нет yaltaqlıq, alçalma

  Tam oxu »
 • РАБОЛЕПСТВОВАТЬ

  несов. yaltaqlıq etmək, alçalmaq

  Tam oxu »
 • РАБОТА

  ж 1. (müxtəlif mənalarda) iş; 2. əmək, məşğələ, qulluq; 3. əsər; научные работы elmi əsərlər; ◊ взять в работу qəti təsir göstərmək; iş üstünə qoymaq;

  Tam oxu »
 • РАБОТАТЬ

  несов. 1. (müxtəlif mənalarda) işləmək; 2. çalışmaq; работать директором direktor vəzifəsində çalışmaq; 3

  Tam oxu »
 • РАБОТАТЬСЯ

  несов. безл. işə həvəsi olmaq, işləyə bilmək; сегодня мне работается хорошо bu gün yaxşı işləyirəm (işim yaxşı gedir)

  Tam oxu »
 • РАБОТЁНКА

  ж dan. bax работишка

  Tam oxu »
 • РАБОТИШКА

  ж dan. работа söz. kiç. xırda iş, balaca iş

  Tam oxu »
 • РАБОТКА

  ж работа söz. kiç

  Tam oxu »
 • РАБОТНИК

  м 1. işçi, qulluqçu; 2. köhn. fəhlə, muzdur

  Tam oxu »
 • РАБОТНИЦА

  ж 1. işçi (qulluqçu) qadın (qız); 2. köhn. fəhlə (muzdur) qadın (qız); ◊ домашняя работница qulluqçu (ev qulluqçusu)

  Tam oxu »
 • РАБОТОДАТЕЛЬ

  м iqt. işverən, işə götürən, fəhlətutan; sahibkar

  Tam oxu »
 • РАБОТОРГОВЕЦ

  м qul alverçisi, qul alıb-satan

  Tam oxu »
 • РАБОТОРГОВЛЯ

  ж мн. нет qul alveri, qul alıb-satma

  Tam oxu »
 • РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

  ж мн. нет 1. əmək qabiliyyəti (olma), işləmək qabiliyyəti, çalışmaq iqtidarı, iş bacarığı; 2. çalışqanlıq

  Tam oxu »
 • РАБОТОСПОСОБНЫЙ

  прил. 1. əmək qabiliyyətli; çalışa bilən, iş bacaran; 2. çalışqan

  Tam oxu »
 • РАБОТЯГА

  м и ж dan. çalışqan adam, işlək adam

  Tam oxu »
 • РАБОТЯЩИЙ

  прил. çalışqan, işlək, işcil, səyli

  Tam oxu »
 • РАБОЧАЯ

  ж dan. fəhlə (əmələ) qadın (qız)

  Tam oxu »
 • РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ

  прил. tar. fəhlə-kəndli -i[-ı]; рабоче-крестьянская власть fəhlə-kəndli hakimiyyəti

  Tam oxu »
 • РАБОЧЕДЕЛЕЦ

  м (siyasi, tar.) raboçeye deloçu; raboçeye deloçuluq tərəfdarı (bax рабочедельство)

  Tam oxu »
 • РАБОЧЕДЕЛЬСТВО

  ср (siyasi, tar.) raboçeye deloçuluq (XX əsrin əvvəllərində Rusiya sosial-demobatiyasında xırda cərəyan olub; adı "Рабочее дело" jurnalından götürülmü

  Tam oxu »
 • РАБОЧИЙ

  РАБОЧИЙ I м fəhlə, əmələ. РАБОЧИЙ II прил. 1. fəhlə -i[-ı]; рабочий класс fəhlə sinfi; 2. əməkçi, zəhmətkeş; рабочий народ zəhmətkeş (əməkçi) xalq; 3

  Tam oxu »
 • РАБСЕЛЬКОРОВСКИЙ

  прил. fəhlə-kəndli müxbiri -i[-ı]

  Tam oxu »
 • РАБСЕЛЬКОРЫ

  мн. (ед. рабселькор м) fəhlə-kəndli müxbirləri

  Tam oxu »
 • РАБСКИ

  нареч. köləcəsinə, qulcasına, kölə kimi, qul kimi

  Tam oxu »
 • РАБСКИЙ

  прил. 1. qul (kölə) -i[-ı]; рабский труд qul (kölə) əməyi; 2. köləcəsinə; рабское подражание köləcəsinə təqlid; 2

  Tam oxu »
 • РАБСТВО

  ср мн. нет 1. köləlik, qulluq, əsarət; 2. tar. quldarlıq (quruluşu); 3. məc. itaət, tabelik

  Tam oxu »
 • РАБСТВОВАТЬ

  несов. köhn. bax раболепствовать

  Tam oxu »
 • РАБФАК

  м (рабочий факультет) tar. fəhlə fakültəsi

  Tam oxu »
 • РАБФАКОВЕЦ

  м tar. fəhlə fakültəsi tələbəsi

  Tam oxu »
 • РАБФАКОВКА

  ж fəhlə fakültəsi talibəsi (tələbə qız)

  Tam oxu »
 • РАБФАКОВСКИЙ

  прил. fəhlə fakültəsi -i[-ı]

  Tam oxu »
 • РАБЫНЯ

  ж 1. qul (kölə) qadın (qız); 2. kəniz

  Tam oxu »
 • РАВВИН

  м ravvin (yəhudi ruhanisi, xaxam)

  Tam oxu »
 • РАВВИНАТ

  м мн. нет ravvinlər məclisi, ravvinlər məhkəməsi (bax раввин)

  Tam oxu »
 • РАВВИНСКИЙ

  прил. ravvin -i[-ı]

  Tam oxu »
 • РАВЕЛИН

  м (hərbi, köhn.) istehkam, bürc, qala

  Tam oxu »